Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.11.2018

Posłowie pytają o in house w przypadku nieruchomości mieszanych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Interpelacje poselskie coraz częściej dotyczą systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym możliwości stosowania zamówień in house w przypadku nieruchomości mieszanych

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Interpelacje poselskie coraz częściej dotyczą systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym możliwości stosowania zamówień in house w przypadku nieruchomości mieszanych

Za niezwykle interesującą interpelację poselską uznać należy wystąpienie posła Piotra Uruskiego (KP PiS) z sierpnia 2018 roku dotyczącą możliwości stosowania tzw. zamówień in house w przypadku tzw. nieruchomości mieszanych. W interpelacji poselskiej wskazano, iż „niektóre gminy z pomocą kancelarii prawnych wprowadziły tak zwane nieruchomości mieszane (nie ma takiego pojęcia w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Chodzi o w tym przypadku o osoby prawne, które prowadzą działalność (sklepy, gastronomia, usługi itp.) w nieruchomościach zamieszkałych. Gminy włączyły te osoby prawne do zleceń w trybie „z wolnej ręki” dotyczących odbioru odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych. Wynika z tego pewien paradoks, bowiem dla przykładu w nieruchomości zamieszkuje jedna lub dwie osoby, a na większości jego powierzchni użytkowej prowadzona jest działalność przez osoby prawne, to według niektórych gmin można te osoby prawne włączyć do zlecenia na odbiór odpadów w trybie z wolnej ręki”. Autor interpelacji dopytuje Ministra Środowiska „ dlaczego przepisy prawne zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie są określone tak jednoznacznie żeby wynajmowane przez gminy kancelarie prawne nie mogły tego kwestionować.” W podsumowaniu poseł wnosi do Ministra Środowiska o zajęcie jednoznacznego stanowiska w przedmiotowej kwestii.

W odpowiedzi na powyższą interpelację poselską przedstawiciel Ministra Środowiska wskazał, iż „w stosunku do nieruchomości, na których jednocześnie zamieszkują mieszkańcy i jest prowadzona działalność powodująca powstawanie odpadów komunalnych obowiązują równolegle dwa reżimy prawne dotyczące tych dwóch kategorii nieruchomości.” W konsekwencji w przypadku odbioru odpadów z części zamieszkałej danej nieruchomości istnieje możliwość stosowania tzw. zamówień in house, zaś w przypadku części niezamieszkałej takiej możliwości nie ma. Jednocześnie Ministerstwo wskazało, iż „wydaje się, że przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są jednoznaczne, co nie wyklucza możliwości podejmowania prób odmiennej interpretacji przez kancelarie prawne lub same zainteresowane gminy.”. Jednocześnie podkreślono, iż Minister Środowiska nie jest uprawniony do wydania wiążącej interpretacji przepisów tym zakresie, zaś ewentualne spory powinny rozstrzygać uprawnione do tego organy, w tym Krajowa Izba Odwoławcza.

Stanowiska Ministerstwa Środowiska należy ocenić jednoznacznie negatywnie. Już w październiku 2016 roku na łamach Przeglądu Komunalnego sygnalizowano wątpliwości prawne w przedmiotowym zakresie (patrz: M. Karciarz, M. Kiełbus, K.Z. Ziemski, In house a odbiór odpadów z nieruchomości mieszanych, Przegląd Komunalny 10/2016). Jednocześnie już wówczas wskazano na szereg argumentów – jak widać nieznanych Ministerstwu Środowiska – przemawiających za możliwością objęcia całości nieruchomości mieszanych (które wbrew twierdzeniom autora interpretacji wprost dostrzegane są przez ustawodawcę w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – por. art. 6j ust. 4 i 5) możliwością stosowania tzw. zamówień in house.

Wielokrotnie wskazywano także na konieczność zmiany przepisów ustawy w tym zakresie celem rozwiązania ewentualnych wątpliwości. Niestety najnowszy projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach całkowicie pomija ten problem.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj