Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

06.02.2018

Analiza i kontrola oświadczeń majątkowych w świetle projektu ustawy o jawności życia publicznego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Proponowane w projekcie ustawy o jawności życia publicznego rozwiązania prawne dotyczące analizy i kontroli oświadczeń majątkowych z założenia mają nie odbiegać od dotychczasowych regulacji w tym zakresie.

Zaprezentowany dnia 23 października 2017 r. projekt ustawy o jawności życia publicznego z założenia ma wzmocnić transparentność polskiego państwa (zobacz więcej w artykule „Projekt ustawy o jawności życia publicznego, czyli transparentność w nowym wydaniu”). Jednym z elementów służących realizacji tego celu ma być ujednolicenie, uszczegółowienie i uregulowanie w jednym akcie prawnym regulacji dotyczących składania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne. Najnowszą, czwartą już wersję projektu zaprezentowano dnia 8 stycznia 2018 r.

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację rozważań dotyczących problematyki oświadczeń majątkowych uregulowanej przepisami ww. projektu ustawy o jawności życia publicznego (zob. wcześniejsze artykuły na ten temat: „Oświadczenia majątkowe w JST w świetle projektu ustawy o jawności życia publicznego”, „Zakres przedmiotowy oświadczeń majątkowych w JST w świetle projektu ustawy o jawności życia publicznego”, „Oświadczenia majątkowe w projekcie ustawy o jawności życia publicznego – do kogo będziemy je składać i w jakim terminie?” oraz „Jawność oświadczeń majątkowych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego”).

Projektowane przepisy ustawy o jawności życia publicznego dotyczące problematyki oświadczeń majątkowych składanych przez osoby pełniące funkcje publiczne uregulowane w ramach rozdziału 8 projektu („Oświadczenia majątkowe”) podzielone zostały na 4 części, z których jedną z istotniejszych stanowi Oddział 4 zatytułowany „Analiza i kontrola oświadczeń majątkowych”. Projektodawcy wskazują w zakresie tych przepisów, że zasadniczo nie różnią się one od dotychczasowych regulacji dotyczących tej problematyki. I tak, analiza informacji zawartych w składanych oświadczeniach majątkowych odbywać ma się w terminie:

 1. 12 miesięcy – w przypadku oświadczeń składanych do dnia 30 kwietnia;
 2. trzech miesięcy od dnia złożenia oświadczenia – w przypadku oświadczeń składanych w związku z objęciem stanowiska, funkcji albo zaistnieniem innego zdarzenia powodującego objęcie obowiązkiem złożenia oświadczenia majątkowego, a także zakończeniem zajmowania stanowiska, pełnienia funkcji albo zaistnieniem innego zdarzenia powodującego ustanie obowiązku składania oświadczenia majątkowego.

Ponadto w odniesieniu do części osób składających oświadczenia majątkowe, organy lub podmioty, którym złożono takie oświadczenie, przekazywać będą ich kopię urzędowi skarbowemu właściwemu dla osoby składającej oświadczenie majątkowe. Podmiotami, których oświadczenia będą trafiać do urzędu skarbowego, z punktu widzenia funkcjonowania samorządu terytorialnego są:

 • wójt (burmistrz, prezydent miasta) oraz ich zastępcy, starosta i członek zarządu powiatu, marszałek województwa i członek zarządu województwa;
 • radny rady gminy, powiatu oraz sejmiku województwa;
 • przewodniczący rady gminy (miasta), przewodniczący rady powiatu albo przewodniczący sejmiku województwa;
 • skarbnik gminy, sekretarz gminy oraz kierownik jednostki organizacyjnej gminy;
 • skarbnik powiatu, sekretarz powiatów oraz kierownik jednostki organizacyjnej powiatu;
 • skarbnik województwa, sekretarz województwa oraz kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej;
 • członek zarządu, skarbnik, sekretarz związku metropolitalnego.

Zgodnie z przepisami projektu ustawy, analiza oświadczeń majątkowych będzie polegać na porównaniu treści oświadczenia z treścią oświadczeń złożonych uprzednio, z treścią innych dostępnych dokumentów zawierających informacje o stanie majątkowym, dochodach i zobowiązaniach, oraz z danymi zawartymi w publicznych rejestrach wskazującymi na stan majątkowy, dochody i zobowiązania. Projektodawcy proponują również, aby analiza ta polegała również na możliwości żądania od osoby, która złożyła oświadczenie, złożenia wyjaśnień oraz przedłożenia zeznań podatkowych i innych dokumentów niezbędnych do oceny rzetelności i prawdziwości oświadczenia. W przypadku oświadczeń majątkowych, których kopie przekazywane są do urzędu skarbowego, analizy danych w nich zawartych dokonywać będzie mógł również naczelnik takiego urzędu skarbowego.

Najistotniejszym zagadnieniem z punktu widzenia projektowanych regulacji w powyższym zakresie jest fakt, iż jeżeli organ dokonujący analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym poweźmie uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości, będzie miał obowiązek niezwłocznego przekazania oświadczenia wraz ze szczegółowym pisemnym uzasadnieniem CBA, które w takim przypadku będzie zobowiązane wszcząć i przeprowadzić kontrolę rzetelności i prawdziwości oświadczeń majątkowych. Jeżeli natomiast organ dokonujący tej analizy poweźmie uzasadnione wątpliwości co do źródeł dochodu lub pochodzenia majątku osoby składającej oświadczenie o stanie majątkowym, będzie miał on obowiązek przekazania tych informacji wraz ze szczegółowym pisemnym uzasadnieniem właściwemu urzędowi skarbowemu. Wówczas – jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu ustawy – naczelnik urzędu skarbowego na zasadach określonych w przepisach o kontroli skarbowej, przeprowadzi kontrolę oświadczeń majątkowych.

Obecnie projekt znajduje się na etapie prac w Stałym Komitecie Rady Ministrów. Zgodnie z aktualną wersją projektu, ustawa o jawności życia publicznego miałaby wejść w życie, co do zasady, z dniem 1 marca 2018 r. (wyjątki nie dotyczą kwestii oświadczeń majątkowych). W przepisach przejściowych proponuje się natomiast, aby osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego na dotychczasowych zasadach, które po dniu 31 grudnia 2017 r. złożyły oświadczenia majątkowe w trybie dotychczasowych przepisów były zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego według wzoru określonego w projektowanej ustawie w terminie 3 miesięcy od dnia jej wyjścia w życie. Osoby te zobowiązane będą do złożenia oświadczenia majątkowego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., chyba, że będą składać oświadczenie majątkowe w związku z opuszczeniem dotychczasowego stanowiska – w takim przypadku oświadczenie miałoby być składane na dzień opuszczenia stanowiska.

Pozostałe zagadnienia związane z oświadczeniami majątkowymi w JST w świetle przepisów projektowanej ustawy o jawności życia publicznego, tj. proponowany wzór oświadczenia majątkowego oraz sankcje grożące za niezłożenie, bądź wadliwe złożenie oświadczenia majątkowego, omówione zostaną w odrębnych artykułach opublikowanych na łamach Portalu.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
InneUstrój

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj