Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

11.01.2018

Kto ustala warunki pracy wójta?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem Wojewody Świętokrzyskiego czynności związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wójta zarezerwowane zostały w ustawie dla przewodniczącego rady gminy, dlatego też unormowanie tej kwestii w uchwale rady gminy jest niedopuszczalne.

Wojewoda Świętokrzyski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 23 lutego 2017 r. (PNK.I.4130.17.2017) stwierdził częściową nieważność uchwały rady gminy w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy wójta oraz upoważnienia przewodniczącego rady gminy do dokonania czynności w sprawach zakresu prawa pracy wobec Wójta.

Rada gminy w § 1-3 wyżej wspomnianej uchwały określiła warunki pracy wójta, a w szczególności termin rozpoczęcia pracy, rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania oraz wymiar czasu pracy. W § 4 uchwały ustalone zostały warunki płacy wójta, rada gminy określiła poszczególne składniki wynagrodzenia oraz ich wysokość. Z kolei na mocy § 5 uchwały, przewodniczący rady gminy upoważniony został do dokonywania wobec wójta czynności z zakresu prawa pracy określonych w art. 8 ustawy o pracownikach samorządowych [u.p.s.].

Organ nadzoru stwierdził, iż uregulowania zawarte w § 1-3 oraz § 5 uchwały rady gminy nie znajdują żadnego uzasadnienia prawnego. Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, która określa status wójta jako pracownika samorządowego, stosunek pracy z organem wykonawczym gminy nawiązuje się na podstawie wyboru.

Zgodnie z art. 8 u.p.s. pracodawcą wójta jest urząd gminy, a czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności- wyznaczona przez wójta osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały.

Wojewoda wskazał, że z cytowanego wyżej przepisu wynika, iż upoważniony w stosunku do wójta do czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy jest przewodniczący rady gminy. Do niego należy również określenie warunków pracy wójta w szczególności wskazanie rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania, wymiaru czasu pracy i terminu jej rozpoczęcia. Z kolei ustalenie wynagrodzenia wójta należy do wyłącznej właściwości rady gminy, która normuje tę kwestię w drodze uchwały.

Jak stwierdził organ nadzoru, w świetle obowiązujących przepisów prawa kompetencje rady gminy w zakresie stosunku pracy wójta, ograniczone są wyłącznie do ustalenia wynagrodzenia tego pracownika samorządowego. Wojewoda Świętokrzyski w wydanym rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził, iż rada gminy upoważniając przewodniczącego rady do dokonywania określonych czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, przekroczyła swoje kompetencje wynikające z delegacji ustawowej. Wojewoda podkreślił, iż przewodniczący rady gminy upoważniony jest już z mocy prawa do wykonywania czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wójta, co za tym idzie rada gminy nie może normować tej kwestii w uchwale.

W związku z powyższym organ nadzoru stwierdził nieważność § 1-3 oraz § 5 przedmiotowej uchwały.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Marta Warzańska

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Prezes KNA UAM „Ad rem”, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj