Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

06.12.2018

Odstąpienie od wyjaśnień rażąco niskiej ceny

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

Zweryfikowaniu okoliczności posiadania przez cenę ofertową przymiotu „rażąco niskiej”, a więc ustaleniu zaktualizowania się przewidzianej w art. 89 ust. 1 pkt 4 P.z.p. przesłanki eliminacyjnej, służy procedura uregulowana w art. 90 P.z.p. Jej wdrożenie powiązane jest z zaistnieniem ustawowo określonych syndromów – okoliczności o których mowa w art. 90 ust. 1 lub 1a P.z.p.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Zweryfikowaniu okoliczności posiadania przez cenę ofertową przymiotu „rażąco niskiej”, a więc ustaleniu zaktualizowania się przewidzianej w art. 89 ust. 1 pkt 4 P.z.p. przesłanki eliminacyjnej, służy procedura uregulowana w art. 90 P.z.p. Jej wdrożenie powiązane jest z zaistnieniem ustawowo określonych syndromów – okoliczności o których mowa w art. 90 ust. 1 lub 1a P.z.p.

Obligatoryjność wszczęcia postępowania wyjaśniającego

Zgodnie z art. 90 ust. 1a pkt 1 P.z.p. jeżeli cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

 1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 P.z.p. Sygnalizacyjne warto wskazać, że jest to kwota inna niż podawana przed otwarciem ofert lub publikowana na stronie internetowej po otwarciu ofert – kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (zob. wyrok KIO z dnia 9 marca 2018 r., KIO 343/18); lub
 2. średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert

- zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień.

Przytoczony przepis w sposób wyraźny kreuje po stronie Zamawiającego obowiązek przeprowadzenia procedury wyjaśniającej w przypadku ziszczenia się przynajmniej jednej z ww. okoliczności. Obligatoryjność takiego zachowania zamawiającego ukazuje również zestawienie treści art. 90 ust. 1a pkt 1 P.z.p. z art. 90 ust. 1a pkt 2 P.z.p. w którym posłużono się zwrotem „zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień”.

Obowiązek wszczęcia procedury wyjaśniającej nie ma jednak charakteru absolutnego a samo jej zainicjowanie nie następuje automatyczne. Zamawiający zachowując należytą staranność, powinien rozważyć, czy pomimo zaktualizowania się przesłanek sformułowanych w art. 90 ust. 1a pkt 1 P.z.p., rozbieżność pomiędzy poszczególnymi wartościami (miernikami) nie wynika z oczywistych okoliczności, niewymagających wyjaśnienia.

Możliwość odstąpienia od wszczynania procedury wyjaśniającej

W art. 90 ust. 1a pkt 1 P.z.p. w sposób wyraźny wskazano, że Zamawiający może odstąpić od wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień jeżeli „rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia”. Kwestia ta powinna być ocenia przez zamawiającego ad casum, przy czym w orzecznictwie KIO podnosi się, że „odstąpienie przez zamawiającego od wezwania wykonawcy w ww. trybie winno mieć charakter wyjątkowy i nie może być intepretowane w sposób rozszerzający” (zob. wyrok KIO z dnia 24 lipca 2018 r., KIO 1345/18).

W wyroku z dnia 27 kwietnia 2018 r., KIO 707/18, Izba „uwzględniając fakt, iż Odwołujący wykazywał, że zaoferowana przez Przystępującego cena jest ceną rażąco niską, zaś Przystępujący twierdził, iż jest ona ceną realną, umożliwiającą prawidłowe wykonanie zamówienia oraz ponadto, że to cena oferty Odwołującego jest ceną znacznie zawyżoną - potwierdza, że w rozpoznawanej sprawie nie mamy do czynienia z »oczywistymi okolicznościami« umożliwiającymi odstąpienie od wezwania do udzielenia wyjaśnień. Takie stwierdzenie można odnosić bowiem jedynie do zdarzeń i faktów dostrzeganych natychmiast, bez konieczności dokonywania analizy podobnych sytuacji (okoliczność oczywista). W sprawie rozpatrywanej przesłanka zwalniająca z obowiązku badania ceny jednak nie wystąpiła.”

We wskazanym orzeczeniu KIO stwierdziła również, że „zamawiający nie wykazał, iż w prowadzonym postępowaniu zaszły przesłanki umożliwiające mu odstąpienie od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Za taką okoliczność nie może bowiem zostać uznany fakt, iż cena wynagrodzenia zaoferowana w niniejszym postępowaniu jest o 41% wyższa od miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego za usługi realizowane przez firmę Przystępującego w takim przedmiocie w latach wcześniejszych. Taką okolicznością nie może być również fakt zaoferowania przez drugiego z wykonawców wynagrodzenia znacznie - zdaniem Zamawiającego - zawyżonego. Zgodnie bowiem z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy różnice cenowe i rozbieżności muszą wynikać z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnień.”

Uzupełniająco wskazać, można na wyrok KIO z dnia 15 stycznia 2018 r., KIO 2727/17, w którym organ ten stanął na stanowisku, że „fakt, że przystępujący realizował już wcześniej usługi dla zamawiającego nie może być podstawą do oceny, że zaproponowane w tym postępowaniu ceny za realizację nie zostały zaniżone. Ponadto w sytuacji, gdy przystępujący zaoferował cenę przed aukcją o ponad 2,5 - krotnie wyższą niż cena którą zaproponował w toku aukcji winno to wzbudzić wątpliwości zamawiającego co do rzetelności dokonanej kalkulacji. Jakkolwiek niewątpliwie informacja, że zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną może mieć wpływ na to, że wykonawcy kalkulują nieznaczny » margines« w cenie oferty, umożliwiający im obniżanie ceny w toku aukcji, to jednak taka różnica, w stosunku do oferty wyjściowej wymaga, co najmniej konieczności wezwania do złożenia wyjaśnień. Dla dokonywanej oceny nie ma również znaczenia fakt, że przekroczenie wspomnianego progu 30% nastąpiło o 1,82%, zaś argument o zawyżonej szacunkowej wartości zamówienia Izba traktuje jako użyty na potrzeby niniejszego odwołania zwłaszcza, że zamawiający szacował tę wartość w listopadzie 2017 r. a badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny dokonywał zaledwie dwa miesiące później.” .

"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

Autor artykułu

Konrad Różowicz

partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne