Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

26.04.2018

Podatkowa niepewność w sprawie gruntów pod liniami elektroenergetycznymi.

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

W dotychczasowym orzecznictwie określenie podmiotu zobowiązanego do uiszczenia podatku od gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe, na których przedsiębiorca energetyczny posadowił linie energetyczne, nie budziło wątpliwości. Zmianę podejścia zaproponował Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 1498/17).

Kwestia podjęta przez NSA w stanie faktycznym analizowanej sprawy sprowadzała się w istocie do oceny charakteru zawartej przez Nadleśnictwo oraz przedsiębiorcę energetycznego tzw. umowy wykonawczej. W analizowanego rodzaju sprawach umowy wykonawcze regulują zasady oraz warunki korzystania przez przedsiębiorcę energetycznego z gruntów zarządzanych przez nadleśnictwo.

Ocena treści oraz charakteru umowy wykonawczej konieczna była ze względu na przepisy znajdujące zastosowanie w tego rodzaju przypadkach. Mowa tu o przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawodawca w art. 3 ww. ustawy określił katalog podatników podatku od nieruchomości. Przewidział w tym zakresie, że podatnikiem w stosunku do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa będzie co do zasady ich posiadacz. W przypadku jednak gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe, jako posiadacz opodatkowany zostać może wyłącznie podmiot, który legitymuje się tytułem prawnym posiadania nieruchomości. W przeciwnym wypadku (gdy posiadanie jest bezumowne) obowiązek podatkowy ciąży na nadleśnictwach, które faktycznie władają gruntem. W przypadkach takich jak ten, w którym orzekał NSA, dla oceny przejścia obowiązku podatkowego z zarządcy na posiadacza istotna pozostaje kwestia istnienia umowy stanowiącej tytuł do posiadania gruntu pod liniami. Stąd też NSA podstawą swojej analizy uczynił umowę wykonawczą zawartą przez nadleśnictwo oraz przedsiębiorcę energetycznego.

Oceniając czy może ona stanowić tytuł prawny posiadania sąd wskazał: „Na mocy tej umowy wykonawczej (…), sporne grunty znalazły się w posiadaniu zakładu energetycznego. Zakład ten korzystał z tych gruntów jak posiadacz zależny, mając swobodny wstęp na te grunty i mogąc swobodnie je eksploatować w celu przesyłania energii za pomocą znajdujących się na nich linii energetycznych (…). Udostępnienie gruntów zakładowi energetycznemu uznać więc należy w realiach niniejszej sprawy za przekazanie ich w posiadanie temu podmiotowi stosownie do treści art. 336 k.c.”

Na podstawie tak sformułowanych wniosków NSA ocenił umowę wykonawczą jako umowę o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a upol. Skutkiem tej oceny pozostawało zobowiązanie przedsiębiorcy energetycznego do uiszczenia podatku od nieruchomości, z tytułu posiadania gruntów na których posadowiono linie energetyczne. Stanowisko to w dotychczasowej praktyce orzeczniczej nie znalazło odzwierciedlenia. Do czasu wydania analizowanego rozstrzygnięcia linia orzecznicza NSA była w tym zakresie jednolita. Powszechnie przyjmowano, że zawarcie umowy wykonawczej nie powoduje przejścia obowiązku podatkowego z nadleśnictw jako zarządców gruntów na przedsiębiorców energetycznych będących właścicielami infrastruktury. Dla przykładu wskazać można wyroki NSA: (II FSK 1391/14; II FSK 1392/14; II FSK 1387/14; II FSK 3716/14; II FSK 2177/15; II FSK 2178/15; II FSK 2176/15)

Co istotne analizowany wyrok nie jest jedynym rozstrzygnięciem, w którym zaproponowano nowy pogląd na ocenę charakteru umowy wykonawczej. NSA prezentowane stanowisko powtórzył w wyroku wydanym dnia 23 października 2017 r. o sygn. II FSK 1524/17. Analogiczne w treści rozstrzygnięcia wydał też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.: I SA/Go 34/18; I SA/Go 41/18.

Komentowany wyrok, a raczej prezentowane w nim stanowisko wprowadza stan niepewności. W istocie w obecnym momencie funkcjonują dwa odmienne poglądy na sprawę umów wykonawczych i podmiotowego aspektu opodatkowania gruntów pod liniami energetycznymi. Lokalne organy podatkowe wszczynając postępowanie w sprawie określenia zobowiązania staną przed koniecznością wyboru jednej z dwóch linii prezentowanych w orzecznictwie.

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne