Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

22.02.2018

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W dniu 14 lutego 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się nowa wersja projektu rozporządzenia w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Projekt ten został skierowany do rozpatrzenia przez komisję prawniczą. Pierwszy projekt rozporządzenia taryfowego został opublikowany w dniu 11 stycznia 2018 r. i od razu wywołał sprzeciw przedstawicieli sektora wodociągowo – kanalizacyjnego.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

W dniu 14 lutego 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się nowa wersja projektu rozporządzenia w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Projekt ten został skierowany do rozpatrzenia przez komisję prawniczą. Pierwszy projekt rozporządzenia taryfowego został opublikowany w dniu 11 stycznia 2018 r. i od razu wywołał sprzeciw przedstawicieli sektora wodociągowo – kanalizacyjnego.

Przypomnieć należy, iż projekt rozporządzenia ma na celu wprowadzenie zmian wynikających z wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustawy oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, które zmieniają przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w szczególności w zakresie dotyczącym sposobów określania taryf, warunków prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz niezbędnego zakresu informacji zawartych w uzasadnieniu taryf.

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia jest niezbędne do prawidłowego opracowania wniosków taryfowych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, którym pozostało niewiele czasu na ich sporządzenie i przekazanie do organu regulacyjnego. Przedsiębiorstwa stoją zatem przed obliczem wielkiego wyzwania, albowiem termin ten upływa w dniu 12 marca 2018 r.

W artykule z dnia 14 lutego 2018 r. pt. „Pozostał miesiąc na przekazanie organowi regulacyjnemu wniosku taryfowego, a rozporządzenia brak” zostało wskazane, iż do projektu rozporządzenia taryfowego zaprezentowanego w dniu 11 stycznia 2018 r. przedstawiciele branży wodociągowo – kanalizacyjnej zgłosili szereg uwag i propozycji zmian. Zasygnalizowano również, iż w obiegu pojawił się nieformalny projekt rozporządzenia, uwzględniający w znacznej części postulaty sektora wodociągowo – kanalizacyjnego. W chwili publikacji powyższego artykułu na stronie Rządowego Centrum Legislacji nadal widniał projekt rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2018 r. W niespełna kilka godzin po jego publikacji resort przedstawił już nowy projekt rozporządzenia taryfowego.

W komunikacie wydanym przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” czytamy, iż spośród łącznie 24 uwag zgłoszonych przez Izbę do projektu rozporządzenia, większość uwag (21) uwzględniono, poprawiono wiele nieprawidłowych sformułowań i błędnych zapisów.

Jak wynika z treści opublikowanego w dniu 14 lutego 2018 r. projektu rozporządzenia taryfowego, najważniejsze zmiany dotyczą:

Ø  zniesienia 5 % ograniczenia marży zysku,

Ø  przywrócenia spłat rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji jako elementu niezbędnych przychodów,

Ø  zniesienia obowiązku pomniejszania niezbędnych przychodów o nadwyżkę zysku z lat poprzednich,

Ø  zdefiniowania niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,

Ø  skrócenia okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf w 2018 i 2019 roku,

Ø  braku możliwości stosowania opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikających z kosztów przeprowadzenia prób technicznych  przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

W budzącej zaś sporo napięć kwestii dotyczącej braku możliwości ujmowania w taryfach za wodę i ścieki kosztu amortyzacji od środków trwałych wytworzonych lub nabytych z dotacji lub subwencji, w tym ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, projektodawca utrzymał zakaz jednakże do wysokości otrzymanej kwoty dotacji lub subwencji.

Termin wejścia w życie przepisów projektowanego rozporządzenia określono na dzień następujący po dniu ogłoszenia. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, takie podejście ma na celu bezzwłoczne wejście w życie przepisów projektu rozporządzenia z uwagi na umożliwienie przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym składania wniosków o zatwierdzenie taryfy dostosowanych do przepisów zmienionej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Kończąc niniejszy artykuł, autorka podkreśla iż powyższe regulacje prawne są w dalszym ciągu w fazie projektowania i nie wykluczone, że ulegną zmianie, a termin na złożenie wniosków taryfowych zbliża się wielkimi krokami. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Maria Narkiewicz

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym oraz handlowym

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj