Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

10.01.2019

Ściana obcego budynku wpływa na opodatkowanie VAT

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Sprzedaż gruntu, na którym znajduje się fragment budynku należący do właściciela sąsiedniej działki stanowi grunt zabudowany i nie może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Do takich wniosków doszedł NSA w wyroku z 30 maja 2018 r. o sygn. I FSK 889/16.

Sprawa dotyczyła gminy, będącej właścicielem działki, na której znajdowały się fragmenty ścian trzech budynków wybudowanych przez właścicieli działek sąsiednich. Wystąpili oni do gminy o sprzedaż tej działki w celu poprawy warunków zagospodarowania ich nieruchomości. W wyniku podziału nieruchomości gminnej wydzielone zostały trzy działki. Zarówno dla pierwotnej działki (przed podziałem) jak i działek powstałych wskutek geodezyjnego podziału brak jest wniosków i dokumentów dotyczących wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji zatwierdzających projekt budowy, bądź udzielających pozwolenia na budowę. Brak jest jednocześnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie podjęto uchwały o przystąpieniu do jego sporządzenia.

Na tle takiego stanu faktycznego gmina zadała następujące pytanie: czy sprzedaż nieruchomości opisanych we wniosku korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9, jako teren niezabudowany innych niż teren budowlany.

Prezentując własne stanowisko podkreśliła, że właściciele gruntu, na którym posadowiony jest budynek, są w sensie ekonomicznym właścicielami całego tego budynku, nawet tej jego części, która wykracza poza granice działki będącej ich własnością. W związku z tym przedmiotem dostaw w opisywanej sprawie będą wyłącznie nieruchomość gruntowe, gdyż budynki w całości są już własnością współwłaścicieli działek przyległych, w konsekwencji sprzedaż gruntu powinna być zwolniona z VAT.

Organ interpretacyjny uznał stanowisko strony za nieprawidłowe. Potwierdził wprawdzie, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy jest grunt zabudowany częścią budynku znajdującego się na sąsiedniej działce – w świetle ustawy o VAT – nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania częścią tego budynku jak właściciel (zarówno w sensie ekonomicznym, jak i w sensie prawnym), a zatem przedmiotem dostawy może być tylko grunt. Nie zmienia to jednak faktu, że przedmiotem dostawy będzie grunt, którego nie można już uznać za teren niezabudowany w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Sąd I instancji – WSA we Wrocławiu – nie zgodził się ze stanowiskiem organu i interpretację uchylił. Stwierdził, że istotą sprzedaży działki, na której znajdują się elementy należące do budynku usytuowanego na odrębnej nieruchomości, takie jak ściany, jest sprzedaż terenu niezabudowanego, do którego odnosi się art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, a nie gruntu zabudowanego obiektami budowlanymi. Ściany są bowiem elementem konstrukcyjnym obiektu budowlanego, nie są obiektem budowalnym, nie pełnią samodzielnych funkcji budowlanych, a jedynie zapewniają "normalne" korzystanie z budynku usytuowanego na innym gruncie.

Z kolei NSA stanął po stronie organu i nie zgodził się z poglądem zaprezentowanym przez sąd we Wrocławiu. Na wstępie wskazał, że pytanie zasadnicze dla wyniku tej sprawy jest następujące: czy dostawa gruntów, której zamierza dokonać gmina dotyczy gruntów zabudowanych, czy niezabudowanych. Odpowiadając na to pytanie stwierdził, że nie sposób pominąć wykładni językowej, jako tej, która powinna być punktem wyjścia w rozumieniu przepisów i użytych w nich terminów. Z tego punktu widzenia zdaniem NSA jest oczywistym, że grunt, na którym stoją budynki jest zabudowany i bez znaczenia jest, czy stoją na nim w całości, czy w części. Inaczej rzecz ujmując, twierdzenie, że działka gruntu, na której stoją ściany trzech budynków jest niezabudowana, mija się z bezpośrednim i potocznym rozumieniem tego zwrotu, właściwym z uwagi na użyte w nim słowa. Samo powiedzenie "stoją ściany trzech budynków" jest swego rodzaju eufemizmem. W rzeczywistości na działkach tych stoją budynki, a nie ich ściany, jako elementy samoistne i odrębne od budynków.

NSA zgadzając się z tym, że przedmiotem dostawy będzie tylko grunt, a nie grunt ze stojącymi na nim częściami budynków, podkreślił, że należy stwierdzić, iż jest to grunt zabudowany. Tym samym zdaniem NSA sprzedaż przedmiotowych działek nie może skorzystać ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Warto wskazać, że w latach poprzednich zdarzały się wyroki zupełnie odmienne, np. wyrok NSA z 4.03.2015 r. sygn. I FSK 740/14. O odmiennym stanowisku pisaliśmy również na łamach naszego portalu w artykule „Grunt zabudowany w świetle VAT może być traktowany jako niezabudowany”.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj