Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

10.07.2018

Nowelizacja dotycząca opodatkowania gruntów pod liniami w sejmie

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym, przedłożony przez ministra energii. Projekt został przekazany do Sejmu (nr druku 2668).

Jak wskazywaliśmy w poprzednich artykułach minister energii opracował autorski projekt nowelizacji ustaw podatkowych, których zmiana zapewnić miała doprecyzowanie reguł opodatkowania gruntów pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi (pisaliśmy o tym https://prawodlasamorzadu.pl/2018-06-28-grunty-pod-liniami-jednak-z-wyzszym-podatkiem).

Sygnalizowaliśmy również, że projekt w pierwotnej wersji nie spotkał się z aprobatą ministra finansów (pisaliśmy o tym https://prawodlasamorzadu.pl/2018-06-27-opodatkowanie-gruntow-pod-liniami-elektroenergetycznymi-projektowana-zmiana-przepisow).

Uwzględniając podniesione sugestie opracowano nowe brzmienie przepisów. Zasadniczo ich idea pozostaje tożsama. W określonych sytuacjach infrastruktura należąca m.in. do przedsiębiorców elektroenergetycznych w myśl nowych przepisów nie ma zajmować gruntu na działalność gospodarczą. Oznacza to, że posadowienie linii na gruntach rolnych i leśnych zasadniczo nie ma skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. Podobnie niższa ma też być stawka podatku od gruntów pozostałych (będą one traktowane jako niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą).

Co istotne w efekcie akceptacji uwag zgłoszonych przez ministerstwo finansów, znacznie rozszerzono przedmiotowy zakres projektowanych przepisów. Przypomnieć należy, iż jednym z zarzutów formułowanych wobec pierwotnego projektu przepisów była potencjalna nierówność mogąca powstać pomiędzy sytuacją prawną przedsiębiorców elektroenergetycznych, a sytuacją przedsiębiorców posiadających podobną infrastrukturę. Z tego względu zmieniony projekt nowelizacji obejmuje obecnie grunty, z których korzystają przedsiębiorcy w związku z posadowieniem na nich infrastruktury służącej do przesyłania nie tylko energii elektrycznej, lecz także dystrybucji płynów, pary, gazów oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.

Podsumowując, w obecnym brzmieniu nowelizacja jednoznacznie wskazuje, że umieszczenie ww. rodzaju infrastruktury na gruntach nie należących do przedsiębiorstw dysponujących tą infrastrukturą – nie będzie wpływać na sposób ich opodatkowania (głównie terenów leśnych). Innymi słowy umieszczenie tej infrastruktury na gruncie nie oznacza jego zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej. Samo więc usytuowanie takiej infrastruktury ma być neutralne pod względem podatkowym.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Przepisów §

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj