Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

11.12.2017

Latarnie w pasie drogi a podatek od nieruchomości

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Serią czterech wyroków oddalających skargi kasacyjne wydanych dnia 2 sierpnia 2017 roku (sygnatury spraw II FSK 1870/15, II FSK 1871/15, II FSK 1872/15, II FSK 1873/15) Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził fakt, że przesłanka zlokalizowania przydrożnej latarni należącej do spółki energetycznej w pasie drogowym nie jest wystarczającą do zwolnienia owej budowli z obowiązku zapłacenia podatku od nieruchomości.

Praprzyczyną postępowań kasacyjnych były decyzje burmistrza – otrzymane przez skarżącą spółkę świadczącą usługi oświetleniowe – określające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2010-2013. W decyzjach tych wskazano, że spółka w deklaracjach nie wykazała do opodatkowania posiadanych latarni ulicznych.

Spółka nie zgadzając się z decyzjami burmistrza podnosiła, że lampy oświetleniowe zlokalizowane w pasach drogowych powinny być zwolnione z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Przywołany przepis stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie polegają grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.

Oznacza to, że zwolnienie wystąpi wyłącznie, gdy:

 • budowle będą położone w pasie drogi publicznej oraz
 • nie będą związane z prowadzenie działalności gospodarczej innej niż eksploatacja płatnych autostrad.

Natomiast zdaniem spółki wystarczającym powodem zwolnienia budowli od podatku od nieruchomości jest jej usytuowanie na gruntach, które nie służą do prowadzenia działalności gospodarczej, a zatem w pasie drogowym. Dodatkowo podkreślała, że słupy oświetleniowe są elementem składowym drogi jako urządzenia techniczne służące bezpieczeństwu ruchu na drodze (jednakże miało to znaczenie w stanie prawnym obowiązującym do 2007 r.).

Z wykładnią prezentowaną przez spółkę oraz jej argumentacją nie zgodziły się zarówno samorządowe kolegium odwoławcze jak i sądy obu instancji. Podkreślały, że z analizowanego przepisu wynika, iż nawet jeśli budowla jest usytuowana w pasie drogi publicznej, ale jest w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą to będzie opodatkowana. W przeciwnym razie ze zwolnienia korzystałyby np. tablice reklamowe.

W rozpatrywanym stanie faktycznym w celu zwolnienia latarni ulicznych od opodatkowania podatkiem od nieruchomości spełniona została jedynie przesłanka posiadania przez nich cech budowli zlokalizowanych w pasie drogowym. Fakt związania ich z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad (co w rozpatrywanej sprawie miało miejsce) wyklucza możliwość zwolnienia ich od opodatkowania. Zdaniem sądu nie ma znaczenia również fakt realizowania przez spółkę zadań gminy polegających na zapewnieniu oświetlenia, gdyż spółka jest przedsiębiorcą i  na podstawie umów pobiera opłaty za swoją działalność. Zwolnieniu od opodatkowania latarnie podlegałyby jedynie w przypadku, jeśli znajdowałyby się w posiadaniu podmiotu nie będącego przedsiębiorcą lub innego podmiotu nie prowadzącego działalności gospodarczej (np. gminy), albo jeżeli działalność gospodarcza podmiotu, w którego posiadaniu by się znajdowały, polegałaby  na eksploatacji autostrad płatnych.

Omawiane wyroki wpisują się w dotychczasową linię orzeczniczą w zakresie opodatkowania zlokalizowanych w pasach drogowych dróg publicznych budowli w postaci słupów oświetleniowych. Istotne znaczenie dla ich opodatkowania miała nowelizacja, która weszła w życie 1 stycznia 2007 r. Obecna treść przepisu wyraźnie wskazuje jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać ze zwolnienia. Należy pamiętać, że przy interpretacji przepisów podatkowych istotne znaczenie ma ich literalne brzmienie, a wyjątków (zwolnień) nie należy interpretować rozszerzająco.

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Mateusz Janus

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne