Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

22.10.2018

Nie ma VAT przy sprzedaży sprzętu wykorzystywanego do zadań publicznych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Okazjonalna sprzedaż środków trwałych wykorzystywanych wyłącznie do wykonywania zadań publicznych nie podlega opodatkowaniu VAT.

Powiatowa jednostka budżetowa realizująca zadania własne powiatu w zakresie utrzymania i nadzoru nad publicznymi drogami powiatowymi zakupiła maszyny, które wykorzystywała do wykonywania tych zadań (ścinarkę do poboczy, ciągnik rolniczy i przyczepę do tego ciągnika). W związku z tym, że zakup ten dokonany był dla celów działalności publicznej, nie miała prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT. 

Występując z wnioskiem o interpretację zapytała, czy późniejsza sprzedaż maszyn częściowo i w całości zamortyzowanych, wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności publicznej będzie podlegała opodatkowaniu VAT, a jeżeli tak, to czy będzie mogła skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego.

Organ interpretacyjny stwierdził, że sprzedaż maszyn na podstawie umów cywilnoprawnych będzie stanowiło wykonywanie działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT, mimo, że przy ich zakupie nie było prawa do odliczenia. Zdaniem organu przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do naruszenia zasady konkurencyjności, poprzez nierówne traktowanie podmiotów dokonujących sprzedaży tego rodzaju towarów.

Uznał również, że w sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie, gdyż występuje ono wyłącznie w sytuacji sprzedaży towarów wykorzystywanych do czynności zwolnionych, a w analizowanym przypadku sytuacja taka nie miała miejsca. Zatem w ocenie organu przedmiotowa sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.

Sprawa dotarła do NSA, który w wyroku z dnia 6 lipca 2018 r. (I FSK 468/16), podobnie jak sąd I instancji, nie zgodził się ze stanowiskiem organu interpretacyjnego. Podkreślił, że nie stanowi działalności gospodarczej czynność okazjonalna. Za taką działalność nie może być uznana jednorazowa sprzedaż środków transportu, zwłaszcza w sytuacji, gdy przy ich zakupie nie dokonano odliczenia podatku naliczonego VAT, a następnie nie były one wykorzystywane do prowadzenia czynności opodatkowanych. Wnioskodawca nie prowadzi bowiem w sposób częstotliwy (powtarzalny) handlu tego typu rzeczami.

Tym samym odrzucono argumentację organu, wskazując, że do znacznego zakłócenia konkurencji nie mogło dojść przy sprzedaży trzech pojazdów wskazanych we wniosku, w sytuacji, gdy była to czynność jednorazowa i okazjonalna.

W konsekwencji uznano, że sprzedaż środków trwałych wykorzystywanych do realizacji zadań nie może być uznana za działalność gospodarczą i nie podlega opodatkowaniu VAT.

W wyroku nie zajmowano się kwestią centralizacji oraz wstąpieniem powiatu w prawa i obowiązku jednostki budżetowej będącej stroną postępowania interpretacyjnego.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Mateusz Janus

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj