Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

21.02.2018

Projekt rozporządzenia w sprawie właściwości organów regulacyjnych w branży wod-kan

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Przed branżą wodociągowo-kanalizacyjną stoi szereg wyzwań, które pomagamy pokonać w sposób optymalny dla danej gminy czy związku międzygminnego.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka wodno-ściekowa

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określenia właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W artykule z dnia 16 lutego bieżącego roku zatytułowanym „Kto zatwierdzi taryfy opłat za wodę i ścieki?” wskazano na brak wydania rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej określającego właściwość miejscową dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Trzy dni po opublikowaniu tego artykułu (tj. w dniu 19 lutego br.) na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt przedmiotowego rozporządzenia informując jednocześnie o skierowaniu go do konsultacji i uzgodnień.

Projekt rozporządzenia, które ma wejść w życie dzień do ogłoszeniu go w Dzienniku Ustaw, zawiera tabelę, w której wymieniono wszystkie gminy w Polsce przypisując je do właściwości jednego z jedenastu organów regulacyjnych. Rozwiązanie to budzi uzasadnione wątpliwości.

Przepis znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zawierający delegację dla ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej do wydania przedmiotowego rozporządzenia wskazuje, iż wydając przedmiotowe rozporządzenie minister winien kierować się koniecznością zapewnienia skuteczności wykonywania zadań określonych w przepisach ustawy. Biorąc pod uwagę wyłącznie ten przepis i zawarte w nim wytyczne projekt rozporządzenia należy – przynajmniej pod względem prawnym – ocenić pozytywnie.

Należy jednakże zwrócić uwagę, iż w tym samym rozdziale znowelizowanej ustawy znajduje się przepis zgodnie z którym właściwość miejscowa organu regulacyjnego odpowiada umiejscowieniu siedzib regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz zasadniczemu trójstopniowemu podziałowi terytorialnemu państwa. Zgodnie natomiast z ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa jednostkami zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa są: gminy, powiaty i województwa. W ujęcie tego przepisu – do którego w żaden sposób nie odnoszą się autorzy analizowanego projektu rozporządzenia – przyjęte rozwiązania budzą uzasadnione wątpliwości. Projektodawcy proponują bowiem, aby gminy położone na terenie tego samego województwa czy też powiatu należały do właściwości różnych organów regulacyjnych. Przykładowo spośród 7 gmin powiatu gorzowskiego (woj. lubuskie) cztery z nich zostały przypisane do właściwości RZGW w Poznaniu, dwie do właściwości RZGW w Szczecinie, a jedna do właściwości RZGW w Bydgoszczy. Podobnych przypadków można wskazywać zdecydowanie więcej. W konsekwencji o ile zaproponowany podział uwzględnia granice gmin (jednostek samorządu terytorialnego szczebla podstawowego), o tyle pomija granice powiatów i województw będących także jednostkami zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.

Powyższy zabieg przypuszczalnie należy uznać za próbę ujednolicenia właściwości miejscowej regionalnych zarządów gospodarki wodnej w sprawach wynikających z Prawa wodnego i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zabieg ten jednak powinien być podjęty na etapie prac legislacyjnych związanych z uchwaleniem powyższych ustaw, nie zaś na etapie wydania aktów wykonawczych.

Należy mieć nadzieję, iż powyższa kwestia zostanie w sposób jednoznaczny wyjaśniona w toku uzgodnień i konsultacji, które odbywać się będą m.in. z organizacjami branżowymi i samorządowymi (w tym kontekście zdziwienie może budzić pominięcie konsultacji z Unią Miasteczek Polskich będących jedną z ogólnopolskich organizacji samorządowych wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego).

"

Przed branżą wodociągowo-kanalizacyjną stoi szereg wyzwań, które pomagamy pokonać w sposób optymalny dla danej gminy czy związku międzygminnego.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka wodno-ściekowa

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Przed branżą wodociągowo-kanalizacyjną stoi szereg wyzwań, które pomagamy pokonać w sposób optymalny dla danej gminy czy związku międzygminnego.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka wodno-ściekowa