Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.03.2018

Gmina zawalczy o wpływy z PCC przed sądem powszechnym

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Gmina, która uważa się za poszkodowaną w wyniku błędnej dystrybucji wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) powinna wystąpić z powództwem cywilnym do sądu powszechnego.

Dnia 8 listopada 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie o sygn. II FSK 2864/17 oddalające skargę kasacyjną miasta, które zakwestionowało prawidłowość przekazania innemu miastu całości wpływów z PCC zapłaconego tytułem sprzedaży przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo to składało się z wielu zakładów górniczych, które położone były na terenie wielu gmin, w tym na terenie skarżącego miasta.

Notariusz będąc na podstawie art. 10 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych płatnikiem podatku przy zawarciu umowy sprzedaży pobrał w odpowiedniej wysokości podatek oraz przekazał go właściwemu organowi podatkowemu wraz z informacją, że należy się on gminie, na terenie której znajduje się siedziba przedsiębiorstwa. Organ podatkowy (naczelnik urzędu skarbowego), który otrzymał te środki, przekazał je, zgodnie z informacją notariusza, wskazanej gminie na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Skarżące miasto podnosiło, że skoro na jego terenie znajduje się część przedsiębiorstwa, to i ono w części powinno partycypować w zapłaconym podatku, ponieważ beneficjentem pobranego i zapłaconego podatku PCC może być więcej niż jedna gmina. W związku z tym wniosło o przeprowadzenie postępowania, mającego na celu stwierdzenie niezgodnego z prawem rozdysponowania wpływów z podatku i przekazanie ich właściwym gminom, czego organ odmówił. Zdaniem naczelnika urzędu skarbowego płatnik - notariusz prawidłowo wskazał gminę, na której terenie znajduje się siedziba przedsiębiorstwa jako jedynego beneficjenta wpływów z podatku. 

Skarga wniesiona do WSA w Gliwicach na czynność materialno-techniczną organu, czyli na przekazanie całej kwoty podatku innemu miastu, została przez ten sąd odrzucona. WSA stwierdził, że sprawa ta nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

NSA oddalił wniesiony przez stronę środek zaskarżenia, podzielając argumentację sądu I instancji. Skonstatował dodatkowo, że nie istnieją przepisy, które przyznawałyby organom podatkowym uprawnienia do weryfikacji prawidłowości czynności płatnika - w tym przypadku notariusza - a to na płatniku ciąży obowiązek ustalenia udziałów poszczególnych gmin w dochodach z PCC. Urzędy skarbowe uzyskują zbiorcze informacje o należnych gminom kwotach bez powiązania z poszczególnymi czynnościami, z którymi związany był pobór podatku. Organy podatkowe są zatem związane informacją uzyskaną od płatnika o kwotach PCC przypadających poszczególnym gminom.

Powyższe ustalenia nie zamykają jednak gminie drogi do ochrony swoich praw. Postanowienie sądu odwoławczego potwierdza bowiem, że nie ma przeszkód prawnych ku temu, aby kreowane w ramach jednej czynności cywilnoprawnej (jednego aktu notarialnego) stosunki cywilnoprawne powodowały, że beneficjentem pobranego i wpłaconego podatku będzie więcej niż jedna gmina. To punkt wyjścia do tezy wyrażonej zresztą przez sądy obu instancji, że gmina może dochodzić swoich roszczeń do całości lub części wpływów z PCC przed sądem powszechnym w drodze postępowania cywilnego, m.in. w zakresie bezpodstawnego wzbogacenia. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Mateusz Janus

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj