Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

01.08.2018

W samorządach jest jeszcze VAT do odzyskania

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2016 r. prewspółczynnika nie oznacza końca odliczania VAT w samorządach. Istnieje szereg wydatków, których prewspółczynnik nie obejmie. Wobec pozostałych warto postarać się, aby wysokość odliczenia była jak najwyższa.

"

Dowiedz się więcej:

Prewspółczynnik VAT

W dniu 25 lipca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok (sprawa C-140/17), w którym potwierdził, że w niektórych sytuacjach samorządy mają prawo do odliczenia podatku naliczonego, pomimo że początkowo wybudowana nieruchomość była wykorzystywana wyłącznie do celów nieodpłatnych.

Sprawa rozpatrywana przez Trybunał dotyczyła gminy, która wybudowała świetlicę i przez pierwsze cztery lata wykorzystywała ją wyłącznie do celów niepodlegających VAT (nieodpłatnych). Po tym czasie gmina zmieniła pierwotne założenie i zaczęła wykorzystywać wymieniony składnik majątkowy również co celów działalności opodatkowanej VAT (komercyjnego najmu). W takich przypadkach – przy uwzględnieniu warunków przedstawionych w komentowanym wyroku – może powstać prawo do odliczenia, realizowane w trybie tzw. korekty 10-letniej.

W praktyce, rozstrzygnięcie TSUE może dotyczyć nie tylko świetlic, ale również sal i boisk sportowych, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, czy też innych obiektów użyteczności publicznej (np. o przeznaczeniu rekreacyjnym).

Przechodząc do warunków wystąpienia prawa do odliczenia, po pierwsze trzeba podkreślić, że zmiana sposobu wykorzystania majątku i jego przeznaczenie również do celów odpłatnych powinna nastąpić w okresie dziesięciu lat licząc od roku, w którym nieruchomość oddano do użytkowania.

Kolejną – kluczową w opinii Trybunału – przesłanką jest stwierdzenie, że wytworzenie nieruchomości nastąpiło przez JST działającą w charakterze podatnika VAT. Przy czym co istotne, analiza w tym zakresie powinna następować z uwzględnieniem szerokiego rozumienia pojęcia „działania jako podatnik VAT”, w tym w szczególności zapewnienia neutralności obciążenia podatkowego wobec samorządu.

W tym celu zwrócić należy zwłaszcza uwagę na charakter majątku (nieruchomości). O wystąpieniu prawa do odliczenia można mówić wówczas, gdy charakter danego składnika majątkowego umożliwia jego wykorzystywanie zarówno do czynności opodatkowanych, jak i niepodlegających opodatkowaniu (istotna jest zatem sama możliwość gospodarczego wykorzystania majątku).

Trybunał podkreślił także, że pierwotny brak jednoznacznej deklaracji co do wykorzystania inwestycji do celów gospodarczych (opodatkowanych VAT), jednoznacznie nie wyklucza działania w charakterze podatnika VAT. W szczególności zamiar taki może przejawiać się w sposób dorozumiany, co jest możliwe do ustalenia analizując okoliczności faktyczne danej sprawy (nie bez znaczenia w tym kontekście jest czy JST, w chwili ponoszenia wydatków majątkowych, była zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT).

Przed samorządami pojawia się zatem możliwość poszukania VAT-u do odliczenia. W tym celu warto dokonać analizy z punktu widzenia zrealizowanych inwestycji (na przestrzeni co najmniej ostatnich dziesięciu lat) oraz sposobu ich wykorzystywania. W niektórych przypadkach można także rozważyć wprowadzenie odpłatności z tytułu korzystania przez podmioty trzecie z samorządowej infrastruktury. Może się zdarzyć, że dawno „zamknięte” sprawy okażą się źródłem istotnych wpływów budżetowych.

"

Wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2016 r. prewspółczynnika nie oznacza końca odliczania VAT w samorządach. Istnieje szereg wydatków, których prewspółczynnik nie obejmie. Wobec pozostałych warto postarać się, aby wysokość odliczenia była jak najwyższa.

"

Dowiedz się więcej:

Prewspółczynnik VAT
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2016 r. prewspółczynnika nie oznacza końca odliczania VAT w samorządach. Istnieje szereg wydatków, których prewspółczynnik nie obejmie. Wobec pozostałych warto postarać się, aby wysokość odliczenia była jak najwyższa.

"

Dowiedz się więcej:

Prewspółczynnik VAT