Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.10.2018

Faktura elektroniczna w podprogowych zamówieniach na usługi społeczne

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

Dnia 25 września 2018 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: projekt ustawy)[1]. Projektowana ustawa ma mieć charakter powszechny i znaleźć zastosowanie do zamówień publicznych sensu largo.

Zakres zastosowania ustawy

Zgodnie z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 7 projektu ustawy ma ona znaleźć zastosowanie do:

 1. zamówień publicznych w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. umów koncesji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o umowie koncesji,
 3. umów o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W obszarze zamówień publicznych sensu stricto zastosowanie ustawy planuje się wyłączyć wobec niektórych zamówień nieobjętych zastosowaniem P.z.p. (art. 3 ust. 2 projektu ustawy). Są nimi zamówienia o których mowa w art. 4 pkt 5 i 5b oraz art. 4b ust. 1 pkt 1–3, 5 i 6 P.z.p. Pozostałe kategorie zamówień wyłączonych z zakresu zastosowania P.z.p. będą objęte projektowaną ustawą. Przykładem takich zamówień są zamówienia o których mowa w art. 4 ust. 8 P.z.p. (tzw. zamówienia podprogowe). 

Możliwość wyłączenia uprawnienia wykonawcy do przekazania faktury elektronicznej

Powyższe nie oznacza, że w przypadku wszystkich zamówień do których nie znajduje zastosowania P.z.p. wykonawcy będą mieli realną możliwość przekazania zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury za pośrednictwem platformy. W myśl art. 4 ust. 3 projektu ustawy, w przypadku zamówień do których nie stosuje się P.z.p. zamawiający może w:

 1. umowie,
 2. ogłoszeniu o zamówieniu,
 3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo
 4. innym dokumencie rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

wyłączyć stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Wskazany przepis znajdzie zastosowanie m.in. do zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt 8 P.z.p. Nie będzie miał on jednak zastosowania w przypadku zamówień na usługi społeczne, w tym również o wartości mniejszej niż przewidziana w art. art. 138g ust. 1 P.z.p. W przypadku tego rodzaju zamówień, zamawiający może udzielić zamówienia stosując przepisy art. 138o ust. 2 – 4 P.z.p. albo całego Rozdziału 6 Działu III P.z.p. (art. 138g ust. 1 P.z.p.). Zważając na powyższe niezależnie od dokonanego przez zamawiającego wyboru do zamówień na usługi społeczne, o wartości wyższej niż przewidziana w art. 4 ust. 8 P.z.p. zastosowanie znajdują regulacje przewidziane w P.z.p. (chyba, że zaistnieje którą z ogólnych przesłanek wyłączających zastosowanie ustawy). Konsekwencją powyższego jest m.in. niemożliwość wyłączenia przez zamawiającego przysługującego wykonawcy uprawnienia do przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pomocą portalu (art. 4 ust. 2 projektu ustawy nie znajdzie zastosowania). Zgodnie z art. 4 ust. 1 projektu ustawy zamawiający będzie obowiązany do jej odebrania, bez konieczności udzielenia akceptacji (art. 4 ust. 1 projektu ustawy wyłącza zastosowanie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

Planowany termin wejścia w życie

Zasadniczym planowanym terminem wejścia w życie ustawy jest 18 kwietnia 2019 r.  Z nastaniem tej daty wykonawcy, w tym wykonawcy zamówień na usługi społeczne (o wartości wyższej niż przewidziana w art. 4 pkt 8 P.z.p.) będą mieli możliwość skorzystania z uprawnienia do przekazania zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury za pośrednictwem portalu, a zamawiający będą mieli obowiązek ją odebrać. W tym celu zamawiający będą musieli założyć konto na platformie. Spełnienie ww. obowiązku powinno nastąpić przed przewidywanym terminem otrzymania pierwszej faktury (art. 11 ust. 1 projektu ustawy).

 


[1] Rządowy projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, druk 2888, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2888.

"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

Autor artykułu

Konrad Różowicz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne