Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

11.09.2018

Opodatkowanie infrastruktury portowej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Infrastruktura portowa zasadniczo zwolniona jest z podatku od nieruchomości. Konieczne jest jednak przy tym spełnienie określonych warunków. Orzecznictwo sądowe wskazuje, że z takiego zwolnienia może korzystać wyłącznie zarządca portu. Jednocześnie zwolnienia nie wyklucza udostępnienie infrastruktury portowej uprawnionym podmiotom.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Infrastruktura portowa zasadniczo zwolniona jest z podatku od nieruchomości. Konieczne jest jednak przy tym spełnienie określonych warunków. Orzecznictwo sądowe wskazuje, że z takiego zwolnienia może korzystać wyłącznie zarządca portu. Jednocześnie zwolnienia nie wyklucza udostępnienie infrastruktury portowej uprawnionym podmiotom.

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych [dalej: upol] przewidują zwolnienie z podatku od nieruchomości dla budowli infrastruktury portowej, budowli infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajętych pod nie gruntów.

W orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje pogląd, iż pojęcia „infrastruktury portowej” i „infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich należy interpretować tak, jak zostały one zdefiniowane w ustawie o portach i przystaniach morskich (zob. wyroki NSA z: 3.08.2008 r. sygn. II FSK 996/07, 5.08.2011 r. sygn. II FSK 435/10, 12.07.2013 r. sygn. II FSK 678/13, z 14.05.2014 r. sygn. II FSK 1222/12, z 25.06.2014 r. sygn. II FSK 3363/13 oraz 23.07.2014 r. sygn. II FSK 819/14).

Zgodnie z tą ustawą przez infrastrukturę portową rozumie się znajdujące się w granicach portu lub przystani morskiej akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje, związane z funkcjonowaniem portu, przeznaczone do wykonywania przez podmiot zarządzający portem zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5.

Przepis, do którego odwołuje się omawiana definicja stanowi z kolei, że przedmiot działalności przedsiębiorstwa podmiotu zarządzającego obejmuje w szczególności świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej.

Na tle przywołanych powyżej przepisów w orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że z omawianego zwolnienia może korzystać wyłącznie podmiot zarządzający portem. Zastosowanie przy definiowaniu pojęcia „infrastruktura portowa” przepisów ustawy o portach i przystaniach morskich prowadzi bowiem do stwierdzenia, że omawiane zwolnienie ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Tak więc zwolnienie to obejmuje tylko tę infrastrukturę, która jest przeznaczona do wykonywania przez podmiot zarządzający, zadań w zakresie świadczenia usług związanych z korzystaniem z niej, gdyż tylko ta infrastruktura ma przymiot infrastruktury portowej. Nadanie urządzeniom i obiektom statusu „infrastruktura portowa” powiązane zostało więc z przeznaczeniem tych obiektów do wykonywania zadań w zakresie świadczenia usług związanych z korzystaniem z niej przez podmiot zarządzający. Podmiotem tym nie może być każdy, lecz tylko ten, który powstał w sposób przewidziany przez ustawodawcę w ustawie o portach i przystaniach morskich. W treści art. 13 tej ustawy wskazano jednoznacznie, że tego rodzaju podmiotami są spółki akcyjne o firmie „Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna”, „Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna” oraz „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna”. Takie stanowisko zaprezentował NSA min. w wyroku z 28.06.2016 r. sygn. II FSK 2051/14.

Jednocześnie przyjmuje się, że fakt oddania budowli lub zajętych pod nie gruntów przez podmiot zarządzający portem – na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o odpłatne korzystanie z infrastruktury portowej – nie powoduje utraty omawianego zwolnienia. W orzeczeniu NSA z 7.03.2018 r. sygn. II FSK 531/16 wyjaśniono, że takie udostępnione nieruchomości spełniają w dalszym ciągu warunek ogólnodostępności. Bowiem ogólnodostępność to możliwość skorzystania z danego obiektu przez inne podmioty niż władający obiektem. Ogólnodostępność może być przy tym ograniczona, np. ze względu na ich specyfikę. Istotne jest jednak, że potencjalnie z obiektów korzysta bliżej nieokreślona liczba podmiotów. W związku z tym wydzierżawienie infrastruktury portowej nie prowadzi do jej ograniczenia lub wyłączenia ogólnodostępności.

Warto zauważyć, że przywołane w niniejszym artykule orzeczenia NSA są zgodne z postanowieniem siedmiu sędziów NSA z 7.07.2014 r. sygn. II FPS 2/14. Odmawiając podjęcia uchwały w sprawie interpretacji analizowanego zwolnienia sędziowie wskazali, że brak jest istotnych rozbieżności orzeczniczych w omawianym zakresie.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj