Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

14.01.2019

Nowelizacja rozporządzenia ws. selektywnego zbierania odpadów a trwające postępowania o udzielenie zamówienia

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w życie weszło Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2018 r., poz 2482, dalej: Rozporządzenie zmieniające). Wskazanym w poprzednim zdaniu aktem w rozporządzeniu zmienianym1 dodano § 6 ust. 4 którego treść odwołuje się do umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (§ 6 ust. 3 Rozporządzenia zmienianego).

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w życie weszło Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2018 r., poz 2482, dalej: Rozporządzenie zmieniające). Wskazanym w poprzednim zdaniu aktem w rozporządzeniu zmienianym1 dodano § 6 ust. 4 którego treść odwołuje się do umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (§ 6 ust. 3 Rozporządzenia zmienianego).

Zakres wprowadzanych zmian

W myśl § 6 ust. 3 Rozporządzenia umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

 1. obowiązująca w dniu 1 lipca 2017 r.,

 2. określająca wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z Rozporządzeniem,

zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.

W wyniku nowelizacji w § 6 dodano ust. 4, przewidujący, że w przypadku, gdy umowa o której mowa w § 6 ust. 3 Rozporządzenia, zostanie rozwiązania albo wygaśnie przed dniem 30 czerwca 2019 r., dopuszcza się zawarcie kolejnej umowy na:

 1. odbieranie lub

 2. odbieranie i zagospodarowanie,

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości komunalnych w sposób niezgodny z Rozporządzeniem, na czas nie dłuższy niż do 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia zmieniającego, wprowadzony nowelizacją § 6 ust. 4 nie znajduje zastosowania do wszystkich umów na odbierania lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów, które:

 1. obowiązywały w dniu 1 lipca 2017 r.,

 2. określały wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z Rozporządzeniem,

lecz wyłącznie do tych, które:

 1. zostały rozwiązane albo wygasły przed 1 stycznia 2019 r., a w ich miejsce nie zostały zawarte nowe umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 2. zostaną rozwiązane albo wygasną w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Zmiany normatywne a trwające postępowania o udzielenie zamówienia

W przypadku znacznej części umów, które obowiązywały 1 lipca 2017 r. i wygasały lub zostały rozwiązane z dniem 31 grudnia 2018 r. albo w terminie wcześniejszym, zamawiający w momencie wejścia w życie Rozporządzenie zmieniającego zawarli już nowe umowy na odbieranie lub obieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, co zaktualizowało przesłankę negatywną przewidzianej w § 2 pkt 1 Rozporządzenia zmieniającego.

Do umów, które zastąpiły umowy obowiązujące dnia 1 lipca 2017 r. i które wygasły lub zostały rozwiązane przed dniem 1 stycznia 2019 r., nie znajduje zastosowania wyłącznie przewidziane w § 6 ust. 4 Rozporządzenia. W konsekwencji umowy takie muszą uwzględniać wymogi przewidziane Rozporządzeniem.

Uzasadnione wydaje się przypuszczenie, że w zasadniczej części regulacje § 6 ust. 4 znajdą zastosowanie względem umów które wygasną lub zostaną rozwiązane po 1 stycznia 2019 r. a przed 30 czerwca 2019 r. Zważając na okoliczność, iż wygaśnięcie umowy na skutek upłynięcia czasu na który została zawarta, jest zdarzeniem przewidywalnym, nie można wykluczyć, że ww. zmiany weszły w życie w trakcie trwania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W przypadku wszczętych i niezakończonych postępowań, możliwość dokonania modyfikacji dostosowawczej treści dokumentacji przetargowej do zmienionego Rozporządzenia jest uzależniona od stadium na jakim znajduje się postępowanie. Jeżeli termin składania ofert jeszcze nie upłynął zamawiający dysponuje możliwością wprowadzenia zmian w dokumentacji (art. 12a i 38 ust. 4 P.z.p.), w tym dokonania ich etapowo: najpierw przedłużenia terminu składania ofert (jeżeli upływa zbyt szybko na dokonanie całościowych zmian) a następnie dokonanie zmian właściwych, ewentualnie uzupełnionych o dodatkową zmianę terminu składania ofert.

W przypadku postępowań, w których termin składania ofert już upłynął, zamawiający zasadniczo powinien dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej a jedynie wyjątkowo unieważnić postępowanie (w tym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 P.z.p.). Jeżeli postępowanie nie zostało unieważnione, w tym jeżeli zamawiający już dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, to ewentualne zmiany dostosowawcze powinny zostać wprowadzone w trybie modyfikacji umowy w sprawie zamówienia publicznego z zachowaniem wymogów art. 140 i 144 P.z.p.

1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19, dalej: Rozporządzenie lub Rozporządzenie zmieniane).

"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

Autorzy artykułu

Konrad Różowicz

partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne