Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

04.12.2017

Wójt nie może skarżyć do sądu administracyjnego uchwały rady gminy

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Zdaniem NSA, w świetle obowiązujących przepisów prawnych wójt nie posiada uprawnienia do zaskarżenia do sądu administracyjnego uchwały rady gminy.

Postanowieniem z dnia 20 października 2017 r. (sygn. II OSK 2585/17) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wójta od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 czerwca 2017 r. (sygn. IV SA/Gl 449/17).

Powyższe orzeczenie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany statutu gminy, na którą to skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wniósł wójt. Skarga ta została odrzucona postanowieniem z dnia 26 czerwca 2017 r. (sygn. IV SA/Gl 449/17). Zdaniem Sądu I instancji żaden z przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie stanowi podstawy do przyznania wójtowi jako organowi interesu prawnego w zakresie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę rady gminy.

Skargę kasacyjną od powyższego postanowienia wniósł wójt. Skarga ta została oddalona przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 20 października 2017 r. (sygn. II OSK 2585/17).

W uzasadnieniu NSA wskazał, że uprawnione do wniesienia skargi są w pierwszej kolejności podmioty wymienione w przepisie art. 50 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a na podstawie § 2 tego przepisu również inne podmioty, którym takie uprawnienie przysługuje na podstawie przepisów odrębnych. Tego rodzaju przepisem jest m.in. art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej może zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

NSA przypomniał, że wójt, jako organ wykonawczy gminy, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jednakże – zdaniem Sądu II instancji – wójt, jako organ wykonawczy gminy, nie posiada własnego interesu prawnego, który wymagałby ochrony prawnej przewidzianej w art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. Skoro zatem wójt jako organ gminy nie posiada własnego interesu prawnego, to tym samym nie przysługuje mu prawo zaskarżenia uchwały rady gminy zarówno na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jak i art. 50 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które to przepisy wymagają do skutecznego zaskarżenia aktu administracyjnego wylegitymowania się interesem prawnym.

NSA zgodził się również z WSA w Gliwicach, że w myśl art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wójt wykonuje uchwały rady gminy, a zgodnie z art. 30 ust. 3 tej ustawy w realizacji zadań własnych burmistrz miasta podlega wyłącznie radzie gminy. Są to przy tym ustawowe obowiązki i zarazem kompetencje organu wykonawczego gminy, z których nie może on wywodzić „interesu prawnego” w poszukiwaniu ochrony prawnej przed sądem administracyjnym. NSA zgodził się przy tym ze stanowiskiem, że droga sądowa nie jest przewidziana dla rozstrzygania wewnętrznych sporów pomiędzy organem wykonawczym a organem uchwałodawczym gminy.

Za Sądem I instancji NSA wskazał również, że w przypadku wystąpienia ewentualnych rozbieżności w stanowiskach obu organów, mogą one wystąpić do organu nadzoru o dokonanie kontroli kwestionowanego aktu pod względem jego zgodności z prawem i ewentualne podjęcie rozstrzygnięcia nadzorczego.

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST