Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

10.04.2018

Od 15 marca 2018 r. wszedł obowiązek składania sprawozdań finansowych w wersji elektronicznej przez podmioty wpisane do rejestru KRS, w tym spółki komunalne

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W dniu 15 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), która wprowadza m.in. obowiązek składania sprawozdań finansowych w wersji elektronicznej przez podmioty wpisane do rejestru KRS, w tym spółki komunalne. Nowelizacja wchodzić będzie w życie etapami przez kolejne 2 lata. Z pewnością jest to największa od lat reforma procedury rejestracyjnej.

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy jest obowiązek składania sprawozdań finansowych wraz z dokumentami związanymi z ich zatwierdzeniem w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i to już za 2017 rok. Dodatkowo koniecznym będzie złożenie oświadczenia, że składane dokumenty spełniają  wymogi określone w ustawie o rachunkowości. Po wejściu w życie ustawy niedopuszczalnym jest zatem składanie sprawozdań finansowych w tradycyjnej formie papierowej.

Wyjaśnić należy, że rozwiązania przewidziane w ustawie mają służyć implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek, Dz.Urz.UE.L.2017.169.46 (dyrektywą 2017/1132/UE dokonano kodyfikacji dyrektyw z zakresu prawa spółek, w tym również dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniającej dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek – tj. tzw. dyrektywy BRIS). Termin implementacji upłynął w dniu 8 czerwca 2017 r.

Z dniem 15 marca 2018 roku uruchomiona została nowa usługa : Repozytorium Dokumentów Finansowych,  za pomocą  której  będzie można bezpłatnie złożyć do Repozytorium Dokumentów Finansowych sprawozdania finansowe i inne dokumenty, takie jak sprawozdania z działalności wraz z raportem z badania biegłego rewidenta, o ile takowe jest wymagane oraz uchwały odpowiednich organów zatwierdzające te dokumenty wraz z uchwałą w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia straty, a także zgłosić informację o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Jak wynika z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości, dla przedsiębiorców nie mających możliwości złożenia bezpłatnego sprawozdania, istnieje możliwość złożenia odpłatnie sprawozdania w postaci wniosku Z30 na tzw. portalu S24.

Jak wynika ze znowelizowanych przepisów, dokumenty finansowe składane w formie elektronicznej muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu (dla spółki z o.o. i spółki akcyjnej – będzie to członek zarządu), wspólnika uprawnionego do reprezentowania, syndyka albo likwidatora, których nr PESEL jest ujawniony w KRS. Z formalnego punktu widzenia, niemożliwym jest spełnienie powyższego obowiązku przez spółki reprezentowane przez obcokrajowców, którzy nie posiadają numerów PESEL, wydaje się zatem, iż w takiej sytuacji koniecznym będzie wystąpienie z wnioskiem o nadanie numeru PESEL przez takie osoby. Jak wynika z komentarzy specjalistów, niedopuszczalne jest również powołanie pełnomocnika procesowego do dokonania w/w czynności. 

Kolejną wprowadzoną od 15 marca 2018 r. zmianą jest obowiązek składania do KRS oświadczenia o adresie do doręczeń przez osoby reprezentujące podmiot wpisany do rejestru, likwidatorów i prokurentów. Jeżeli adres do doręczeń w/w kategorii osób znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 1 marca 2020 r. wprowadzono obowiązek składania wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Również od 1 marca 2020 r. akta rejestrowe podmiotów wpisanych do rejestru będą prowadzone i dostępne w formie elektronicznej.

Nie budzi wątpliwości, iż od dawna problemem przedsiębiorców była konieczność wypełniania wielu papierowych formularzy i załączników, w odniesieniu do których nie zawsze mieli wiedzę, w jaki sposób powinny zostać wypełnione poszczególne pola. W uzasadnieniu do noweli ustawy wskazano, że docelowo złożenie wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie łatwiejsze, niż wypełnienie papierowych formularzy. Jednak jak wynika z komunikatów prasowych już pojawiają się pierwsze problemy przy korzystaniu z systemu, czy zatem faktycznie wykorzystanie nowych technologii w funkcjonowaniu KRS spowoduje, że postępowanie rejestrowe będzie sprawniejsze i szybsze? Czas pokaże. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Maria Narkiewicz

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym oraz handlowym

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj