Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

08.02.2018

Do gospodarstwa rolnego wlicza się dzierżawione użytki rolne

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Zakresem definicji gospodarstwa rolnego z ustawy o podatku rolnym objęte są także użytki rolne, które podatnik posiada na podstawie umowy dzierżawy (chodzi bowiem zarówno o posiadanie samoistne, jak i posiadanie zależne).

Naczelny Sąd Administracyjny 12 lutego 2016 r. wydał dwa wyroki (sygn. akt: II FSK 3601/13, II FSK 105/14) w sprawie podatnika, który nie zgodził się z wymiarem podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości za lata 2012 i 2013. W przedstawionym stanie faktycznym skarżący był właścicielem gruntów rolnych o powierzchni ok. 0,5 ha, na których znajdowały się budynki gospodarcze. Poza tym był także dzierżawcą gruntów rolnych o powierzchni ok. 1,2 ha. W decyzjach wymiarowych wójt ustalił łączne zobowiązanie skarżącego w podatku rolnym oraz podatku od nieruchomości, w których odmówił zastosowania zwolnienia w podatku od nieruchomości dla budynków gospodarczych, uznając że nie są one położone na gruntach gospodarstwa rolnego.

Zgodnie bowiem z treścią art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych [dalej: upol] zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej. Kluczową zatem dla zastosowania tego przepisu jest definicja gospodarstwa rolnego, którą na potrzeby podatkowe statuuje ustawa o podatku rolnym. Zgodnie z jej art. 2 ust. 1 za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 [tj. gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza], o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Podstawowym warunkiem uznania gruntów za gospodarstwo rolne jest więc ich łączna powierzchnia, określana mianem normy obszarowej.

W przedmiotowej sprawie najistotniejszą kwestią było zatem ustalenie, czy powierzchnia użytków rolnych podatnika przekracza 1 ha. W interpretacji strony skarżącej dzierżawione ok. 1,2 ha użytków rolnych organ podatkowy powinien doliczyć do powierzchni gruntów stanowiących wyłączną własność (ok. 0,5 ha) podatnika jako „znajdujące się

w posiadaniu”, a precyzując - w posiadaniu zależnym - i na tej podstawie uznać całość
za gospodarstwo rolne. W konsekwencji powyższego dla budynków gospodarczych zastosować powinien zwolnienie od podatku od nieruchomości.

Decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz podtrzymującymi je wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego organy odwoławcze nie zgodziły się

z argumentacją skarżącego uznając, że wyrażenie „znajdujące się w posiadaniu” nie obejmuje swoim zakresem posiadania zależnego, a jedynie posiadanie samoistne i w związku z tym dzierżawiony grunt pozostaje irrelewantny dla ustalenia łącznej powierzchni użytków rolnych w kontekście definicji gospodarstwa rolnego.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach uchylających wyroki WSA i decyzje SKO podważył taką wykładnię. Analizując powołane wcześniej przepisy doszedł do wniosku,

że przy braku odmiennego sposobu definiowania pojęcia posiadania odwołać się należy do jego definicji z Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). Zgodnie z powyższym niewłaściwym jest zatem ograniczanie posiadania z definicji gospodarstwa rolnego wyłącznie do posiadania samoistnego. Konkludując, NSA stwierdził, że budynki gospodarcze znajdujące się na gruntach należących do podatnika, jako położone na gruncie gospodarstwa rolnego  powinny zostać zwolnione z podatku od nieruchomości (pod warunkiem, że służyły wyłącznie działalności rolniczej).

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Mateusz Janus

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne