Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.06.2018

Opodatkowanie gruntów pod liniami elektroenergetycznymi - projektowana zmiana przepisów.

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Ministerstwo Energii proponuje by doprecyzować kwestię opodatkowania gruntów, na których zlokalizowano infrastrukturę elektroenergetyczną. W założeniu resortu samo ulokowanie linii na gruncie pozostawać ma bez wpływu na ocenę jego zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Problem opodatkowania gruntu pod linią energetyczną sprowadza się do rozstrzygnięcia dwóch zasadniczych kwestii. W przypadku gruntów rolnych lub leśnych będzie to przede wszystkim ustalenie czy infrastruktura zajmuje grunt na prowadzenie działalności gospodarczej (art. art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zw. z art. 1 ustawy o podatku rolnym oraz art. 1 ust. 1 ustawy o podatku leśnym). W przypadku zaś gruntów pozostałych (np. oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem Tr) istotna pozostaje kwestia ich związania z prowadzoną działalnością gospodarczą. W dotychczasowym orzecznictwie jednolicie przyjmuje się, ze już samo posadowienie linii na gruncie pozwala mówić o jego zajęciu1. To z kolei skutkuje również przyjęciem, że grunt związany jest z prowadzoną działalnością gospodarczą2. Taka interpretacja przepisów pozwala w przypadku gruntów rolnych lub leśnych na ich opodatkowanie podatkiem od nieruchomości nie zaś podatkiem rolnym lub leśnym. W przypadku zaś gruntów pozostałych determinuje zobowiązanie podatkowe według najwyższych stawek. W obu zatem przypadkach wysokość podatku wzrasta kilkukrotnie.

Ministerstwo Energii w przedstawionym projekcie nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o podatku rolnym, dąży do wyeliminowania wyższego opodatkowania. Zaproponowane rozwiązanie – w istocie analogiczne w stosunku do trzech omawianych ustaw - sprowadza się do bezpośredniego wskazania w treści przepisów, że nie uznaje się za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej (w przypadku gruntu rolnego oraz leśnego) oraz związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (w przypadku gruntów pozostałych) gruntów nie wchodzących w skład przedsiębiorstwa energetycznego na terenie których posadowiona została infrastruktura służąca do przesyłu lub dystrybucji energii, a także gruntów zajętych na pasy techniczne, służące właściwej eksploatacji tej infrastruktury, chyba że wszystkie z tych gruntów są jednocześnie zajęte na inną działalność gospodarczą (zob. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12313107/12518511/12518512/dokument347292.PDF).

Nowelizacja zmierzać ma zatem do stworzenia stanu prawnego, w którym samo posadowienie linii na gruncie rolnym lub leśnym nie będzie jednoznaczne z jego zajęciem na działalność gospodarczą prowadzoną w zakresie przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej (odpowiednio związaniem z tą działalnością). Oznacza to w praktyce, że od gruntów leśnych oraz rolnych, na których posadowiono infrastrukturę elektroenergetyczną należny będzie podatek odpowiednio leśny lub rolny nie zaś od nieruchomości. W przypadku zaś gruntów pozostałych podatek od nieruchomości według niższych stawek. Przedstawiony przez Ministra Energii projekt zakłada, że nowe przepisy obowiązywać mają od 1 stycznia 2019 r.

Zdaniem Ministerstwa Energii nowelizację uzasadnia brak stabilności sposobu opodatkowania gruntów, na których jest umieszczona infrastruktura elektroenergetyczna. Sytuacja ta wpływa na brak stabilności oraz przewidywalności cen i stawek dla odbiorców końcowych energii elektrycznej, a drastyczny wzrost obciążeń może skutkować pogłębieniem ubóstwa energetycznego w Polsce. Zdaniem resortu obecny stan prawny wpływa negatywnie na stabilność przychodu regulowanego przedsiębiorstw energetycznych, co z kolei jest niezwykle istotne w kontekście rozwoju infrastruktury i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

1 Pisaliśmy o tym: https://prawodlasamorzadu.pl/2016-10-21-watpliwosci-wokol-gruntow-pod-napieciem-cz-i a także https://prawodlasamorzadu.pl/2016-11-04-watpliwosci-wokol-gruntow-pod-napieciem-cz-ii

2 Zob. WSA w Lublinie I SA/Lu 327/07

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Przepisów §

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj