Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

28.05.2018

Podatkowe aspekty realizacji projektów OZE

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej decydują się na wdrożenie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Pomimo że – na przysłowiowy „pierwszy rzut oka” – realizacja takiego projektu nie powinna być szczególnie skomplikowana, to w rzeczywistości występuje tu kilka podatkowych pułapek, z którymi samorządy muszą się zmierzyć.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej decydują się na wdrożenie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Pomimo że – na przysłowiowy „pierwszy rzut oka” – realizacja takiego projektu nie powinna być szczególnie skomplikowana, to w rzeczywistości występuje tu kilka podatkowych pułapek, z którymi samorządy muszą się zmierzyć.

Założenie jest stosunkowo proste – samorząd montuje instalacje OZE na nieruchomościach mieszkańców, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w projekcie. Najczęściej montowanymi instalacjami są panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne. Pomiędzy mieszkańcami a jednostką samorządu zawierane są umowy, które szczegółowo regulują zasady współpracy oraz rozliczeń. W szczególności mieszkańcy zobowiązują się uiścić stosowną opłatę stanowiącą określoną część wartości instalacji. Środki wpłacane przez mieszkańców stanowią jedno źródło finansowania przedsięwzięcia. Drugie źródło stanowi z kolei dofinansowanie uzyskiwane przez jednostkę samorządu (najczęściej z właściwego regionalnego programu operacyjnego). Techniczna realizacja robót instalacyjnych następuje przez wyłonionego w przetargu wykonawcę.

Warunki uzyskania dofinansowania określane są przez instytucję udzielającą wsparcia i obejmują w szczególności sposób realizacji przedsięwzięcia, w tym zasady rozliczeń oraz kwestie własności infrastruktury. Reguły te powinny zostać uwzględnione w treści umów pomiędzy mieszkańcami a gminą (powiatem).

Na tle tak zarysowanych ogólnych zasad realizacji projektów OZE – z podatkowego punktu widzenia – konieczne jest zwrócenie uwagi na następujące kwestie:

1. charakter relacji pomiędzy samorządem a mieszkańcem – czy jednostka samorządu będzie wykonywać dla mieszkańca czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, a jeśli tak, to czy będziemy mieli do czynienia ze świadczeniem usług, czy też z dostawą towarów?

2. wysokość opodatkowania (stawka VAT) – czy potencjalne świadczenie podlegające opodatkowaniu VAT (wykonywane przez JST na rzecz mieszkańca) będzie opodatkowane stawką 8% , czy też 23%?

3. prawo do odliczenia VAT – czy konstrukcja przedsięwzięcia umożliwia samorządowi odliczenie VAT oraz w jakim zakresie (pełne czy częściowe)?

4. kwalifikacja dotacji z punktu widzenia VAT – czy otrzymywane przez samorząd dofinansowanie będzie podlegało opodatkowaniu VAT (innymi słowy, czy zaistnieje konieczność odprowadzenia przez jednostkę samorządu VAT do urzędu skarbowego od otrzymanego wsparcia)?

5. odwrotne obciążenie dla usług (robót) budowlanych – czy i w jakim zakresie do transakcji zakupu przez samorząd usług montażu instalacji (przez wyłonionego w przetargu wykonawcę) zastosowanie znajdzie procedura tzw. odwróconego VAT dla usług budowlanych?

6. podatek dochodowy od osób fizycznych – czy jednostka samorządu będzie zobowiązana do sporządzenia i przekazania mieszkańcom informacji PIT-8C?

7. zasady rozliczeń z partnerami biorącymi udział w projekcie – w przypadku, gdy w projekcie bierze udział więcej jednostek samorządu może wystąpić zagadnienie zasad opodatkowania VAT kosztów (wydatków) „przerzucanych” pomiędzy uczestnikami projektu, w tym zwłaszcza konieczności zastosowania procedury odwróconego VAT dla usług budowlanych.

Przystępując do realizacji projektu dotyczącego OZE jednostka samorządu powinna dokonać szczegółowej analizy zasad realizacji tego przedsięwzięcia (bardzo często narzuconych przez instytucję udzielającą dofinansowania i jednocześnie nieprzewidujących możliwości znaczących odstępstw). Od tych zasad, a także treści umów zawieranych przez samorząd z mieszkańcami, będzie zależeć ostateczna odpowiedź na zasygnalizowane powyżej pytania.

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne