Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

28.09.2018

Dotacja na paliwo rolnicze dzieli ministerstwa

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Obecnie w procesie legislacyjnym znajdują się dwa projekty nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Mimo, iż zmiany dotyczą w istocie jednej ustawy, pozostaną od siebie niezależne.

Nowelizacje rzecz jasna nie dotyczą tych samych normatywnych części ustawy jednak odnoszą się do istoty procedury zwrotu podatku rolnikom. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Finansów zmierza do zintensyfikowania weryfikacji dokonywanych zwrotów i wyeliminowania zjawisk negatywnych (zwrotu akcyzy z czynności dla których podstawę stanowi oszustwo). Ta niewątpliwe słuszna idea wiąże się z nominalnym ograniczeniem kwoty zwrotów. Warto w tym zakresie podkreślić, że w toku procedury legislacyjnej przedmiotowy projekt spotkał się z krytyką opiniujących. Zdaje się jednak, że nie sama idea lecz sposób jej realizacji budzi największe kontrowersje (pisaliśmy o tym w artykule pt. „Uszczelnianie systemu podatkowego także w akcyzie dla rolników”).  

Nowelizacja przygotowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczy z kolei nie oszczędności, a wręcz przeciwnie zwiększenia kwoty dofinansowania paliwa rolniczego. Trzeba przypomnieć, że zwyżka realizować ma się w dwóch trybach. Po pierwsze zwiększyć ma się ogólny limit litrów oleju średnio wykorzystywanych na 1 hektar użytków rolnych w trakcie roku. Po drugie zaproponowano nową, dodatkową metodę ustalania limitu zwrotu podatku dla producentów zajmujących się chowem bydła (pisaliśmy o tym – proszę o link do Istotna zmiana w procedurze zwrotu podatku akcyzowego rolnikom).

Opiniując projekt ministerstwa rolnictwa, ministerstwo finansów wskazało wiele uwag w tym m.in. że projekt nowelizacji w zakresie wywoływanych skutków powinien być dostoswany do postanowień zawartych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019. Innymi słowy Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę na konieczność dostosowania zakładanych regulacji tak, aby skutki finansowe jakie mają one wywołać nie przekraczały kwot, które zostały już założone w projekcie budżetu. Istotną uwagę Ministerstwo Finansów sformułowało w zakresie treści projektowanych przepisów przejściowych. Zdaniem resortu finansów przepisy przejściowe nie uwzględniają specyfiki regulacji – wnioski składane w lutym 2019 r., a więc po rządami nowej regulacji obejmować będą miniony okres 6 miesięcy a więc także czas obowiązywania przepisów uchylanych. Najistotniejsza część wypowiedzi Ministerstwa Finansów obejmuje jednak wolę połączenia dwóch rozpatrywanych obecnie projektów w jeden wspólny projekt. Resort finansów uzasadnił ten wniosek ekonomiką postępowania.

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdaje się być stanowcza. W piśmie z dnia 17 września 20018 r. wskazano, że omawiany projekt stanowi wyraz realizowanego „Planu dla wsi”. Jest wolą zwiększenia dofinansowania wydatków na zakup oleju, a nie jego ograniczaniem w związku z czym projekt przygotowany przez Ministerstwo Finansów nie przystaje do projektu Ministerstwa Rolnictwa. Wydaje się, że to stanowisko stanowi kontynuację ogólnej dezaprobaty Ministerstwa Rolnictwa dla przepisów uszczelniających zwrot akcyzy rolnikom. Przypomnieć należy, że na etapie opiniowania projektu Resortu Finansów, Ministerstwo Rolnictwa zgłosiło swój stanowczy sprzeciw przeciwko formie w jakiej zaproponowano uszczelnienie tej procedury.

Powyższa wymiana poglądów wskazuje na jedno – wszyscy zainteresowani procedurą zwrotu akcyzy rolnikom w najbliższych tygodniach będą musieli równocześnie śledzić dwa niezależne od siebie procesy legislacyjne. Niezależne nie tylko w samym procesie ale też idei i charakteru na co wprost wskazuje samo Ministerstwo Rolnictwa. Różnice w poglądach mogą też przyczynić się do przewidywania ewentualnych zmian w przygotowanych projektach oraz finalnie stosunku do uchwalonych regulacji.         

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne