Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

14.08.2018

Elektronizacja odsunięta w czasie

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

Uchwalona przez Sejm nowelizacja przesunie na dzień 1 stycznia 2020 r. termin elektronizacji zamówień publicznych o wartości poniżej progu unijnego.

Przypomnijmy, że docelowo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ma odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Aktualnie zobowiązany do stosowania tego typu komunikacji jest wyłącznie centralny zamawiający, zaś pozostali zamawiający (w tym jednostki samorządu terytorialnego), środki komunikacji elektronicznej są zobowiązani stosować tylko w odniesieniu do jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

 

Nowy termin elektronizacji zamówień publicznych

Z uwagi na opóźnienia w przetargu na platformę e-Zamówienia, która ma m.in. umożliwić zamawiającym prowadzenia elektronicznej komunikacji w przetargach, nie było możliwe dotrzymanie pierwotnie zakładanego terminu pełnej elektronizacji zamówień publicznych. Niezbędna była więc zmiana prawa w tym zakresie. Jednym z celów uchwalonej przez Sejm nowelizacji [1] jest właśnie odsunięcie w czasie obowiązku elektronizacji w odniesieniu do postępowań, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest niższa niż progi unijne [2]. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami, wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, będzie w takim przypadku obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Natomiast komunikacja elektroniczna w przetargach o wartości równej lub przekraczającej wartości progów unijnych będzie jednak musiała zostać wprowadzona przez zamawiających w pierwotnym terminie tj. 18 października 2018 r. Przepisy dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących zamówień publicznych nakazują bowiem państwom członkowskim wprowadzenie obowiązkowej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. Z tego powodu nie ma możliwości przesunięcia elektronizacji dla tego rodzaju zamówień publicznych.

 

Zasady komunikacji do dnia 1 stycznia 2020 r.

W celu zapewnienia przejrzystości aktu normatywnego oraz ułatwienia stosowania kolejnych zmian przepisów nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. [3], zostaną również uszczegółowione zasady komunikacji pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami, w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest mniejsza progi unijne. Zgodnie z nowododanym art. 18a nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r., w postępowaniach o takim charakterze, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2020 r.:

 

 1. komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

 2. wybrany przez zamawiającego sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji;

 3. jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;

 4. oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „p.z.p” [4]), składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, albo – za zgodą zamawiającego – w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

 5. w przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi, jeżeli takie narzędzia są ogólnie dostępne lub zamawiający zapewnia alternatywne środki dostępu do takich narzędzi.

 

Doprecyzowanie obecnych przepisów

Poza przedłużeniem terminu elektronizacji zamówień publicznych, przedmiotowa nowelizacja wychodzi również naprzeciw potrzebom doprecyzowania przepisów regulujących kwestie związane z samą elektronizacją, które dotychczas budziły wątpliwości u praktyków prawa.

Zmieniona zostanie m.in. definicję środków komunikacji elektronicznej zawartą w art. 2 pkt 17 p.z.p. poprzez wykreślenie z niej odwołania do faksu. Zmiana ta ma na celu ujednolicenie regulacji tak aby była ona tożsama z definicją zawartą ustawie dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Ponadto, doprecyzowane zostanie również brzmienie art. 10a ust. 5 p.z.p., aby jednoznacznie przesądzić, że nie wszystkie oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia muszą być opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jedynie oświadczenia, o których mowa w art. 25a p.z.p., w tym jednolity europejski dokument zamówienia, będą wymagały formy elektronicznej.

Kolejną zmianą jest usunięcie wątpliwości dotyczącej formy złożenia oferty gdy wyjątkowo zamawiający odstąpił od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert z uwagi na wystąpienie jednej z przesłanek określonych w art. 10c ust. 1 p.z.p. W takim przypadku wykonawca sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci papierowej i opatruje się własnoręcznym podpisem oraz składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

 

Wejście nowelizacji w życie

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu nowelizacji, termin wejścia w życie zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych został przewidziany na dzień 18 października 2018 r. i jest skorelowany z obowiązkiem elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne. Dla porządku warto jednak dodać, że pozostałe zmiany przewidziane w ustawie nowelizującej, w tym przesunięcie terminu elektronizacji, wejdą w życie z dniem 17 października 2018 r.

 

[1] Zob. projekt ustawy zmieniający ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=338A390E25759CCBC12582CC005AEA07 ).

[2] Progi unijne odnoszą się do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. Aktualnie dla jednostek samorządu terytorialnego progi unijne wynoszą 221.000 euro w odniesieniu do zamówień na usługi lub dostawy oraz 5.548.000 euro dla zamówień, których przedmiotem są roboty budowlane.

[3] Zob. ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy ̶ Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920).

[4] Zob. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).

"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne
TAGI:
Przetargi

Autor artykułu

Maciej Wruk

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych

Więcej z Przepisów §

"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne