Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

06.11.2018

Głębia dokowa nie stanowi budowli opodatkowanej podatkiem od nieruchomości

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Głębia dokowa nie jest budowlą w rozumieniu przepisów o podatkach i opłatach lokalnych i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Do takich wniosków doszedł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 grudnia 2017 r. (sygn. II FSK 3298/15).

Sprawa dotyczyła spółki, która złożyła korektę deklaracji podatkowej i zawnioskowała o stwierdzenie nadpłaty. We wspomnianej korekcie skarżąca wyłączyła z opodatkowania m.in. głębie dokowe.

W zakresie głębi dokowych, zarówno organ I instancji jak i organ II instancji, nie podzieliły stanowiska skarżącej. Uznały, że głębie dokowe stanowią budowle hydrotechniczne podlegające opodatkowaniu. Argumentowano, że głębie jako obiekty powstałe w wyniku robót czerpalnych są budowlami morskimi i łącznie z dalbami stanowią całość techniczno-użytkową, umożliwiającą posadowienie doku pływającego. Pomocnicze znaczenie przy rozstrzygnięciu miały również przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Szczeciński WSA zgodził się z poglądami zaprezentowanymi przez organy podatkowe.

Innego zdania był z kolei Naczelny Sąd Administracyjny. W pierwszej kolejności odwołując się do  wyroku Trybunału Konstytucyjnego P 33/09 z 13.09.2011 r., przypomniał, że za budowlę w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych można uznać taki obiekt budowlany, który został w wprost wymieniony w definicji budowli zawartej w Prawie budowlanym, w pozostałych przepisach tej ustawy lub w załączniku do niej (mając zarazem na uwadze, iż nie jest wykluczone, że o statusie poszczególnych obiektów i urządzeń współdecydować będą również inne przepisy rangi ustawowej, uzupełniające, modyfikujące czy doprecyzowujące prawo budowlane).

Jednakże, ani art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, ani kategoria XXVII załącznika do tejże ustawy nie wymieniają jako budowli głębi dokowych. Nie wskazują również, że głębie dokowe stanowią budowle hydrotechniczne. NSA poddał także krytyce odesłanie przez organy podatkowe oraz sąd I instancji do definicji z rozporządzenia, które jako akt rangi podustawowej nie powinno stanowić podstawy do ustalania przedmiotu opodatkowania.

Odwołując się do technicznych aspektów budowy oraz funkcji głębi dokowych NSA stwierdził, że głębia dokowa będąca efektem robót czerpalnych, która umożliwia zanurzenie doku pływającego na odpowiednią głębokość, nie stanowi budowli w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Ronald Ruta

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj