Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

03.12.2018

Kolejna wersja rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli i magazynowania lub składowania odpadów

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ministerstwo Środowiska opublikowało kolejną wersję projektu rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

Nowe obowiązki ustawowe

Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw wprowadzono do ustawy o odpadach obowiązek zapewnienia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Obowiązek ten spoczął na posiadaczach odpadów zobowiązanych do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzących magazynowanie odpadów oraz na zarządzających składowiskiem odpadów. Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów ma być przechowywany przez miesiąc od daty dokonania zapisu. Podmioty zobowiązane do zapewnienia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów zobowiązane zostały do udostępniania utrwalonego obraz lub jego kopii na żądanie organu uprawnionego do kontroli działalności w zakresie gospodarki odpadami, sądu, prokuratury, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów ma być prowadzony przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu.

Podmioty zobowiązane do zapewnienia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów zobowiązane zostały także do właściwego przechowywania i zabezpieczenia zapisu obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych oraz jego utratą, w szczególności wskutek zniszczenia lub kradzieży.

Nowe przepisy mają wejść w życie od  22 lutego 2019 r.

Rozporządzenie wykonawcze

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o odpadach minister właściwy do spraw środowiska został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, wymagań dla prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, minimalnych wymagań dla urządzeń technicznych wizyjnego systemu kontroli oraz wymogów przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu, kierując się koniecznością umożliwienia sprawowania nadzoru nad działalnością w zakresie gospodarowania odpadami.

Pierwsza wersja rozporządzenia z dnia 7 września 2018 roku spotkała się z dość istotną krytyką ze strony przyszłych adresatów nowych rozwiązań prawnych. Tym bardziej branża odpadowa czekała na kolejną wersję projektu, aby móc zweryfikować, które z postulatów zostały uwzględnione przez Ministerstwo Środowiska.

Kolejna wersja projektu została opublikowana z datą 28 listopada 2018 roku. Zawiera ona szereg zmian o charakterze redakcyjnym oraz kilka istotnych zmian merytorycznych.

Co objąć monitoringiem?

Na szczególną uwagę zasługuje zmiana dotycząca obszaru objętego wizyjnym systemem kontroli. Zgodnie z nową wersją rozporządzenia system kontroli instaluje się w taki sposób, aby umożliwiał rejestrowanie obrazu obejmującego całą powierzchnię magazynowanych lub składowanych odpadów z drogami dojazdowymi (wewnętrznymi) zlokalizowanymi na terenie zakładu oraz pasem zewnętrznym otaczającym miejsce magazynowania lub składowania odpadów o minimalnej szerokości 5m, o ile podmiot zobowiązany do prowadzenia systemu kontroli posiada tytuł prawny do pasa otaczającego miejsce magazynowania lub składowania odpadów o minimalnej szerokości 5m. Należy przypomnieć, iż pierwotnie obszar monitoringu obejmować miał 15 m od miejsca magazynowania lub składowania odpadów bez względu na tytuł prawny do tego terenu.

W nowej wersji rozporządzenia zaproponowano również, aby zamiast rejestrowania obrazu obejmującego całą powierzchnię magazynowanych lub składowanych odpadów w przypadku miejsca magazynowania lub składowania o powierzchni powyżej 2 hektarów dopuścić możliwość rejestracji obrazu obejmującą pas o minimalnej szerokości 15m liczony poziomo od krawędzi zewnętrznej magazynowanych lub składowanych odpadów do wewnątrz.

Kolejna nowość dotyczy odpadów magazynowanych lub składowych w pomieszczeniu zamknięty. W takim przypadku projekt rozporządzenia dopuszcza rejestrację obrazu magazynowanych lub składowanych odpadów do granicy ścian wewnętrznych pomieszczenia, bez pasa otaczającego miejsce magazynowania lub składowania odpadów przy jednoczesnej rejestracji obrazu bramy wjazdowej i wyjazdowej do tego pomieszczenia.

Monitoring on-line

Nieznacznej zmianie uległy także przepisy dotyczące obowiązku zapewnienia dostępu w czasie rzeczywistym do obrazu z kamer rejestrujących pracownikom WIOŚ.

Obowiązek w powyższym zakresie został rozszerzony o odpady z drewna i drewnopochodne oraz odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych. Dodatkowo doprecyzowano, iż obowiązek ten dotyczy odpadów wielkogabarytowych z wyłączeniem odpadów z metali (wcześniej wyłączenie dotyczyło złomu).

Do projektu rozporządzenia dodano przepis zgodnie z którym WIOŚ wykorzystuje dostęp do obrazu w czasie rzeczywistym wyłącznie w uzasadnionych przypadkach związanych z wykonywaniem czynności, o których mowa w przepisach i Inspekcji Ochrony Środowiska.

W projekcie wprowadzono także przepisy szczególne dotyczące jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz miejsc magazynowania i składowania odpadów stanowiących infrastrukturę krytyczną w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Wymagania techniczne

Nowy projekt rozporządzenia nieznacznie zmienia wymogi dotyczące transmisji obrazu wskazując, iż ma to nastąpić za pomocą odpowiedniego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. Jednocześnie w projekcie doprecyzowano, iż napięcie zasilające system rejestracji obrazu zabezpieczającego ma być zabezpieczone przed nieoczekiwanym zanikiem, z podtrzymaniem przez okres co najmniej 2 godzin. Pierwotny projekt rozporządzenia nie zawierał przedmiotowego ograniczenia czasowego.

Projektodawcy proponują również dopuszczenie możliwości przerwy w rejestracji obrazu, co może nastąpić wyłącznie w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu, nie dłużej niż 2 dni w roku i to pod warunkiem wcześniejszego poinformowania właściwego WIOŚ z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

W nowym projekcie rozporządzenia odstąpiono od szczegółowego regulowania kwestii związanych z temperaturą i wilgotnością panującą w pomieszczeniach, w których mają być przechowywane nośniki, na których utrwalono zarejestrowany obraz.

W to miejsce wprowadzono trzy nowe przepisy dotyczące wymogów związanych z tymi pomieszczeniami. Mają one stanowić odrębną strefę pożarową, oddzieloną zgodnie z warunkami określonymi w aktach wykonawczych do Prawa budowlanego. Elementy oddzielenia przeciwpożarowego oddzielającego pomieszczenie powinno posiadać klasę odporności ogniowej co najmniej REI 120. Ściany zewnętrzne tego pomieszczenia niebędące ścianami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 powinny znajdować się w odległości co najmniej 10 metrów od miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Z nowej wersji projektu rozporządzenia wykonawczego usunięto także rozbudowany § 6 dotyczący kopii zapasowej nośnika, na którym utrwalono obraz.

Od kiedy zmiany?

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Wyjątkiem mają być nowe przepisy dotyczące wymogów wobec pomieszczeń, w których przechowywane mają być nośniki z utrwalonym obrazem. Te przepisy mają wejść w życie 22 lutego 2021 roku.

Podsumowanie

Nie sposób przewidzieć czy przedstawiona w niniejszym artykule wersja projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów jest już wersją finalną, czy też czekają nas kolejne odsłony tego projektu. Przedłużające się prace nad tym projektem znacząco utrudniają podmiotom działającym w branży odpadowej zaplanować działania zmierzających do wdrożenia nowych wymogów ustawowych.

"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi