Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.08.2018

Ustalenie miejsc sprzedaży alkoholu w gminie bez opinii jednostki pomocniczej jest nieważne

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Ustalenie przez radę gminy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania na terenie gminy, bez uprzedniego zasięgnięcia opinii jednostki pomocniczej gminy, stanowi istotne naruszenie prawa.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 18 lipca 2018 r. Wojewoda Wielkopolski (Nr KN-I.4131.1.312.2018.3) stwierdził nieważność uchwały rady gminy podjętej w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania na terenie gminy.

Zgodnie z treścią w/w rozstrzygnięcia, rada gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania na terenie gminy. Podstawę podjętej uchwały stanowił art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) [dalej: usg] oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.) [dalej: uwtipa].

Przepis art. 18 ust. 2 pkt 15 usg określa dla rady gminy kompetencję stanowienia w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Takimi „innymi sprawami” zastrzeżonymi ustawą jest określenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz określenie ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych.

Zgodnie z postanowieniami art. 12 ust. 1 pkt 1 – 3 uwtipa, obowiązkiem rady gminy jest ustalenie, w drodze uchwały, maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta) dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. W tym zakresie zezwolenia wydaje się odrębnie w zależności od zawartości alkoholu w napoju alkoholowym tj. osobno do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% zawartości alkoholu. Zezwolenia organ wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których stanowi wspomniany art. 12 uwtipa (art. 18 ust. 3 i ust. 3a).

Niezależnie od powyższego, obowiązkiem rady gminy jest także ustalenie, w drodze uchwały, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (art. 13 ust. 3 uwtipa). Poza wskazanymi obowiązkami, rada gminy ma możliwość ustalenia, w drodze uchwały, maksymalnej liczby zezwoleń odrębnie dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy, a także ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, na terenie gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00. (art. 12 ust. 2 i 4 uwtipa).

Zgodnie z postanowieniami art. 12 ust. 5 uwtipa, przed podjęciem którejkolwiek z w/w uchwał, rada gminy zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy. Użycie przez ustawodawcę sformułowania „zasięga” oznacza, że uzyskanie opinii przed podjęciem uchwały jest obowiązkiem organu stanowiącego gminy.

Ze stanu faktycznego stanowiącego podstawę omawianego rozstrzygnięcia nadzorczego wynika, że w toku podejmowania uchwały rada gminy nie zasięgnęła wymaganej opinii jednostki pomocniczej gminy. W ocenie organu nadzoru świadczy to o nie wypełnieniu delegacji ustawowej, skutkującym koniecznością wyeliminowania takiej uchwały z obrotu prawnego w całości.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Joanna Kostrzewska

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj