Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

29.06.2018

Grunty pod liniami jednak z wyższym podatkiem?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Minister Finansów negatywnie zaopiniował przedstawiony przez Ministra Energii projekt nowelizacji ustaw podatkowych dotyczący opodatkowania gruntów pod liniami energetycznymi.

W dniu 26 czerwca 2018 r. Minister Energii przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (numer z wykazu UD386) pisaliśmy o tym: https://prawodlasamorzadu.pl/2018-06-27-opodatkowanie-gruntow-pod-liniami-elektroenergetycznymi-projektowana-zmiana-przepisow.

Zgodnie z projektowaną treścią przepisów grunty leśne oraz rolne, na których posadowiono infrastrukturę elektroenergetyczną winny być opodatkowane odpowiednio podatkiem leśnym lub rolnym. W przypadku zaś gruntów różnych podatek od nieruchomości pobierany powinien być według niższych stawek. Minister Energii proponowaną nowelizacją przepisów zmierza więc do osiągniecia stanu prawnego, w którym przesłanka zajęcia nie będzie decydować o wysokości podatku od gruntów pod liniami. Argumentując projekt nowych przepisów Minister wskazał m.in. na rozbieżności jakie towarzyszą rozstrzyganiu tego rodzaju spraw zarówno na etapie postępowania podatkowego jak i sądowoadministracyjnego.

Z argumentacją tą nie zgadza się Minister Finansów. W procedurze zgłaszania uwag do projektu nowelizacji podkreślił, że nieprawdziwym jest stwierdzenie jakoby w omawianej sprawie istniały jakiekolwiek wątpliwości oraz rozbieżności w orzecznictwie. Jako przykład Minister Finansów przywołał reprezentatywne rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego, w których, jak podkreśla resort, NSA ukształtował jednolitą linię interpretacyjną, zgodnie z którą grunt pod linią zajęty jest na prowadzenie działalności gospodarczej prowadzonej przez właściciela infrastruktury.

Minister Finansów odmówił również słuszności twierdzeniom jakoby w analizowanej sprawie istniały jakiekolwiek wątpliwości w zakresie podmiotowego aspektu opodatkowania gruntów pod liniami. Podkreślił, że ustawy podatkowe zawierają w tym zakresie jasne i precyzyjne regulacje, na podstawie których bez wątpliwości ustalić można osobę podatnika.

Argumentem przemawiającym za odrzuceniem projektu w opinii Ministra Finansów pozostaje także potencjalny ubytek dochodów podatkowych po stronie gmin. Ewentualnych skutków finansowych zakładanej nowelizacji Minister Energii nie rozpatrzył, co jest w opinii Ministra Finansów poważnym niedopatrzeniem. Podobnie jako uchybienie, Minister Finansów wskazał przeprowadzenie procedury projektodawczej z pominięciem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, w której interesie leży treść nowelizowanych przepisów.

Oprócz wskazanych mankamentów Minister Finansów omawianej nowelizacji zarzucił również szereg nieścisłości natury techniczno-legislacyjnej. Wszystkie z przytoczonych argumentów zdaniem Ministra Finansów uzasadniają jednoznacznie negatywna ocenę projektowanych przepisów.

Biorąc pod uwagę rozwój wydarzeń, a także inne opinie zgłoszone w procedurze projektodawczej komentowana zmiana przepisów będzie wymagała weryfikacji.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Przepisów §

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj