Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

02.01.2018

Bezpieczeństwo antykorupcyjne w sektorze publicznym

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Dnia 12 grudnia 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się kolejna już wersja projektu ustawy o jawności życia publicznego, aktu prawnego mającego – jak wskazują projektodawcy, wzmocnić transparentność polskiego państwa.

Wewnętrzne procedury antykorupcyjne

Spośród szeregu wprowadzanych nowości, z których w istocie każda wymagałaby odrębnego scharakteryzowania, uwagę zwracają także regulacje dotyczące obowiązku przeciwdziałania praktykom antykorupcyjnym. W myśl projektu ustawy, ustawodawca zarówno w stosunku do przedsiębiorców, będących co najmniej średnim przedsiębiorcą, jak i wobec jednostek sektora finansów publicznych wprowadza obowiązek stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych.

Zgodnie z projektowanym założeniem, osoba kierująca jednostką sektora finansów publicznych zobowiązana jest do opracowania i stosowania w podległej jej jednostce wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, w celu przeciwdziałania przypadkom dokonywania przez osoby szeregu przestępstw wymienionych w kodeksie karnym, w tym m.in. przestępstwa przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej w związku z pełnieniem funkcji, czy też przestępstwa płatnej protekcji.

Przez stosowanie wewnętrznych procedur antykorupcyjnych projektodawca rozumie podejmowanie środków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, mających na celu przeciwdziałanie tworzeniu otoczenia sprzyjającego przypadkom popełnienia przestępstw „korupcyjnych”. Podejmowanie takich środków sprowadzać ma się przede wszystkim do opracowania przez kierownika jednostki kodeksu etycznego jednostki, stanowiącego deklarację odrzucającą korupcję, podpisanego przez każdego pracownika, współpracownika,  czy żołnierza  w jednostce; zapoznawania osób zatrudnianych z zasadami odpowiedzialności karnej za poszczególne przestępstwa; określenia wewnętrznej procedury i wytycznych dotyczących otrzymywanych prezentów i innych korzyści przez pracowników; niepodejmowaniu decyzji w oparciu o działania korupcyjne; opracowania procedur informowania kierownika jednostki o propozycjach korupcyjnych oraz sytuacjach rodzących podwyższone ryzyko korupcyjne; bądź też opracowania wewnętrznych procedur postępowania w sprawie zgłoszenia nieprawidłowości.

W ocenie projektodawców, propozycje, które w chwili obecnej nie mają swojego odpowiednika w polskich przepisach prawa, przyczynić mają się do wzmocnienia walki z praktykami korupcyjnymi, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur antykorupcyjnych ma być, w ocenie autorów projektu, „istotnym punktem wyjścia w procesie zapobiegania korupcji oraz przełoży się na transparentność życia publicznego”.

Kary za brak procedur

W myśl projektowanych rozwiązań, za brak wdrożenia przywołanych procedur, bądź też w sytuacji, kiedy wdrożone procedury okażą się pozorne lub nieskuteczne, ustawodawca, zarówno w stosunku do przedsiębiorcy, jak i kierownika jednostki sektora finansów publicznych przewidział odpowiednie sankcje.  

Zgodnie z projektem, kierownik jednostki sektora finansów publicznych, który nie będzie stosował wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, bądź też stosowane procedur okażą się pozorne bądź nieskuteczne i osobie zatrudnionej w jednostce przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa „korupcyjnego”, podlegać będzie stosownej grzywnie. Wskazać trzeba, iż w razie postawienia osobie zatrudnionej w jednostce prokuratorskich zarzutów popełnienia przestępstwa, Szef CBA przeprowadzi kontrolę w tej jednostce w zakresie ustalenia stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, a gdy wykaże ona brak bądź pozorność istniejących procedur antykorupcyjnych, organ ten skieruje do sądu karnego wniosek o ukaranie kierownika jednostki. Zgodnie z projektowanymi założeniami, wniosek taki nie zostanie skierowany do sądu w sytuacji, kiedy postępowanie w sprawie popełnienia przestępstwa zostało wszczęte na podstawie wcześniejszego zawiadomienia złożonego przez kierownika jednostki.

W świetle projektu ustawy, regulacje wprowadzające obowiązek opracowania i wdrożenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych wejść mają w życie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Zgodnie z ostatnim projektem, ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj