Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

03.09.2018

Zmiany we zwrocie wywłaszczonych nieruchomości

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W dniu 27 lipca 2018 roku Senat RP wniósł do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmiany mają dotyczyć zasad zwrotu udziałów w wywłaszczonej nieruchomości.

Treść projektu ustawy

Zgodnie z art. 1 pkt 1) projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, art. 136 ust. 3 ugn ma otrzymać po zmianie następujące brzmienie: „Każdy poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli, stosownie do przepisu art. 137, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu.

Do tej pory, przepis ten posiadał następujące brzmienie „Poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli, stosownie do przepisu art. 137, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej części występuje się do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, który zawiadamia o tym właściwy organ. Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub nieruchomości zamiennej stosownie do art. 140”.

W praktyce stosowania dotychczasowych przepisów powstała wątpliwość, czy w sytuacji, gdy przed wywłaszczeniem nieruchomość stanowiła przedmiot współwłasności, istnieje obecnie możliwość zwrotu udziałów w prawie własności wywłaszczonej nieruchomości na rzecz części z jej byłych współwłaścicieli (lub ich spadkobierców), czy też podlegać zwrotowi może jedynie całe prawo własności (wówczas w postępowaniu musieli by brać udział wszyscy poprzedni współwłaściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy).

Uzasadnienie projektu ustawy

Jak wskazuje uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ugn, celem zmiany jest właśnie umożliwienie byłemu współwłaścicielowi wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobiercy żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, niezależne tego czy wniosek taki złożyli też pozostali byli współwłaściciele lub ich spadkobiercy. 

Tym samym, projekt  dostosowuje  system  prawa  do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia z

14 lipca 2015 roku (sygn. akt SK 26/14) [szerzej o ww. wyroku w artykule pt. „Zwrot udziału w wywłaszczonej nieruchomości” -  http://ziemskibiznes.pl/blog/aktualnosci/zwrot-udzialu-w-wywlaszczonej-nieruchomosci-187.html].

Pozostałe zmiany

Oprócz ww. zmian, projekt ustawy o zmianie ugn zakłada, że właściwy organ będzie podawał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części przez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, a także przez  zamieszczenie na okres 3 miesięcy na swojej stronie internetowej. Informacja ta ma zawierać w szczególności:

1) powiadomienie o złożonym wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej  części;

2) wskazanie nieruchomości lub jej części objętej złożonym wnioskiem;

3) wskazanie  terminu  na  przystąpienie  do  postępowania o zwrot  wywłaszczonej nieruchomości lub jej części wraz z pouczeniem o skutkach nieprzystąpienia do postępowania w terminie.

Co istotne, w przypadku nieprzystąpienia do postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia na stronie internetowej właściwego organu informacji, o której mowa wyżej, uprawnienie do zwrotu nieruchomości lub jej części ma wygasać.

Przepisy przejściowe

Przepisy przejściowe przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ugn zakładają, że znowelizowane przepisy mają być stosowane także do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Wojciech Gwóźdź

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki nieruchomościami

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj