Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

22.05.2018

Odstąpienie od prewspółczynnika z rozporządzenia możliwe!

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2016 r. prewspółczynnika nie oznacza końca odliczania VAT w samorządach. Istnieje szereg wydatków, których prewspółczynnik nie obejmie. Wobec pozostałych warto postarać się, aby wysokość odliczenia była jak najwyższa.

"

Dowiedz się więcej:

Prewspółczynnik VAT

Gmina ma prawo zastosować inny, bardziej reprezentatywny, aniżeli zawarty w rozporządzeniu sposób określania proporcji – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 7 marca 2018 r. (sygn. akt I SA/Ol 79/18). To już kolejne z orzeczeń, które dopuszcza zastosowanie przez jednostki samorządu terytorialnego [dalej: jst] indywidualnego klucza w celu określenia VAT naliczonego do odliczenia w odniesieniu do nabyć towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza.

Przypomnijmy, że z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie regulacje (por. art. 86 ust. 2a-22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [dalej: uptu]), zgodnie z którymi podatnicy VAT (w tym jst) zobligowani są do odliczania kwot podatku naliczonego związanego zarówno z wykonywaną działalnością gospodarczą, jak i z działalnością niemającą takiego charakteru, z uwzględnieniem sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej [dalej: sposób określenia proporcji, prewspółczynnik]. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. Warunek ten jest spełniony, jeżeli sposób ten zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza. Ustawodawca wskazał przy tym na przykładowe dane, które podatnik może wykorzystać wybierając sposób określenia proporcji. Jednocześnie ustawodawca upoważnił ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia – w drodze rozporządzenia – sposobu określenia proporcji uznanego za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez niektórych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazania danych na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji. Wydane przez Ministra Finansów w tym zakresie rozporządzenie dotyczy m.in. jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie jednak z art. 86 ust. 22 uptu, w przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określania proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22 uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji.

W opisywanej sprawie Gmina wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie prawa do odliczenia części podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową, obliczonej według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wykorzystywana jest / będzie do wykonywania działalności gospodarczej z uwzględnieniem kryteriów dostawy wody liczonej w metrach sześciennych. Gmina świadczy usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji z terenu Gminy (odbiorców zewnętrznych) oraz dostarcza wodę / odbiera ścieki w jednostkach organizacyjnych Gminy, w tym w Urzędzie Gminy (odbiorcy wewnętrzni). Jednak udział ilości dostarczanej wody oraz odbieranych ścieków do jednostek organizacyjnych w całości dostarczanej wody i odbieranych ścieków z użyciem gminnej infrastruktury wodociągowej jest na bardzo niskim poziomie i kształtuje się na poziomie około 98%. Tymczasem prewspółczynnik wyliczony zgodnie z rozporządzeniem wynosi 5%.

W powyższych okolicznościach Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej [dalej: Dyrektor KIS] uznał proponowany przez Gminę sposób określenia proporcji w zakresie gospodarki wodociągowej za nieprawidłowy. Dyrektor KIS wskazał, że Gmina nie przedstawiła w zakresie wybranego sposobu określenia proporcji żadnych konkretnych argumentów i nie wyjaśniła dlaczego metoda proponowana w rozporządzeniu jest nieodpowiednia. Według Dyrektora obrana przez Gminę metoda odzwierciedla jedynie ilość dostarczanej wody / odprowadzanych ścieków, a nie specyfikę prowadzonej działalności, nie zapewniając tym samym obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane. Poza tym – jak zauważył Dyrektor KIS – rozporządzenie nie przewiduje w przypadku jst rozliczania poszczególnych nieruchomości i prowadzonych przez nie działalności.

Z powyższym stanowiskiem organu interpretacyjnego nie zgodził się Sąd, stwierdzając, że nie znajduje ono odzwierciedlenia ani w przepisach uptu, ani rozporządzenia. Według Sądu, swoboda przyznana jst w ramach art. 86 ust. 2h uptu ma umożliwić wybór bardziej reprezentatywnego, aniżeli zawarty w rozporządzeniu, sposobu określenia proporcji, najbardziej odpowiadającego specyfice wykonywanej działalności i dokonywanych nabyć. Takie założenie, pozwala – według Sądu – na optymalną realizację zasad, aby dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją konkretnej inwestycji, następowało wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego, proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz obiektywnie odzwierciedlało część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza. Tym samym, wykładnia przepisów uptu polegająca na uznaniu, że jst są obowiązane do ustalenia wysokości podatku naliczonego podlegającego odliczeniu w związku z wykonywaniem usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania oraz oczyszczania ścieków wyłącznie zgodnie ze sposobem określenia proporcji wskazanym w rozporządzeniu jest – według Sądu – błędna.

"

Wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2016 r. prewspółczynnika nie oznacza końca odliczania VAT w samorządach. Istnieje szereg wydatków, których prewspółczynnik nie obejmie. Wobec pozostałych warto postarać się, aby wysokość odliczenia była jak najwyższa.

"

Dowiedz się więcej:

Prewspółczynnik VAT
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Piotr Koźmiński

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, jego zainteresowania obejmują obszar finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2016 r. prewspółczynnika nie oznacza końca odliczania VAT w samorządach. Istnieje szereg wydatków, których prewspółczynnik nie obejmie. Wobec pozostałych warto postarać się, aby wysokość odliczenia była jak najwyższa.

"

Dowiedz się więcej:

Prewspółczynnik VAT