Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

23.04.2018

Odmowa zatwierdzenia taryf wod-kan

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Odmowa zatwierdzenia taryf zawierających zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków może nastąpić tylko w drodze decyzji administracyjnej, na którą służy odwołanie do Prezesa Wód Polskich.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Odmowa zatwierdzenia taryf zawierających zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków może nastąpić tylko w drodze decyzji administracyjnej, na którą służy odwołanie do Prezesa Wód Polskich.

 

Już wkrótce decyzje taryfowe

12 marca 2018 roku upłynął termin złożenia przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne – bez względu na formę prawną w jakiej działają – nowych wniosków taryfowych. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wnioski te należało skierować do organu regulacyjnego, którym jest właściwy miejscowo dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Właściwość miejscową tych organów określono w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Z chwilą doręczenia organowi regulacyjnemu wniosku taryfowego – bez znaczenia w tym zakresie pozostaje data nadania wniosku u operatora publicznego - wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryf. Postępowanie to może trwać maksymalnie 45 dni i nie może być przedłużone. W konsekwencji w większości przypadków – przy założeniu terminowego złożenia wniosku - postępowania te winny się zakończyć do 26 maja 2018 roku. Wyjątek stanowić będą postępowaniach, w których organ regulacyjny wzywał wnioskodawców do uzupełnienia braków formalnych wniosków pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia. W tego typu sytuacjach terminy 45 dni na załatwienie sprawy liczony jest od uzupełnienia wniosków formalnych.

Za dzień wydania decyzji administracyjnej kończącej postępowanie taryfowe uznaje się dzień:

 1. nadania decyzji kończącego postępowanie w sprawie za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo
 2. doręczenia za pokwitowaniem decyzji kończącej postępowanie w sprawie przez pracowników organu administracji publicznej lub inne upoważnione osoby, albo

 3. wprowadzenia decyzji kończącego postępowanie w sprawie do systemu teleinformatycznego w przypadku, o którym mowa w art. 391 albo art. 392 KPA.

Podkreślić w związku z tym należy, iż dla dochowania 45 dniowego terminu na zakończenie postępowania bez znaczenia pozostaje dzień doręczenia decyzji administracyjnej wnioskodawcy czy innym stronom postępowania.

 

Co może zrobić organ regulacyjny?

W trakcie trwania postępowania organ regulacyjny:

 1. ocenia projekt taryfy oraz uzasadnienie pod względem zgodności z przepisami ustawy branżowej oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

 2. analizuje zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej, w tym marżę zysku

 3. weryfikuje koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w latach obrachunkowych obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryfy, pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen

Działania organu regulacyjnego prowadzą do zakończenia postępowania, które może polegać na:

 1. wydaniu decyzji administracyjnej w przedmiocie zatwierdzenia taryf ;

 2. wydaniu decyzji administracyjnej w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf,

 3. braku jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, co jest równoznaczne z zatwierdzeniem taryfy.


W przypadku odmowy zatwierdzenia taryf ustawodawca przewiduje dwie odrębne sytuacje:

 1. odmowę zatwierdzenia taryf z powodu warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej, wskazujących na konieczność obniżenia cen i stawek opłat poniżej cen i stawek opłat zawartych w projekcie taryfy – co może prowadzić do określenia taryfy tymczasowej;

 2. odmowę zatwierdzenia taryf z innych przyczyn.


W obu przypadkach organ regulacyjny odmawiając zatwierdzenia przedłożonych mu taryf – co musi nastąpić wprost przez wydanie decyzji administracyjnej - nakłada obowiązek na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie w określonym w tejże decyzji, obowiązek przedłożenia poprawionego projektu taryfy lub poprawionego uzasadnienia, wskazując elementy projektu taryfy lub uzasadnienia wymagające poprawienia. Niestety z przepisów nie wynika jaki skutek wywoła poprawienie wniosku lub uzasadnienia w wyznaczonym przez organ terminie. W szczególności nie wynika z nich czy poprawiony wniosek zainicjuje nowe postępowanie administracyjne w sprawie (w którym organ na nowo będzie miał 45 dni na załatwienie sprawy) czy też rozpatrywany będzie w ramach dotychczasowego postępowania.

W przypadku wydania decyzji przez organ regulacyjny musi ona zawierać wszystkie elementy określone w Kodeksie postępowania administracyjnego. W szczególności w przypadku decyzji o odmowie zatwierdzenia taryf musi ona zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

 

Odwołanie od decyzji organu regulacyjnego

Od decyzji organu regulacyjnego w powyższym zakresie na zasadach ogólnych przysługuje każdej ze stron odwołanie do organu wyższego stopnia, którym na gruncie ustawy wod.-kan. jest co do zasady Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od otrzymania decyzji organu I instancji. Wnoszone jest ono za pośrednictwem organu, który wydał kwestionowaną decyzję. Powyższy termin uważa się za dochowany nie tylko w przypadku osobistego złożenia odwołania w siedzibie organu regulacyjnego, ale także w przypadku nadania go pocztą u operatora publicznego (decyduje data stempla pocztowego).


Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. W praktyce należy jednakże lepiej jest sformułować zarzuty pod adresem kwestionowanej decyzji oraz przedstawić argumenty na ich poparcie. W istotny sposób może to wpłynąć na przebieg postępowania odwoławczego. Zarzuty te mogą także mieć istotne znaczenie w kontekście ewentualnego postępowania sądowoadministracyjnego.

Zarzuty podniesione w odwołaniu mogą dotyczyć zarówno naruszenia przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków czy rozporządzenia taryfowego, jak też przepisów proceduralnych zawartych w Kodeksie postępowania administracyjnego. W szczególności warto rozważyć powołanie się w odwołaniu na naruszenie zasad ogólnych KPA(art. 6-16), które mają szczególne znaczenie w postępowaniu administracyjnym.

 

Co może zrobić organ odwoławczy?

Organ odwoławczy po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego wydaje decyzję, w której:

 1. utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję organu regulacyjnego,

 2. uchyla zaskarżoną decyzję i orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części,

 3. umarza postępowanie odwoławcze,

 4. uchyla zaskarżoną decyzję i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Postępowanie odwoławcze powinno zakończyć się w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Termin ten jednak ma charakter procesowy. Jego naruszenie nie wpływa na prawidłowość wydanej decyzji. W szczególności organ odwoławczy nie traci kompetencji do załatwienia sprawy po upływie ww. terminu.

W przypadku uchylenia decyzji organu regulacyjnego i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia termin 45 dni na załatwienie sprawy biegnie od dnia doręczenia organowi pierwszej instancji akt sprawy wraz z tą decyzją.

Decyzje Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podlegają zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na zasadach ogólnych wynikających z ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ustawa branżowa nie zawiera w tym zakresie żadnych regulacji szczególnych.

 

Podsumowanie

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, którym organ regulacyjny odmówi zatwierdzenia taryf, powinny rzetelnie przeanalizować otrzymane decyzje i rozważyć wniesienie od nich odwołań do organu II instancji. Analiza w tym zakresie powinni obejmować nie tylko decyzję organu regulacyjnego oraz podniesione w niej argumenty, ale także konsekwencje związane z toczącym się postępowaniem odwoławczym. W niektórych sytuacjach lepszym rozwiązaniem będzie bowiem podporządkowanie się decyzji organu regulacyjnego i uzyskanie ponownej decyzji w tej sprawie.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj