Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

14.12.2018

Zarządzenie w sprawie opłat na cmentarzu komunalnym jako akt prawa miejscowego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zarządzenie Burmistrza, wydane w efekcie przekazania kompetencji przez Radę Miejską, na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej jest aktem prawa miejscowego, jeśli określa sytuację powtarzalną i ma charakter generalny.

19 czerwca 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II OSK 1909/16) oddalił skargę kasacyjną Burmistrza Miasta od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (sygn. IV SA/Gl 890/15) z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie ze skargi na zarządzenie Burmistrza Miasta, które dotyczyło ustalenia opłat na cmentarzach komunalnych.

Wyrok ukształtował się w następującym stanie faktycznym

Burmistrz Miasta wydał zarządzenie ustalające opłaty na cmentarzach komunalnych. Powyższe zarządzenie zostało zaskarżone. Skarżący domagał się stwierdzenia nieważności aktu wydanego przez Burmistrza w całości zarzucając między innymi wydanie aktu prawa miejscowego bez podstawy prawnej i nałożenie opłaty w formie daniny publicznej bez podstawy ustawowej. Organ wniósł o oddalenie skargi, jednakże Sąd pierwszej instancji stwierdził nieważność zaskarżonego zarządzenia w całości przyjmując za zasadne argumenty skarżącego.

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę kasacyjną wywiódł Burmistrz Miasta. Zaskarżył w niej wyrok w całości zarzucając między innymi błędne uznanie, że zarządzenie miało charakter prawa miejscowego oraz brak legitymacji skarżącego do wystąpienia ze skargą.

W rezultacie rozpoznania skargi kasacyjnej Burmistrza Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nie ma ona usprawiedliwionych podstaw.

W pierwszej kolejności NSA uznał argumentację Sądu I instancji, z której wynika, że interes prawny skarżącego w przedmiotowej sprawie został naruszony. Kryterium „interesu prawnego” musi być stwierdzone poprzez wykazanie związku między sferą indywidualnych praw i obowiązków skarżącego, a kwestionowanym w skardze aktem. Taki związek wystąpił w niniejszej sprawie, ponieważ akt wydany przez Burmistrza kształtował sytuacje prawną skarżącego poprzez nałożenie na niego obowiązku, polegającego na wniesieniu opłaty.

W ocenie NSA, istotnym z punktu widzenia sprawy było ustalenie charakteru prawnego zarządzenia Burmistrza Miasta.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej (dalej jako: u.g.k.) Rada Miejska posiada kompetencje do ustalania wysokości cen i opłat lub określania sposobu ich ustalania w drodze uchwały. Ustęp drugi tego artykułu stwarza możliwość powierzenia uprawnień w tym zakresie organowi wykonawczemu.

Korzystając zatem z przysługującego jej prawa, Rada Miejska powierzyła Burmistrzowi Miasta wyłączne uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zarządzenie wydane w wyniku subdelegacji unormowanej w art. 4 ust. 2 u.g.k jest, w ocenie NSA, aktem prawa miejscowego. Wspomniany przepis art. 4 ust. 1 pkt 2 u.g.k. zawiera wszystkie niezbędne elementy delegacji ustawowej do wydania aktu prawa miejscowego co sprawia, że jest samoistną podstawą do stanowienia takich aktów. Przepis ten zarazem stanowi lex specialis w stosunku do przepisu art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, który przyznaje organom gminy kompetencje do wydawania aktów prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z Sądem I instancji co do uznania przedmiotowego zarządzenia jako akt normatywny powszechnie obowiązujący na terenie miasta. NSA wskazał, że skoro adresaci zarządzenia nie są imiennie oznaczeni, a akt obejmuje sytuacje powtarzalne, to ma on charakter generalny.

Sąd zwrócił również uwagę, iż w konsekwencji błędnej interpretacji Burmistrza Miasta co do charakteru prawnego przedmiotowego zarządzenia, jest ono obarczone wadą powodującą konieczność stwierdzenia jego nieważności z powodu braku promulgacji.

Stosownie do art. 88 ust. 1 i 2 Konstytucji RP warunkiem wejścia w życie aktu prawa miejscowego jest jego ogłoszenie, a zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa.

Zastosowanie będzie miał więc art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Według tego artykułu akty prawa miejscowego stanowione przez organ gminy ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wejście w życie następuje, co do zasady, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, chyba że sam akt przewiduje dłuższy lub krótszy okres vacatio legis.

Okres wejścia w życie, który jest krótszy niż 14 dni może być zastosowany jedynie w uzasadnionych przypadkach. Z kolei natychmiastowe wejście w życie uzasadnione może być jedynie ważnym interesem państwa z uwzględnieniem zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów).

Jak ustalił Naczelny Sąd Administracyjny, skoro przedmiotowe zarządzenie miało charakter powszechnie obowiązujący, wymóg publikacji powinien zostać spełniony. Z treści zarządzenia wynika, że wchodzi ono w życie z dniem podjęcia co stanowi istotne naruszenie art. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, a tym samym podstawę do stwierdzenia  jego nieważności.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Kacper Łagodziński

starszy asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem administracyjnym  

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj