Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

11.05.2018

Niektórzy samorządowcy zarobią mniej?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego trafiły do zaopiniowania propozycje obniżenia minimalnego i maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub w związkach jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru i powołania

Ekspresowy projekt

W dniu 9 maja 2018 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji p. Krzysztof Kozłowski skierował do Sekretarza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego projekty załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które uwzględniają obniżenie średnio o 20% (z zaokrągleniem do pełnych złotych w górę i w dół) minimalnego i maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub w związkach jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru i powołania.

Proponowane zmiany mają dotyczyć:

 1. Wójtów, burmistrzów, prezydentów miast;

 2. Członków zarządów powiatów (w tym starostów i wicestarostów) i województw (w tym marszałków i wicemarszałków);

 3. Zastępców wójtów, burmistrzów, prezydentów miast;

 4. Burmistrzów dzielnic miasta stołecznego Warszawy;

 5. Członków zarządów publicznoprawnych związków jednostek samorządu terytorialnego.

Jak wynika z treści przedmiotowego pisma przy określaniu kwoty dopuszczalnego minimalnego wynagrodzenia funkcjonariuszy samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru i powołania uwzględniono poziom minimalnej płacy za pracę wynoszącej obecnie 2.100 zł.

Autor pisma zwrócił się w nim z prośbą o przekazanie propozycji zmian do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego w trybie obiegowym wyznaczając termin na przedstawienie opinii do dnia 14 maja do godziny 9.00.

W uzasadnieniu proponowanych zmian wskazano, iż są one „realizacją społecznych postulatów”. Zdaniem projektodawców wykonywanie określonych funkcji samorządowych „tak jak w przypadku posłów i senatorów, oznacza pełnienie służby na rzecz społeczeństwa. Dlatego też podlega społecznej ocenie o powinno spełniać standardy wymagane w życiu publicznym”. Wskazano również – bez podania żadnych konkretnych danych – iż, „bez wątpienia obniżenie uposażeń przyniesie pozytywne skutki finansowe, a co za tym idzie także społeczne, biorąc pod uwagę fakt realizowania przez samorządy zadań kluczowych z punktu widzenia obywateli”.

Powyższe propozycje zmian – według stanu na dzień 10 maja 2018 roku – nie zostały oficjalnie opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Stanowisko strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Związku Miast Polskichw piśmie skierowanym 10 maja br. przez Wojciecha Długoborskiego, Współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego do odpowiednika po stronie rządowej, Joachima Brudzińskiego, w tej sprawie, zwrócono uwagę, że w opinii samorządowców skala zastrzeżeń do zmienionych załączników do projektu rozporządzenia RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych jest na tyle duża, że konieczne jest wydanie opinii przez Komisję Wspólną w standardowym trybie, czyli na plenarnym posiedzeniu.” Podkreślono również, iż „szczątkowość tego uzasadnienia wymusza zatem wysłuchanie argumentów projektodawców w toku posiedzenia.”.

Jednocześnie samorządowcy wskazali, iż „wprowadzenie w trybie nagłym nowych projektów załączników, zmienionych w zakresie, który nie dotyczy poprzednio zaopiniowanych propozycji zmian w rozporządzeniu, jest obarczone szeregiem wad, które uniemożliwiają procedowanie w trybie obiegowym, gdyż:

 • proponowane zmiany w załącznikach rodzą poważne skutki w funkcjonowaniu organów JST,

 • zasadnicze wątpliwości natury konstytucyjnej i dotyczące niezgodności z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego budzi zamysł odgórnej ingerencji rządu w wewnętrzne uregulowania, stanowiące domenę samodzielności JST,

 • zmiana załączników bez przepisów przejściowych, które wskazywałyby procedurę wprowadzenia wynikających ze zmienionych stawek zaszeregowania korekt w uchwałach organów stanowiących JST zrodzi zasadnicze problemy związane z ich wprowadzaniem w poszczególnych JST.”.

Od kiedy zmiany?

Z dokumentów przesłanych przez stronę rządową nie wynika wprost od kiedy mają wejść w życie planowane zmiany. Można jedynie przypuszczać, iż intencją projektodawców jest ich włączenie do procedowanego od końca lutego bieżącego roku projektu nowego rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Prace nad ni związane są z nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych, zgodnie z którą dotychczasowe rozporządzenia w tym zakresie utraci moc z dniem 19 maja 2018 r.

Projekt przedmiotowego rozporządzenia pierwotnie zakładał, iż wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Obecnie – z uwagi na brak wystarczającego czasu – należy liczyć się ze skróceniem vacatio legis. Jednocześnie w przepisach przejściowych zawartych w przedmiotowym projekcie brak jest przepisów dotyczących wpływu proponowanych obecnie zmian na ich dotychczasowe wynagrodzenia.

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST
TAGI:
Wójt
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST