Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

11.09.2018

Opodatkowanie infrastruktury portowej

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Infrastruktura portowa zasadniczo zwolniona jest z podatku od nieruchomości. Konieczne jest jednak przy tym spełnienie określonych warunków. Orzecznictwo sądowe wskazuje, że z takiego zwolnienia może korzystać wyłącznie zarządca portu. Jednocześnie zwolnienia nie wyklucza udostępnienie infrastruktury portowej uprawnionym podmiotom.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Infrastruktura portowa zasadniczo zwolniona jest z podatku od nieruchomości. Konieczne jest jednak przy tym spełnienie określonych warunków. Orzecznictwo sądowe wskazuje, że z takiego zwolnienia może korzystać wyłącznie zarządca portu. Jednocześnie zwolnienia nie wyklucza udostępnienie infrastruktury portowej uprawnionym podmiotom.

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych [dalej: upol] przewidują zwolnienie z podatku od nieruchomości dla budowli infrastruktury portowej, budowli infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajętych pod nie gruntów.

W orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje pogląd, iż pojęcia „infrastruktury portowej” i „infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich należy interpretować tak, jak zostały one zdefiniowane w ustawie o portach i przystaniach morskich (zob. wyroki NSA z: 3.08.2008 r. sygn. II FSK 996/07, 5.08.2011 r. sygn. II FSK 435/10, 12.07.2013 r. sygn. II FSK 678/13, z 14.05.2014 r. sygn. II FSK 1222/12, z 25.06.2014 r. sygn. II FSK 3363/13 oraz 23.07.2014 r. sygn. II FSK 819/14).

Zgodnie z tą ustawą przez infrastrukturę portową rozumie się znajdujące się w granicach portu lub przystani morskiej akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje, związane z funkcjonowaniem portu, przeznaczone do wykonywania przez podmiot zarządzający portem zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5.

Przepis, do którego odwołuje się omawiana definicja stanowi z kolei, że przedmiot działalności przedsiębiorstwa podmiotu zarządzającego obejmuje w szczególności świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej.

Na tle przywołanych powyżej przepisów w orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że z omawianego zwolnienia może korzystać wyłącznie podmiot zarządzający portem. Zastosowanie przy definiowaniu pojęcia „infrastruktura portowa” przepisów ustawy o portach i przystaniach morskich prowadzi bowiem do stwierdzenia, że omawiane zwolnienie ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Tak więc zwolnienie to obejmuje tylko tę infrastrukturę, która jest przeznaczona do wykonywania przez podmiot zarządzający, zadań w zakresie świadczenia usług związanych z korzystaniem z niej, gdyż tylko ta infrastruktura ma przymiot infrastruktury portowej. Nadanie urządzeniom i obiektom statusu „infrastruktura portowa” powiązane zostało więc z przeznaczeniem tych obiektów do wykonywania zadań w zakresie świadczenia usług związanych z korzystaniem z niej przez podmiot zarządzający. Podmiotem tym nie może być każdy, lecz tylko ten, który powstał w sposób przewidziany przez ustawodawcę w ustawie o portach i przystaniach morskich. W treści art. 13 tej ustawy wskazano jednoznacznie, że tego rodzaju podmiotami są spółki akcyjne o firmie „Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna”, „Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna” oraz „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna”. Takie stanowisko zaprezentował NSA min. w wyroku z 28.06.2016 r. sygn. II FSK 2051/14.

Jednocześnie przyjmuje się, że fakt oddania budowli lub zajętych pod nie gruntów przez podmiot zarządzający portem – na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o odpłatne korzystanie z infrastruktury portowej – nie powoduje utraty omawianego zwolnienia. W orzeczeniu NSA z 7.03.2018 r. sygn. II FSK 531/16 wyjaśniono, że takie udostępnione nieruchomości spełniają w dalszym ciągu warunek ogólnodostępności. Bowiem ogólnodostępność to możliwość skorzystania z danego obiektu przez inne podmioty niż władający obiektem. Ogólnodostępność może być przy tym ograniczona, np. ze względu na ich specyfikę. Istotne jest jednak, że potencjalnie z obiektów korzysta bliżej nieokreślona liczba podmiotów. W związku z tym wydzierżawienie infrastruktury portowej nie prowadzi do jej ograniczenia lub wyłączenia ogólnodostępności.

Warto zauważyć, że przywołane w niniejszym artykule orzeczenia NSA są zgodne z postanowieniem siedmiu sędziów NSA z 7.07.2014 r. sygn. II FPS 2/14. Odmawiając podjęcia uchwały w sprawie interpretacji analizowanego zwolnienia sędziowie wskazali, że brak jest istotnych rozbieżności orzeczniczych w omawianym zakresie.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Praktyki §

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj