Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

07.09.2018

W celu odliczenia VAT konieczna jest weryfikacja faktury

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Nabywca może dokonać odliczenia VAT wówczas, gdy w cenie zakupionych towarów lub usług ujęty zostanie podatek naliczony (innymi słowy, sprzedaż musi być opodatkowana VAT).

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Nabywca może dokonać odliczenia VAT wówczas, gdy w cenie zakupionych towarów lub usług ujęty zostanie podatek naliczony (innymi słowy, sprzedaż musi być opodatkowana VAT). Prawidłowe opodatkowanie VAT danej transakcji należy co prawda do obowiązków sprzedawcy, jednak w kontekście prawa do odliczenia, nabywca nie może zapominać o konieczności samodzielnej weryfikacji otrzymanej faktury.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego – podlegającego odliczeniu – stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika (z tytułu nabycia towarów i usług). Aby zatem w ogóle rozważać odliczenie nabywca musi dokonać zakupu, który z punktu widzenia sprzedawcy zostanie opodatkowany podatkiem należnym (zasadniczo według stawki 8% lub 23%).

Nabywca, który otrzyma fakturę z wykazaną kwotą VAT-u nie powinien jednak automatycznie kwalifikować takiej faktury do odliczenia. Zasadna jest weryfikacja dokumentu z punktu widzenia szeregu warunków. Jednym z nich jest sprawdzenie czy transakcja udokumentowana fakturą powinna być rzeczywiście opodatkowana według stosownej stawki VAT, czy też może stanowi transakcję niepodlegającą opodatkowaniu lub zwolnioną z podatku.

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego faktura w przypadku, gdy transakcja udokumentowana przedmiotową fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Regulacja ta nakłada zatem wprost na nabywcę (chcącego dokonać odliczenia) obowiązek weryfikacji prawidłowości opodatkowania po stronie sprzedawcy.

Gdyby się okazało, że sprzedawca opodatkował dostawę stawką 23%, a w rzeczywistości:

1) świadczenie nie powinno w ogóle zostać objęte VAT albo  

2) dostawa powinna być zwolniona przedmiotowo z VAT,

wówczas nabywca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, który wynika z takiej błędnie wystawionej faktury. Na marginesie należy wskazać, że w takiej sytuacji odrębną kwestię stanowi zasadność poniesienia przez nabywcę ciężaru VAT-u (w cenie nabycia), pomimo iż zakup nie powinien zostać obciążony podatkiem.

Omawiana sytuacja może przykładowo wystąpić, gdy samorząd nabywa usługi szkoleniowe. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych. Jeśli więc wykonawca szkolenia wystawi na jednostkę samorządu fakturę z wykazaną kwotą VAT, to z uwagi na przewidziane w przepisach zwolnienie dla takiej usługi, samorząd nie ma prawa dokonać odliczenia.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj