Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

08.05.2018

Kiedy organ podatkowy udokumentuje zaliczenie wpłaty postanowieniem?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Przepisy Ordynacji podatkowej wskazują tryb postępowania organu podatkowego z dokonaną przez podatnika (zobowiązanego) wpłatą. Określają również sposób dokumentowania zaliczenia dokonanej wpłaty na poczet zaległości podatkowej odsetek za zwłokę i kosztów upomnienia.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Przepisy Ordynacji podatkowej wskazują tryb postępowania organu podatkowego z dokonaną przez podatnika (zobowiązanego) wpłatą. Określają również sposób dokumentowania zaliczenia dokonanej wpłaty na poczet zaległości podatkowej odsetek za zwłokę i kosztów upomnienia.

Zaewidencjonowanie wpłat w księgach rachunkowych organu podatkowego wymaga w pierwszej kolejności prawidłowego zakwalifikowania – w oparciu o posiadany dowód wpłaty – zrealizowanej należności podatkowej. Ten bowiem element decydować będzie o dalszych działaniach organu podatkowego związanych z wygaszeniem stosownych zobowiązań podatkowych. Kolejność działań organu podatkowego w tym zakresie oraz sposób ich dokumentowania określa przede wszystkim Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z przepisem art. 62. § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, dokonaną wpłatę, zalicza się na poczet podatku (raty podatku, opłaty), począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik (zobowiązany) wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty. Jeżeli na podatniku ciążą koszty doręczonego upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów (por. art. 62. § 1a Ordynacji podatkowej). Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie, w odpowiedniej ustawowo ukształtowanej relacji, na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę (por. art. 55 § 2 Ordynacji).

Treść Ordynacji podatkowej regulując sposób zaliczenia wpłaty, pierwszeństwo przy identyfikacji wygaszanej należności daje zatem przede wszystkim wskazaniu samego wpłacającego w dowodzie wpłaty. Oczywiście założenie to dotyczyć będzie identyfikacji tytułu wygaszanej należności podatkowej jako takiej, bowiem w zakresie stosownego podziału dokonanej wpłaty – na poczet już konkretnie zidentyfikowanego dochodu budżetowego, w tym także kosztów upomnienia oraz odsetek za zwłokę - organ zastosuje kolejność wskazaną przez ustawodawcę. A zatem najpierw organ odpowiednio zaksięguje koszty upomnienia – o ile powstały z chwilą jego doręczenia zobowiązanemu, następnie w proporcji zaksięguje kwotę zaległości podatkowej oraz kwotę odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę – o ile pozostała część wpłaty, po rozliczeniu kosztów upomnienia, nie pokryje kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Ordynacja podatkowa w treści art. 62 § 4a jako zasadę wskazuje, że w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia organ podatkowy z urzędu wydaje postanowienie, na które służy zażalenie. Co istotne jednak ustawodawca wprowadził cztery wyjątki od powyższej reguły, które powodują zastosowanie wnioskowego trybu wydania takiego postanowienia.

Postanowienie zatem nie będzie wydawane z urzędu (por. art. 62 § 4a Ordynacji) między innymi, w przypadku gdy wpłata w całości pokrywa kwotę główną zaległości wraz z odsetkami za zwłokę (a zatem – zgodnie z regułą pierwszeństwa po uprzednim pokryciu przez organ podatkowy stosownych kosztów upomnienia bądź gdy koszty te uprzednio w ogóle nie powstały) lub zaliczenie wpłaty następuje w całości zgodnie z żądaniem podatnika. W takim przypadku postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty należności zostanie wydane przez organ podatkowy wyłącznie na wniosek zobowiązanego.

Warto również pamiętać, że formę postanowienia ustawodawca przewidział także w sytuacji zaliczenia przez organ podatkowy nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych (por. art. 76a § 1 Ordynacji podatkowej).

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Paweł Kaźmierczak

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania jest podatkiem od towarów i usług oraz procedury podatkowej.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne