Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

30.11.2017

Charakter prawny uchwały w sprawie zmiany nazwy osiedla

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Zdaniem Wojewody Śląskiego uchwała w sprawie zmiany nazwy osiedla nie stanowi aktu prawa miejscowego.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 1 września 2017 r. (NR NPII.4131.1.501.2017) Wojewoda Śląski stwierdził nieważność uchwały rady miejskiej w sprawie zmiany nazw noszących znamiona komunizmu w mieście, z uwagi na jej sprzeczność z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: usg) i art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Rada miejska, podjętą uchwałą, dokonała zmiany nazwy Osiedla Musiała na Osiedle Saturn i Osiedla Marcelego Nowotki na Osiedle Nowe Miasto. Jako podstawę prawną wskazano art. 1 i art. 6 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 usg. Uchwała została zakwalifikowana jako akt prawa miejscowego, co uzależniło jej wejście w życie od uprzedniej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zgodnie z wyjaśnieniami gminy ww. osiedla nie stanowią dróg publicznych ani dróg wewnętrznych – są zespołami mieszkaniowymi (w których wyodrębniono inne ulice), a ich własność przysługuje Gminie, Skarbowi Państwa oraz użytkownikom wieczystym: osobom fizycznym i prawnym.

Jak wskazał Wojewoda Śląski, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 usg rada gminy może w drodze aktu prawa miejscowego nadać nazwę dla terenu, który stanowi drogę publiczną lub drogę wewnętrzną w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Nadanie nazwy dla innego terenu, rada może dokonać uchwałą zwykłą, tzn. niestanowiącą aktu prawa miejscowego. Zdaniem organu nadzoru, osiedla natomiast nie stanowią ani drogi publicznej, ani drogi wewnętrznej, a tym samym nadawanie aktowi prawnemu w tym zakresie waloru aktu powszechnie obowiązującego jest niedopuszczalne

W związku z powyższym, zdaniem Wojewody Śląskiego, uchwała została podjęta z naruszeniem art. 18 ust. 2 pkt 13 usg, co stanowi podstawę do stwierdzenia jej nieważności.

Powyższe rozstrzygnięcie stanowi potwierdzenie wcześniejszych rozstrzygnięć wydawanych przez organy nadzoru, o których pisaliśmy również na łamach Portalu (np. artykuł „Jak prawidłowo nadać nazwę osiedlu?”).

"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Agata Szczepanowska

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi