Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

05.12.2018

Nowy JPK uderzy w JST

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się kolejny projekt nowelizacji przepisów o VAT i Ordynacji podatkowej, z którego dla samorządów wynikać będą nowe, pracochłonne obowiązki.

Główną ideą omawianych rozwiązań legislacyjnych ma być stworzenie Centralnego Rejestru Faktur, z którym sprzężone będą zmiany w raportowaniu JPK. Nowy JPK ma obejmować dane przesyłane obecnie w deklaracjach VAT oraz w obecnym pliku JPK_VAT oraz będzie zawierał dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy rozliczeń VAT i kontroli. Już samo dostosowanie systemów księgowych do nowego formatu JPK_VAT może być kosztowne (w uzasadnieniu projektu ustawy podaje się, że w zależności od wielkości podatnika wydatki z tego tytułu mogą wynieść od zera do kilkuset tysięcy złotych).

Na bazie JPK w nowej strukturze powstanie Centralny Rejestr Faktur, którego podstawowym celem ma być analiza i kontrola prawidłowości wystawianych przez podatników faktur VAT i eliminacja nadużyć związanych z procederem wystawiania „pustych” faktur i wyłudzeń karuzelowych.

Dodatkowo wszystkich podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych rejestrowaną w kasach fiskalnych dotyczyć mają nowe obowiązki informacyjne względem tej grupy nabywców. Informacje mają dotyczyć obowiązków związanych z wystawieniem i wydaniem paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży.

Potencjalnie najbardziej dolegliwe dla samorządów zmiany dotyczyć będą jednak Ordynacji podatkowej. Przewiduje się „nowy obowiązek dla jednostek administracji rządowej i samorządowej do prowadzenia przy użyciu programów komputerowych wykazu faktur dotyczących nabycia towarów lub usług, które nie zostały ujęte przez te jednostki w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz informacji o fakturach otrzymanych od innych podmiotów w związku z realizacją zadań nałożonych na jednostki administracji rządowej i samorządowej odrębnymi przepisami. Wykaz ten ww. jednostki są również zobowiązane przesyłać do Szefa KAS. Rozwiązanie to pozwoli na efektywniejszą kontrolę wystawianych faktur i eliminację nadużyć w podatku VAT.”

Wprowadza się tym samym kolejny, odrębny raport w formacie JPK, który będzie obejmował dokumenty dotyczące nabyć nie uwzględnianych przez JST w ewidencjach dla celów VAT. Będą to przede wszystkim dokumenty dotyczące zakupów, z tytułu których samorządy nie mają prawa do odliczenia (np. dla celów inwestycji drogowych, organizacji wyborów, działalności administracji publicznej, działalności oświatowej, pomocy społecznej).

Co więcej ilekroć w JST pojawi się faktura dotycząca transakcji, której JST nie jest stroną (o ile nastąpi to w ramach realizacji zadań nałożonych na JST „odrębnymi przepisami”) - także będzie musiała być przez JST zaraportowana w ramach wykazu faktur. W uzasadnieniu zobrazowano to rozwiązanie przykładem sytuacji, gdy w jednostce samorządowej będzie rejestrowany pojazd, którego zakup jest dokumentowany fakturą, informacje o danej fakturze powinny zostać ujęte w przedmiotowym wykazie. Takie przykłady można zresztą mnożyć. Np. organy gminne realizujące procedurę zwrotu akcyzy dla rolników w jej ramach uzyskują informacje o fakturach za paliwo, które są podstawą do zwrotów akcyzy. Po wejściu w życie omawianych przepisów informacje o tych fakturach będą uwzględniane w wykazie faktur przesyłanym Szefowi KAS.

Można jedynie wyrazić nadzieję, że – przynajmniej w początkowym okresie po wejściu omawianej noweli w życie – minister finansów skorzysta z opcji wydania rozporządzenia wyłączającego JST z obowiązku raportowania wykazu faktur Szefowi KAS, a wyłączenie dotyczyć będzie jak najszerszej grupy JST.

Lektura załączonego do projektu OSR wskazuje, że projektodawcy nie oszacowali wpływu nowych rozwiązań na sytuację JST (dotyczy to zwłaszcza regulowanego przepisami Ordynacji wykazu faktur), co należy ocenić krytycznie.

Nowe i zmienione obowiązki w zakresie raportowania będą sankcjonowane przepisami karno-skarbowymi.

Planowana data wejścia w życie nowych przepisów to 1 lipca 2019 roku.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj