Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

14.12.2018

Zarządzenie w sprawie opłat na cmentarzu komunalnym jako akt prawa miejscowego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zarządzenie Burmistrza, wydane w efekcie przekazania kompetencji przez Radę Miejską, na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej jest aktem prawa miejscowego, jeśli określa sytuację powtarzalną i ma charakter generalny.

19 czerwca 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II OSK 1909/16) oddalił skargę kasacyjną Burmistrza Miasta od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (sygn. IV SA/Gl 890/15) z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie ze skargi na zarządzenie Burmistrza Miasta, które dotyczyło ustalenia opłat na cmentarzach komunalnych.

Wyrok ukształtował się w następującym stanie faktycznym

Burmistrz Miasta wydał zarządzenie ustalające opłaty na cmentarzach komunalnych. Powyższe zarządzenie zostało zaskarżone. Skarżący domagał się stwierdzenia nieważności aktu wydanego przez Burmistrza w całości zarzucając między innymi wydanie aktu prawa miejscowego bez podstawy prawnej i nałożenie opłaty w formie daniny publicznej bez podstawy ustawowej. Organ wniósł o oddalenie skargi, jednakże Sąd pierwszej instancji stwierdził nieważność zaskarżonego zarządzenia w całości przyjmując za zasadne argumenty skarżącego.

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę kasacyjną wywiódł Burmistrz Miasta. Zaskarżył w niej wyrok w całości zarzucając między innymi błędne uznanie, że zarządzenie miało charakter prawa miejscowego oraz brak legitymacji skarżącego do wystąpienia ze skargą.

W rezultacie rozpoznania skargi kasacyjnej Burmistrza Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nie ma ona usprawiedliwionych podstaw.

W pierwszej kolejności NSA uznał argumentację Sądu I instancji, z której wynika, że interes prawny skarżącego w przedmiotowej sprawie został naruszony. Kryterium „interesu prawnego” musi być stwierdzone poprzez wykazanie związku między sferą indywidualnych praw i obowiązków skarżącego, a kwestionowanym w skardze aktem. Taki związek wystąpił w niniejszej sprawie, ponieważ akt wydany przez Burmistrza kształtował sytuacje prawną skarżącego poprzez nałożenie na niego obowiązku, polegającego na wniesieniu opłaty.

W ocenie NSA, istotnym z punktu widzenia sprawy było ustalenie charakteru prawnego zarządzenia Burmistrza Miasta.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej (dalej jako: u.g.k.) Rada Miejska posiada kompetencje do ustalania wysokości cen i opłat lub określania sposobu ich ustalania w drodze uchwały. Ustęp drugi tego artykułu stwarza możliwość powierzenia uprawnień w tym zakresie organowi wykonawczemu.

Korzystając zatem z przysługującego jej prawa, Rada Miejska powierzyła Burmistrzowi Miasta wyłączne uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zarządzenie wydane w wyniku subdelegacji unormowanej w art. 4 ust. 2 u.g.k jest, w ocenie NSA, aktem prawa miejscowego. Wspomniany przepis art. 4 ust. 1 pkt 2 u.g.k. zawiera wszystkie niezbędne elementy delegacji ustawowej do wydania aktu prawa miejscowego co sprawia, że jest samoistną podstawą do stanowienia takich aktów. Przepis ten zarazem stanowi lex specialis w stosunku do przepisu art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, który przyznaje organom gminy kompetencje do wydawania aktów prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z Sądem I instancji co do uznania przedmiotowego zarządzenia jako akt normatywny powszechnie obowiązujący na terenie miasta. NSA wskazał, że skoro adresaci zarządzenia nie są imiennie oznaczeni, a akt obejmuje sytuacje powtarzalne, to ma on charakter generalny.

Sąd zwrócił również uwagę, iż w konsekwencji błędnej interpretacji Burmistrza Miasta co do charakteru prawnego przedmiotowego zarządzenia, jest ono obarczone wadą powodującą konieczność stwierdzenia jego nieważności z powodu braku promulgacji.

Stosownie do art. 88 ust. 1 i 2 Konstytucji RP warunkiem wejścia w życie aktu prawa miejscowego jest jego ogłoszenie, a zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa.

Zastosowanie będzie miał więc art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Według tego artykułu akty prawa miejscowego stanowione przez organ gminy ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wejście w życie następuje, co do zasady, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, chyba że sam akt przewiduje dłuższy lub krótszy okres vacatio legis.

Okres wejścia w życie, który jest krótszy niż 14 dni może być zastosowany jedynie w uzasadnionych przypadkach. Z kolei natychmiastowe wejście w życie uzasadnione może być jedynie ważnym interesem państwa z uwzględnieniem zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów).

Jak ustalił Naczelny Sąd Administracyjny, skoro przedmiotowe zarządzenie miało charakter powszechnie obowiązujący, wymóg publikacji powinien zostać spełniony. Z treści zarządzenia wynika, że wchodzi ono w życie z dniem podjęcia co stanowi istotne naruszenie art. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, a tym samym podstawę do stwierdzenia  jego nieważności.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Kacper Łagodziński

starszy asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem administracyjnymrolex copies for sale high end rolex watches replica tag heuer monza rolex vs knockoff patek philippe fake vs real replica luminox watches urwerk replica watch rolex replica replacement watch bands fully blown rolex replica graham watches replica india 18k replica bust down rolex 900 replica watches for sale near me breitling colt automatic replicas yellow dial face is replica watches cn legit china fake rolex rolex deville swiss made price best quality replica rolex fake rolex watch for pawn shops fake rolex blue replica g shock watches wholesale quality fake watches replica watch in bd are swiss replica watches made in switzerland g shock replica watches online india

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj