Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

22.01.2019

Kontrola oświadczeń majątkowych. O czym należy pamiętać.

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, m.in. wybrani w zeszłorocznych wyborach samorządowych wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) – w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania – mieli obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym skutkuje odpowiedzialnością karną. Zanim jednak nad ewentualnymi nieprawidłowościami w złożonym oświadczeniu majątkowym pochyli się prokurator, najczęściej będzie ono stanowiło przedmiot kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA).

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, m.in. wybrani w zeszłorocznych wyborach samorządowych wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) – w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania – mieli obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym skutkuje odpowiedzialnością karną. Zanim jednak nad ewentualnymi nieprawidłowościami w złożonym oświadczeniu majątkowym pochyli się prokurator, najczęściej będzie ono stanowiło przedmiot kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA).

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) składa wojewodzie w dwóch egzemplarzach swoje oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania PIT za rok poprzedni. Analizy złożonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oświadczenia majątkowego dokonuje wojewoda oraz naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Ten ostatni, analizując oświadczenie majątkowe uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym małżonka osoby składającej oświadczenie. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do CBA z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.

Postępowanie w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego prowadzone jest przez funkcjonariuszy CBA. Kontrola powinna być ukończona w terminie 3 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres kontroli może być przedłużony – maksymalnie o 6 miesięcy. Ustalenia stanu faktycznego są dokonywane przez kontrolujących na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów. Mogą to być w szczególności: dokumenty, rzeczy, wyniki oględzin, opinie biegłych oraz wyjaśnienia i oświadczenia. W praktyce w toku kontroli duże znaczenie mają wyjaśnienia kontrolowanego. Nieprecyzyjność regulacji dotyczących oświadczeń majątkowych powoduje, że tłumaczenia dotyczące metodologii przyjętej przy sporządzaniu oświadczeń mogą odegrać decydującą rolę dla karnoprawnej oceny zachowania osoby, która złożyła oświadczenie. W tym kontekście pożądane jest również, aby jeszcze przed ewentualną kontrolą zgromadzić stosowne dokumenty, interpretacje, orzeczenia, które stanowić będą o przesłankach takiego, a nie innego ujęcia w oświadczeniu poszczególnych składników majątkowych (bądź też ich pominięcia w ogóle).

Wyniki przeprowadzonej kontroli funkcjonariusz kontrolujący przedstawia w protokole kontroli. Ten zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli oraz ocenę ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.

Z punktu widzenia osoby, której oświadczenie majątkowe jest kontrolowane kluczowe jest prawo do złożenia na piśmie – przed podpisaniem protokołu kontroli – umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Termin na ich złożenie wynosi 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. Z uwagi na potencjalne postępowanie karne, które może zostać wszczęte w związku ze ujawnionymi przez CBA w oświadczeniu nieprawidłowościami, warto dołożyć starań, aby zastrzeżenia precyzyjnie odnosiły się do poszczególnych uchybień stwierdzonych w protokole i szczegółowo wyjaśniały przyjęty w oświadczeniu sposób ujawnienia składników majątkowych. Obowiązkowej analizy zastrzeżeń dokonuje Szef CBA, który może w miarę potrzeby zarządzić dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń polecić zmianę lub uzupełnienie odpowiedniej części protokołu kontroli. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części Szef CBA przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Kontrolowany może również odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania (względnie od dnia otrzymania pisemnego stanowiska w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń) pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Piotr Koźmiński

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, jego zainteresowania obejmują obszar finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj