Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

19.03.2018

Opłata za zajęcie pasa drogowego a pojęcie pasa drogowego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Zdaniem Wojewody Mazowieckiego, rada gminy nie ma podstaw prawnych do samodzielnego definiowania pojęcia pasa drogowego oraz różnicowania opłat za jego zajęcie z uwzględnieniem czynników nieznanych przepisom ustawy o drogach publicznych.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 15 września 2017 r. (Nr LEX-I.4131.243.2017.MK) Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność części uchwały rady gminy w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy.

W uchwale rada gminy określiła, że „stawiki określone w ust.1 odnoszą się także do poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych”. Jak wskazał Wojewoda, zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o drogach publicznych (dalej: udp) pas drogowy oznacza wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenia nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związanie z potrzebami zarządzania drogą. Zdaniem organu nadzoru istnieje bezwzględny zakaz tworzenia w uchwałach na ich potrzeby własnych definicji pojęć, w tym ustalania znaczenia określeń ustawowych jak i do powtarzania oraz modyfikowania w nim definicji ustawowych, przepisów, wobec czego zapis przedmiotowej uchwały należy uznać za niezgodny z prawem.

Jak wskazał w uzasadnieniu do wydanego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewoda Mazowiecki, w uchwale następuje również zróżnicowanie opłat ze względu na rodzaj terenu, przez który przebiega pas drogowy („obszar zabudowany” i „poza obszar zabudowany”). Zdaniem organu nadzoru art. 40 ust. 9 udp w sposób enumeratywny wymienia czynniki, które powinny być uwzględnione przy ustalaniu wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Oznacza to, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może brać pod uwagę nie wymienionych w ww. przepisie czynników. W wyliczeniu nie został uwzględniony rodzaj terenu, przez który przebiega pas drogowy, wobec czego zapis przedmiotowej uchwały należy uznać za niezgodny z prawem.

W związku z powyższym, Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność części przedmiotowej uchwały. 

"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Agata Szczepanowska

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi