Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

23.01.2019

Konieczność dostosowania klauzuli waloryzacyjnej w umowach o zamówienie publiczne

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie zasadnicza część regulacji zawartych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: u.p.p.k.), w tym przepisy modyfikujące P.z.p. Jedna ze zmian dotyczy treści klauzul waloryzacyjnych jakie zamawiający obowiązany jest wprowadzić do umowy w sprawie zamówienia publicznego zwieranej na okres dłuższy niż 12 miesięcy (art. 142 ust. 5 P.z.p.).

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie zasadnicza część regulacji zawartych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: u.p.p.k.), w tym przepisy modyfikujące P.z.p. Jedna ze zmian dotyczy treści klauzul waloryzacyjnych jakie zamawiający obowiązany jest wprowadzić do umowy w sprawie zamówienia publicznego zwieranej na okres dłuższy niż 12 miesięcy (art. 142 ust. 5 P.z.p.).

Na podstawie art. 120 u.p.p.k. w P.z.p.:

 1. zmieniono treść przesłanki wyłączającej stosowanie P.z.p. zakodowanej w art. 4 pkt 4 P.z.p., która obecnie swym zakresem obejmuje również umowy o zarządzenie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK),
 2. rozszerzono zakres tzw. obowiązkowej klauzuli waloryzacyjnej z art. 142 ust. 5 P.z.p.

Mocą art. 142 ust. 5 pkt 4 P.z.p. umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierane na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawierają postanowienia o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w u.p.p.k.

Postanowienia o tzw. klauzulach waloryzacyjnych (…) są przepisem bezwzględnie obowiązującym. Przepis art. 142 ust. 5 P.z.p. zobowiązuje zamawiających do umieszczenia w umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowień określających zasady zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy” (wyrok KIO z 25 maja 2016 r., KIO 748/16). Tak samo jak w przypadku pozostałych klauzul waloryzacyjnych (art. 142 ust. 5 pkt 1 – 3 P.z.p.), również obowiązek wprowadzenia nowej klauzuli waloryzacyjnej ma charakter  warunkowy. Aktualizuje się on jeżeli zmiany czynnika waloryzującego będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Powyższe oznacza, że zamawiający nie jest obowiązany do umieszczenia w umowach z wykonawcami postanowień o charakterze waloryzacyjnym jeśli okres ich trwania jest krótszy niż 12 miesięcy oraz zmiana czynników określonych w art. 142 ust. 5 nie wpłynie na koszty wykonania zamówienia (zob. wyrok KIO z 1 września 2017 r., KIO 1708/17).

Opierając się na dotychczasowym orzecznictwie KIO zamawiający dostosowując dokumentację postępowania do obowiązującego stanu prawnego nie jest zobowiązany do szczegółowego „uregulowania wszystkich kwestii związanych z sytuacją wystąpienia zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Wymaga wskazania, że przepis ten zobowiązuje Zamawiającego jedynie do określenia na gruncie kontraktu zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy”. (wyrok KIO z 10 października 2018 r., KIO 1937/18). Zamawiający „winien wprowadzić do wzoru umowy postanowienia określające zasady dokonywania odpowiednich zmian wynagrodzenia wykonawcy, odnoszące się chociażby do terminu i sposobu ich wprowadzenia, a także obowiązków dowodowych wykonawcy, tj. od kiedy wykonawcy należne będzie wynagrodzenie w zmienionej wysokości, czy konieczne będzie zawieranie w tym przedmiocie aneksu, czy wystarczająca będzie akceptacja dowodów potwierdzających wzrost kosztów realizacji zamówienia przedstawionych przez wykonawcę oraz jakie dokumenty zamawiający uzna za spełniające wymóg wynikający z przepisu art. 142 ust. 5 in fine P.z.p.” (wyrok KIO z 16 marca 2015 r., KIO 413/15).

Dostosowanie klauzul stosowanych we wzorach umów powinno nastąpić możliwie najszybciej albowiem zaniechanie zamawiającego we wskazanym zakresie stanowi naruszenie, które m.in. może być przedmiot skutecznego wniesienia odwołania (KIO zrzuty dotyczące wadliwości klauzul waloryzacyjnych uwzględniła m.in. wyrokiem z dnia 5 września 2018 r., KIO 1681/18).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Konrad Różowicz

partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj