Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

07.06.2018

Czy Kodeks wyborczy będzie zmieniony?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Sejm rozpoczął prace nad pilną nowelizacją Kodeksu wyborczego mającą na celu usprawnienie najbliższych wyborów samorządowych

W dniu 4 czerwca 2018 roku do przewodniczącego sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach wpłynęło pismo Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące pilnej potrzeby zmian w Kodeksie wyborczym wraz z konkretnymi propozycjami przepisów nowelizujących. W piśmie tym zwrócono uwagę na najważniejsze – zdaniem PKW – kwestie wymagające pilnej interwencji ustawodawczej. Komisja w dniu 6 czerwca 2018 roku skierowała do Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk Sejmu VIII kadencji nr 2610) wskazując posła Andrzeja Matusiewicza jako przedstawiciela Komisji upoważnionego do jej reprezentacji na dalszych etapach procesu legislacyjnego.

Tylko wybory

Pierwsza propozycja zmian polega na dodaniu do Kodeksu wyborczego nowego przepisu – art. 9a – zgodnie z którym na dzień, na który zarządzone zostały wybory:

 1. do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

 3. do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej;

 4. do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego;

 5. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

nie zarządza się wyborców do organów jednostek pomocniczych gmin i wyborów do jednostek niższego rzędu, a także referendów lokalnych. Ograniczenie to nie ma dotyczyć wyborów do rad dzielnic m.st. Warszawy.

Jednocześnie projektodawcy proponują w powyższym zakresie pewien wyjątek. Przewiduje się bowiem możliwość organizacji wyborów do organów jednostek pomocniczych gmin lub wyborów organów jednostek niższego rzędu, a także referendów lokalnych na dzień, na który zarządzone zostały wybory uzupełniające do Senatu, wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: przedterminowe, uzupełniające, ponowne i do nowej rady lub wybory przedterminowe wójta.

Podkreślić należy, iż projekt nie przewiduje ograniczeń związanych z jednoczesnym przeprowadzeniem wyborów oraz referendum ogólnokrajowego.

Jak wynika z pisma PKW powyższe ograniczenia mają ukrócić praktyki występujące w niektórych gminach polegające na łączeniu wyborów odbywających się w całym kraju z wyborami do jednostek pomocniczych. Zdaniem PKW „powoduje to bardzo duże problemy organizacyjne, wiążące się m. in. z koniecznością utworzenia odrębnych lokali wyborczych, sporządzeniem odrębnych spisów wyborców, powołaniem odrębnych komisji wyborczych. W przeszłości wiązało się to z trudnością z uzyskaniem wystarczającej liczby osób do pracy w obwodowych komisjach wyborczych powoływanych w związku z wyborami ogólnokrajowymi. Powodowało też chaos i wprowadzało w błąd wyborców”.

Do powyższych argumentów niestety nie odnieśli się projektodawcy w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej, które w tym zakresie nie zawiera de facto żadnej argumentacji. Należy podkreślić, iż powyższa zmiana w pewnością wpłynie negatywnie na frekwencję w wyborach do organów pomocniczych JST wiążąc się jednocześnie z dodatkowymi trudnościami organizacyjnymi po stronie gmin.

Brak transmisji

Druga z proponowanych zmian polega na uchyleniu w Kodeksie wyborczym art. 52 § 7-8 i 10, które dotyczą transmisji z lokalu wyborczego – zarówno w trybie „podstawowym”, jak i „trybie awaryjnym” związanym z technicznym brakiem możliwości transmisji. Zmiana w tym zakresie jest z wszech miar pożądana. Wynika ona z wcześniejszego stanowiska GIODO i uchwały PKW dotyczących niezgodności pomiędzy Kodeksem wyborczym a Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Proponowana zmiana z całą pewnością korzystnie wpłynie na obecną sytuację i zakończy dyskusję dotyczącą możliwości odmowy stosowania dotychczasowych przepisów Kodeksu wyborczego pomimo ich formalnego obowiązywania.

Powyższa zmiana wymusza także nowelizację przepisów dotyczących zakresu zadań urzędników wyborczych, którzy w obecnym stanie prawnym mają sprawować nadzór nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych komisji wyborczych, w szczególności w zakresie transmisji z lokali wyborczych.

Niestety projektodawcy nie połączyli przedmiotowej propozycji zmian z nowelizacją ustrojowych ustaw samorządowych, które przewidują możliwość transmisji obrad organów stanowiących przy pomocy urządzeń służących transmisji z wyborów. Być może zmiana w tym zakresie pojawi się na kolejnym etapie prac legislacyjnych.

Nowa kompetencja PKW

Trzecia w proponowanych zmian polega na przyznaniu Państwowej Komisji Wyborczej nowej kompetencji w postaci prowadzenia wykazu osób, wobec których wydano prawomocne orzeczenie stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i udostępnianie danych tych osób komisjom wyborczym rejestrujących listy kandydatów i kandydatów.

Dodatkowo proponuje się nowelizację ww. ustawy poprzez zobowiązanie prezesa sądu do niezwłocznego przesyłania do PKW prawomocnych orzeczeń sądów stwierdzających fakt złożenia przez osobę lustrowaną niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego.

Powyższa zmiana – zdaniem projektodawców – „przyczyni się do prawidłowego i sprawnego prowadzenia procedury rejestracji kandydatów w wyborach”.

Wymogi wobec urzędników wyborczych

Czwarta ze zmian dotyczy wymogów stawianych przez Kodeks wyborczy kandydatom na urzędników wyborczych. Dotychczasowe regulacje w tym zakresie – określające dość wąskie kryteria – skutkowały brakiem wystarczającej liczby kandydatów na urzędników wyborczych. W związku z powyższych projektodawcy proponują, aby urzędników wyborczych powoływać spośród posiadających wykształcenie wyższe:

 1. pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub innych jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych (co było wymogiem dotychczasowym);

 2. innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa powyżej (wymóg nowy).

W konsekwencji urzędnikami wyborczymi będą mogli zostać byli pracownicy określonych urzędów i jednostek, w tym pracownicy emerytowani. Projektodawcy nie przychylili się przy tym do wcześniejszych propozycji PKW, aby umożliwić pełnienie funkcji urzędników wyborczych m.in. przez osoby posiadające wykształcenie prawnicze, nawet wówczas gdy nie posiadają doświadczenia w pracy w strukturach samorządowych.

Projektodawcy proponują także rozwiązanie „awaryjne” związane z brakiem urzędników wyborczych. Szef Krajowego Biura Wyborczego ma uzyskać możliwość – w przypadku zagrożenia wykonania zadań przypisanych ustawowo urzędnikowi wyborczemu – powierzenia – nie dłużej niż na czas danych wyborów, wykonywania funkcji urzędnika wyborczego osobie niespełniającej ustawowych wymogów (w tym dotyczących posiadania wykształcenia wyższego). Zakres powyższego wyjątku zdaje się jednak być zbyt szeroki, co przeczyć może pierwotnym założeniom związanym z wprowadzeniem do systemu prawa samorządowego urzędników wyborczych.

Problematyczne porozumienia

Projektodawcy proponują także zmianę przepisów dotyczących porozumień, jakie mają być zawierane pomiędzy wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) a Szefem Krajowego Biura Wyborczego. W projekcie ustawy nowelizującej zaproponowano, aby porozumienia te miały charakter fakultatywny (W celu zapewnienia obsługi, o której mowa w art. 187 § 1, oraz warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań przez urzędników wyborczych, Szef Krajowego Biura Wyborczego może zawrzeć z właściwym miejscowo wójtem porozumienie, określające w szczególności warunki organizacyjnoadministracyjne, techniczne oraz zasady pokrywania kosztów z tym związanych).

Jednocześnie zaproponowano, aby do zapewnienia przez wójta obsługi i warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań przez urzędników wyborczych odpowiednio stosować art. 156 § 1 zdanie 2 Kodeksu wyborczego. Zgodnie z tym przepisem zadania wykonywane w zakresie określonym w zdaniu pierwszym tego przepisu są zadaniami zleconymi jednostek samorządu terytorialnego.

Celem zmian w tych przepisach – jak wskazują projektodawcy – ma być jednoznaczne określenie, że zapewnienie przez wójta obsługi i warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań przez urzędników wyborczych jest zadaniem zleconym gminy.

Powyższe propozycje należy ocenić jednoznacznie krytycznie. Dowodzą one braku zrozumienia ze strony PKW i projektodawców rzeczywistych podstaw sporu pomiędzy Krajowym Biurem Wyborczym a środowiskami samorządowymi w zakresie porozumień wyborczych. Istotą problemu jest brak precyzyjnego określenia zadań przypisanych urzędnikom wyborczym i gminom. Porozumienia wyborcze w tym zakresie miało na celu doprecyzować te kwestie i wyeliminować ewentualne spory w tym zakresie. Proponowana zmiana kwestii tych nie rozstrzygnie. Wręcz przeciwnie – propozycja określenia, iż w przedmiotowym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące określania charakteru zadania – skutkować będzie dalszymi wątpliwościami (np. dlaczego nie określono wprost, że jest to zadanie zlecone).

Projektodawcy powinni pilnie odpowiedzieć – bazując na materiałach przygotowanych dotychczas przez stronę samorządową - czym zajmować się mają urzędnicy wyborczy, a co w dalszym ciągu należeć ma do zadań gminy. Dopiero rozdzielenie tych dwóch obszarów może stanowić podstawę do regulacji kwestii technicznych. Pozostanie przy obecnej propozycji skutkować będzie szeregiem sporów zarówno w trakcie organizacji wyborów, jak i po ich zakończeniu w związku z wzajemnymi rozliczeniami finansowymi.

Zmiany w procedurze sądowoadministracyjnej

Projektodawcy proponują także zmiany w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych w zakresie przepisów nowelizujących Kodeks wyborczy dotyczącym skarg na postanowienia PKW (przepisy te mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku).

W ustawie nowelizującej zaproponowano, aby na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej przysługiwało prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania tego postanowienia do publicznej wiadomości. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jej wniesienia. Od orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego nie przysługuje środek prawny.

Tym samym projektodawcy zaproponowali w powyższym zakresie całkowite odstąpienie od zasady dwuinstancyjności – w pierwotnej propozycji zmian uchwalonej uprzednio przez Sejm postępowanie to było dwuinstancyjne.

Jednocześnie zaproponowano, aby w zakresie nieuregulowanym w kodeksie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym stosować odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, 1136, i 2451 oraz z 2018 r. poz. 650) w sprawach ze skarg, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 1 tej ustawy, z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 2-6, art. 90, art. 91 § 2, art. 93, art. 96-122, art. 145 § 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2–3 i art. 243-262, z tym, że termin, o którym mowa w art. 193 tej ustawy wynosi 5 dni.

Podobne zmiany wprowadzono w przepisach przejściowych ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

W przepisach przejściowych ustawy nowelizującej zaproponowano, aby powyższe zmiany znalazły zastosowanie także do spraw wszczętych i dotychczas niezakończonych.

Wejście w życie nowych przepisów

Proponowane zmiany mają wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy, z wyjątkiem zmian w procedurze sądowoadministracyjnej, które w części mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

Podsumowanie

Pilne zmiany w Kodeksie wyborczym są niezbędne. W związku z tym pozytywnie należy ocenić inicjatywę PKW oraz sejmowej Komisji. Kwestią dyskusyjną pozostaje natomiast zakres proponowanych zmian, zwłaszcza w kontekście relacji pomiędzy urzędnikami wyborczymi a gminami. Przepisy w tym zakresie powinny ulec dalej idącym zmianom, na które jest jeszcze czas. W tym zakresie pozostaje liczyć na otwartość i chęć dialogu pomiędzy parlamentarzystami, PKW i KBW oraz środowiskami samorządowymi.

Szybkie skierowanie do Marszałka Sejmu projektu ustawy nowelizującej oraz bardzo szybkie nadanie mu numeru druku sejmowego może napawać optymizmem co do szans na szybkie uchwalenie powyższych zmian.

O dalszych etapach procesu legislacyjnego w tym zakresie będziemy Państwa na bieżąco informować na łamach naszego Portalu.


 

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST