Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

21.06.2018

Kwalifikowalność VAT - termomodernizacyjne rozterki z odliczeniem

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W odniesieniu do projektów związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej zachodzą poważne wątpliwości dotyczące posiadania przez samorządy prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

W odniesieniu do projektów związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej zachodzą poważne wątpliwości dotyczące posiadania przez samorządy prawa do odliczenia podatku naliczonego. Sprawa jest o tyle istotna, gdyż kwestia ta bezpośrednio rzutuje na charakter VAT jako wydatku kwalifikowalnego w ramach realizowanych przez samorządy projektów, które korzystają z dofinansowania ze środków unijnych.

Na wstępie należy przypomnieć, że w wyniku centralizacji rozliczeń większość jednostek budżetowych uzyskała prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jednostki utraciły bowiem status niezależnych podatników zwolnionych podmiotowo z VAT i stały się podatnikami VAT czynnymi (w ramach ich macierzystych JST). Jednocześnie, prawo do odliczenia po stronie jednostek organizacyjnych bardzo często jest niewielkie i oscyluje w granicach kilku procent. Tak niski zakres odliczenia wynika z konieczności stosowania sposobu określenia proporcji, czyli tzw. prewspółczynnika.

Pomimo nieznacznej wartości prewspółczynnika trudno byłoby jednak stwierdzić, że prawa do odliczenia brak. Po prostu, niewielki prewspółczynnik wynika z niewielkiego stopnia wykorzystania majątku do działalności opodatkowanej VAT, przy równoczesnym znacznym jego wykorzystaniu do nieodpłatnych działań publicznych. Nie zmienia to jednak faktu, że tak jak wspomniano, niewielkie prawo do odliczenia występuje.

Problem uwidacznia się w momencie gdy np. budynek szkoły ma być poddany termomodernizacji. Pojawia się wówczas pytanie czy w związku z taką inwestycją wystąpi prawo do odliczenia podatku naliczonego i czy w związku z tym VAT można uznać za wydatek kwalifikowalny w projekcie?

Analiza przepisów ustawy o VAT skłania do stwierdzenia, że w przypadku wyliczenia przez jednostkę budżetową prewspółczynnika w wysokości 6% (przykładowo), podatek VAT naliczony jest częściowo odliczalny. W związku z tym, w takiej sytuacji, nie sposób uznać tego podatku za wydatek w pełni kwalifikowalny w ramach realizowanego projektu.

Odmienne stanowiska zajmują jednak w niektórych przypadkach organy podatkowe.

W interpretacjach z dnia 10.11.2017 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.557.2017.1.AR) oraz z 17.06.2016 r. (sygn. IBPP3/4512-151/16/EJ) organ uznał, że z uwagi na niewielki stopień wykorzystania budynku szkoły do działalności opodatkowanej VAT (np. najem pomieszczeń i dachu budynku, odpłatne udostępnianie sali sportowej), prawo do odliczenia nie występuje. Organ w szczególności wskazał, że zachodzący związek wydatków na termomodernizację z działalnością opodatkowaną jest jedynie pośredni, nieuchwytny i marginalny. W takim stanie rzeczy związek ten nie może skutkować powstaniem prawa do odliczenia.

Zaprezentowane rozstrzygnięcia wydają się co prawda korzystne dla JST, tym niemniej należy je ocenić za bardzo kontrowersyjne. Wzorowanie się przez samorządy na tych stanowiskach – przy braku własnej interpretacji podatkowej – będzie z kolei bardzo ryzykowne.

Należałoby zatem stwierdzić, że przedstawione interpretacje stanowią swego rodzaju wskazówkę, w jaki sposób można postąpić. Zastosowanie rozwiązania wzorowanego na przytoczonych interpretacjach we własnej sprawie będzie jednak uzasadnione w przypadku uzyskania własnej interpretacji. Jak bowiem pokazały lata poprzednie, interpretacje podatkowe bardzo często się zmieniają. Z kolei przy projektach dofinansowanych ze środków unijnych istotną rolę – w szczególności w kontekście relacji z instytucją udzielającą wsparcia – odgrywa bezpieczeństwo prawne.

 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj