Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

07.08.2018

Podatek dochodowy w związkach międzygminnych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zwolnienie z podatku dochodowego przewidziane dla związków międzygminnych należy interpretować literalnie. Wszelkie próby jego rozszerzenia nawet ze względów celowościowych nie znajdują poparcia w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Zwolnienie z podatku dochodowego przewidziane dla związków międzygminnych należy interpretować literalnie. Wszelkie próby jego rozszerzenia nawet ze względów celowościowych nie znajdują poparcia w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Kwestie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) związków międzygminnych od lat budziły wątpliwości. Pojawiały się głosy, że związki międzygminne podobnie jak jednostki samorządu terytorialnego powinny być zwolnione podmiotowo z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jednakże treść art. 17 ust. 1 pkt 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: ustawa o CIT] jednoznacznie wskazuje, że wolne od podatku są dochody związków jednostek samorządu terytorialnego – w części przeznaczonej dla tych jednostek.

Związki międzygminne są tworzone na podstawie art. 64 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym przepisem w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Związek międzygminny może być tworzony również w celu wspólnej obsługi, o której mowa w art. 10a tej ustawy. Uchwały o utworzeniu związku podejmują rady zainteresowanych gmin. Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Celem tworzenia takich związków jest wykonywanie wspólnych przedsięwzięć przez kilka jednostek samorządu terytorialnego w sytuacji, gdy sfinansowanie tego przedsięwzięcia przez pojedynczą jednostkę samorządu nie byłoby możliwe.

Z treści przywołanego przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o CIT wynika, że zwolnione z podatku dochodowego są wyłącznie dochody przeznaczone na utrzymanie tych jednostek. Do dochodów związków międzygminnych przeznaczonych na inne cele, tego zwolnienia nie można zastosować.

W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że przykładowo zwolnienie nie będzie miało zastosowania, w przypadku gdy gmina wnosi otrzymany majątek jako wkład do spółki kapitałowej. W wyroku WSA w Gliwicach z 12.01.2012 r. sygn. I SA/Gl 1081/11 stwierdzono, że: „Skoro z brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 4g u.p.d.o.p. wynika wprost możliwość zwolnienia z dochodu wyłącznie w przypadku przeznaczenia go przez związek gmin na rzecz tych gmin to przekazanie w formie aportu środków trwałych innemu (odrębnemu) podmiotowi jakim jest spółka akcyjna, spowoduje utratę przedmiotowego zwolnienia, bowiem nie zostanie spełniony warunek przeznaczenia dochodu na rzecz członków związku komunalnego gmin”.

Podobnie w sytuacji odwrotnej tzn. otrzymania majątku przez związek międzygminny od spółki komunalnej, nie będzie można zastosować zwolnienia, nawet w sytuacji gdy otrzymany majątek będzie wykorzystywany do działalności związku. Takimi sprawami zajmował się NSA dnia 16.11.2016 r. wydając wyroki o sygn. II FSK 3214/14, II FSK 3270, II FSK 3346/14).  

Sprawy dotyczyły związku, który miał otrzymać od spółki, w której jest udziałowcem, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przy pomocy którego związek prowadziłby działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Rozważano różne opcje przeniesienia majątku tj. darowizna, w formie wynagrodzenia za umorzone udziały itp.

Zdaniem związku otrzymanie takiego majątku, który będzie wykorzystywany do prowadzonej przez niego działalności, realizując jednocześnie zadania własne poszczególnych gmin, powinno korzystać z przedmiotowego zwolnienia.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się zarówno sąd I jak i II instancji. Sądy podkreślały, że treść omawianego przepisu jednoznacznie przesądza o objęciu zakresem jego zastosowania jedynie określonej części dochodów związku, nie dotyczy zatem dochodu, który nie jest przeznaczony bezpośrednio dla tworzących go jednostek samorządu terytorialnego, ale służy działalności samego związku.

Analiza treści omawianego przepisu oraz orzecznictwa sądów administracyjnych prowadzi do wniosku, że dochody uzyskiwane przez związek międzygminny przeznaczane na bieżącą jego działalność podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji gdy koszty działalności związku przewyższają uzyskiwane przez niego przychody i konieczne jest wnoszenie dopłat przez poszczególne gminy opodatkowanie nie wystąpi (zob. wyrok NSA z 13.10.2011 r.).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj