Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

28.11.2017

Nowe obowiązki sprawozdawcze gmin

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

6 grudnia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która zobowiązuje organy gminy do corocznego składania sprawozdań w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem,  tak jak wzór sprawozdania i kwestie techniczne związane z jego sporządzaniem i przekazywaniem zostaną określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z uwzględnieniem m.in. uprawnienia rad gmin do różnicowania wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Jak wynika z nowych przepisów ulokowanych w rozdziale 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (który zyskał nowy tytuł: „Ewidencja podatkowa nieruchomości oraz sprawozdawczość podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego”), sprawozdanie będzie zawierać informacje o: 1) wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna określonych uchwałą rady gminy i przyjmowanych dla potrzeb wymiaru odpowiednio podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy w danym roku podatkowym; 2) podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym; 3) podstawach opodatkowania zwolnionych od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na mocy uchwał rad gmin.

Założeniem nowych rozwiązań było pozyskanie danych niezbędnych do racjonalnego kształtowania systemu podatków lokalnych w możliwie najmniej dolegliwy dla samorządów sposób. Jakkolwiek nie został jeszcze przyjęty akt wykonawczy określający szczegółowe zasady składania sprawozdań, to jednak wiadomo, iż resort zakłada, że JST będą realizowały obowiązek sprawozdawczy z wykorzystaniem systemu BeSTi@, który stanowi narzędzie do zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego i wspomaga sporządzanie sprawozdań budżetowych.

Jeśli chodzi o sposób przekazywania informacji o podstawach opodatkowania (opodatkowanych i zwolnionych), ustawa przewiduje, że przedstawia się je w sprawozdaniu w formie zagregowanej, wykazując je według stanu na dzień 30 czerwca roku podatkowego, w którym jest sporządzane sprawozdanie. W części dotyczącej informacji o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna określonych uchwałą rady gminy i przyjmowanych dla potrzeb wymiaru poszczególnych podatków, sprawozdania przekazywane będą nie później niż do końca I kwartału danego roku podatkowego. W pozostałym zakresie (dane o podstawach opodatkowania) gminy będą zobligowane przekazywać sprawozdania nie później niż do końca III kwartału danego roku podatkowego. Sprawozdania będą przekazywane ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w postaci elektronicznej za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych (jak już wskazano zakłada się wykorzystanie w tym celu systemu Besti@).

Należy podkreślić, że gminy będą zobowiązane do aktualizowania danych o wysokości stawek, jeżeli ulegną one zmianie w trakcie roku podatkowego. Przypomnieć wypada, iż zmiany takie są dopuszczalne, o ile przynoszą korzyść podatnikom. Ustawa nie określa jednak granicznego terminu, w jakim powinna nastąpić aktualizacja, co może być poczytane za błąd ustawodawcy, skoro taki termin został określony dla „pierwotnego” złożenia sprawozdania. Może budzić wątpliwości, czy kwestia ta może być uregulowana w rozporządzeniu wykonawczym.

Przyjęto, że sprawozdanie „jest sporządzane począwszy od 2018 r.” Należy zatem przyjąć, że rok 2018 jest pierwszym rokiem podatkowym objętym obowiązkiem sprawozdawczym. Pierwsze dane gminy będą zobowiązane przekazać regionalnym izbom obrachunkowym do końca marca 2018 r.

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opublikowana została w Dzienniku Ustaw 21 listopada 2017 r. pod poz. 2141 i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 6 grudnia 2017 r. 

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Autor artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne