Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

09.02.2018

Mapa drogowa Transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Planowane zmiany związane z koncepcją gospodarki o biegu zamkniętym w istotny sposób mogą wpłynąć na gminne systemy gospodarki odpadami komunalnymi.

Na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju opublikowano projekt Mapy drogowej Transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, która ma być przyjęta uchwałą Rady Ministrów.  Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym zakłada, iż produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w obiegu tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Jest to związane z ograniczonością surowców naturalnych oraz dążeniem do jak największej niezależności surowcowej. Prace koncepcyjne dotyczące GOZ prowadzone są zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym.

Planowane w tym zakresie działania dotyczyć mają także rozwiązań związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami komunalnymi. W tym zakresie autorzy Mapy drogowej wskazują, iż „analizy wymaga czy usprawniać obecnie działający system czy dokonać próby całkowitego jego przeformułowania. Konieczna zmiana skutkująca kilkudziesięcioprocentową redukcją składowania odpadów mogłaby być jednym z kół zamachowych rozwoju polskiej gospodarki, w szczególności z punktu widzenia zmiany wykorzystywania surowców z pierwotnych na wtórne.

W przedmiotowym zakresie w Mapie drogowej proponuje się podjęcie następujących działań:

 1. analiza efektywności obecnych regulacji dotyczących odpadów komunalnych: dokonana zostanie analiza skuteczności obecnego systemu przez pryzmat tych surowców pochodzących z odpadów komunalnych, które stanowią istotny surowiec dla przemysłu w Polsce – podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Środowiska;
 2. zidentyfikowanie barier na poziomie samorządowym w zwiększeniu efektywności zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych: dokonana zostanie analiza na poziomie lokalnym dot. tych elementów, które stanowią bariery zwiększenia poziomów zbierania i recyklingu odpadów komunalnych. Ocena taka powinna objąć zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców i organy zajmujące się odpadami z poziomu lokalnego Polsce – podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Środowiska;
 3. pilotaż oraz analiza wprowadzenia alternatywnych – do obecnie istniejących – sposobów zbierania odpadów komunalnych: przeprowadzony zostanie pilotaż alternatywnego systemu selektywnej zbiórki oraz analiza możliwości stworzenia dodatkowych i komplementarnych z obecnie istniejącym, systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, która – ze względu na specyficzne warunki – mogłaby zwiększyć ilość wytworzonych dobrej jakości surowców wtórnych – podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Środowiska.

Powyższe analizy mają posłużyć jako podstawy do zaproponowania zmian legislacyjnych w celu zwiększenia wykorzystania surowców wtórnych w gospodarce.

Nie sposób przewidzieć na ile powyższe działania – o ile zostaną wdrożone – wpłyną na przyszły kształt gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. Z uwagi na czasochłonność powyższych analiz należy przyjąć, iż będę one prowadzone niezależnie od zapowiadanej obecnie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tym samym proces zmian w branży odpadowej będzie trwał nadal, zaś jego kierunek nadal nie będzie ostatecznie znany. Nie sposób przy tym wykluczyć, iż wyniki powyższych analiz mogą stać się podstawą kolejnej „rewolucji odpadowej”.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
TAGI:
Odpady

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj