Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.






Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.12.2017

Czy rada gminy może zmienić adres budynku?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem Wojewody Śląskiego nie istnieje przepis prawa, który upoważniałby radę gminy do podjęcia uchwały w przedmiocie przyporządkowania budynkowi innego adresu.

Dnia 29 września 2017 r. Wojewoda Śląski podjął rozstrzygnięcie nadzorcze (NR NPII.4131.1.510.2017), w którym stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie zmiany nazwy ulicy gen. Jerzego Ziętka. Wspomniana uchwała rady gminy w § 2 zakładała, iż budynkowi położonemu przy zmienianej ulicy przyporządkowany zostanie adres z ulicy sąsiedniej.

Organ nadzoru stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy w powyższym zakresie podjęta została bez podstawy prawnej. Zapis zawarty w § 2 uchwały wykracza bowiem poza zakres kompetencji  przyznanych radzie gminy na mocy art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym [u.s.g.]. Przepis ten stanowi, iż do wyłącznej właściwości organu stanowiącego gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników.

Zdaniem Wojewody nie istnieje przepis prawny, który upoważniałby radę gminy do podjęcia uchwały w przedmiotowej materii. W opisywanym przypadku organ uchwałodawczy gminy uregulował sprawy wykraczające poza jego kompetencje, co jak zaznaczył Wojewoda stanowi naruszenie art. 7 Konstytucji RP. Przepis ten obliguje organy władzy publicznej do działania na podstawie i w granicach prawa. Organ nadzoru zwrócił również uwagę na regulację zawartą w  art. 47a ust. 1 pkt  1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [u.p.g.k.], zgodnie z którą ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów należy do zadań gminy, z kolei art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a u.p.g.k. stanowi, iż ewidencja miejscowości, ulic i adresów zawiera numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi. Organ nadzoru zaznaczył, że w tym wypadku szczególną uwagę należy zwrócić na art. 47a ust. 5 u.p.g.k., zgodnie z którym to wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe, o których mowa w ust. 4 pkt 5 lit. a, z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

Jak wynika z wyżej przytoczonych regulacji, rada gminy nie miała kompetencji do podjęcia uchwały, która  zakładała, iż budynkowi położonemu przy zmienianej ulicy przyporządkowany zostanie adres z ulicy sąsiadującej. Wojewoda podkreślił również, że podjęcie uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, każdorazowo oparte być musi na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej. Jedną z naczelnych zasad działania administracji publicznej, jest wyrażona w art. 7 Konstytucji RP- zasada legalizmu, z której wynika zakaz domniemania kompetencji organów władzy publicznej. Zarówno doktryna jak i orzecznictwo polskich sądów administracyjnych stoją na stanowisku, iż każde działanie organów administracji publicznej wykraczające poza ramy przyznanych im uprawnień, jest działaniem nielegalnym.

W opisywanym przypadku rada gminy ustanawiając w przedmiotowej uchwale regulację dotyczącą przyporządkowania budynkowi innego adresu wkroczyła w kompetencję organu wykonawczego gminy, wykraczając tym samym poza swój zakres uprawnień.

Zdaniem Wojewody działanie rady gminy  narusza w sposób istotny z obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności z art. 18 ust. 2 pkt 13 u.s.g. oraz art. 7 Konstytucji RP.

W związku z powyższym organ nadzoru uznał nieważność przedmiotowej uchwały. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Marta Warzańska

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Prezes KNA UAM „Ad rem”, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj