Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

24.11.2017

Projektowane zmiany do nowej ustawy kominowej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W dniu 16 listopada 2017 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „projekt ustawy”), zakładający zmianę m.in. ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016, poz. 1202 ze zm. – dalej jako „nowa ustawa kominowa), wprowadzającej rewolucyjne zmiany w zasadach wynagradzania członków organów w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, został przekazany do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 21 listopada 2017 r. Wydaje się iż będą to jedne z ważniejszych zmian tej ustawy z punktu widzenia praktyki.

Wskazać należy, że w dniu 19 października 2017 r. projekt ustawy został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i zarekomendowany do przyjęcia Radzie Ministrów. Komisja prawnicza, która rozpatrzyła projekt odbyła się w dniach 26 i 27 października oraz w dniu 2 listopada 2017 r. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała projekt na posiedzeniu w dniu 25 października 2017 r.

W uzasadnieniu do projektu ustawy, projektodawca wskazał, że zmiany w nowej ustawie kominowej mają na celu wprowadzenie nowych regulacji, doprecyzowanie niektórych jej przepisów oraz korektę niektórych rozwiązań, co pozwoli, po okresie rocznego obowiązywania powyższej ustawy, na usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się od czasu wejścia w życie nowej ustawy kominowej.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż nowa ustawa kominowa weszła w życie w dniu 9 września 2016 r., i od początku budziła wiele kontrowersji i niejasności (zob. M. Narkiewicz „Rok obowiązywania nowej ustawy kominowej w praktyce”). Poniżej zostaną przedstawione i omówione najistotniejsze projektowane zmiany do tej ustawy.

Zmiany limitów części stałej wynagrodzenia

Nowa ustawa kominowa przyjęła, że wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiące wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiące wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. Wynagrodzenie stałe zostało określone widełkowo, poprzez wskazanie minimalnych i maksymalnych progów (np. „od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru”). Określenie zaś poziomu wynagrodzenia stałego pozostawiono do decyzji właściwego organu uprawionego. Przyjęte limity części stałej wynagrodzenia stanowią wielokrotność podstawy wymiaru, tj. wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Projektowana zmiana zakłada rezygnację z określenia dolnych progów wyznaczających wysokość wynagrodzenia członków organu zarządzającego w każdym z przedziałów kwotowych określonych w § 4 ust. 2 pkt 1 – 5. Projektodawca uzasadnia, że zmiana przedmiotowego przepisu umożliwi bardziej elastyczne ustalanie wysokości wynagrodzenia członków organu zarządzającego.

Wynagrodzenie członka organu zarządzającego a VAT

W związku z pojawiającymi się licznymi wątpliwościami odnośnie kwestii czy wynagrodzenie (zarówno podstawowe jak i uzupełniające) członków organów zarządzających spółek,  obejmuje także podatek od towarów i usług, projektodawca przesądził w sposób jednoznaczny powyższą kwestię. We wprowadzonych przepisach art. 4 ust. 10 oraz w art. 9 ust. 5, zaproponowano aby projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń zawierały postanowienia przewidujące, że wartość wynagrodzenia podstawowego i uzupełniającego (a w przypadku likwidatora premii likwidacyjnej) członka organu zarządzającego, obowiązanego do rozliczania podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług. Jak wyjaśnia projektodawca, proponowane rozwiązanie nie przesądza, że podatek VAT się należy, ale nakazuje jedynie doliczenie kwoty tego podatku do wynagrodzenia członka organu zarządzającego lub likwidatora, obowiązanego do rozliczania podatku od towarów i usług.

Obligatoryjny element uchwały w sprawie wynagrodzeń

W ramach przedmiotowej nowelizacji dokonano także szerokich zmian odnośnie normatywnie określonej treści projektów uchwał w sprawie wynagrodzeń, co ma także bezpośredni wpływ na treść umów o świadczenie usług zarządzania zawieranych z członkami organów zarządzających. Nowelizacja przewiduje zaostrzenie zasad pełnienia przez członków organów zarządzających funkcji w organach innych spółek. W tym zakresie projektowany art. 5 ust. 1 pkt 3 nowej ustawy kominowej będzie umożliwiał członkowi organu zarządzającego pełnienie funkcji członka organu wyłącznie w podmiotach:

 1. w których spółka posiada prawa udziałowe lub inne tytuły uczestnictwa,
 2.  do których spółka przystąpiła,
 3. utworzonych przez spółkę,
 4. wobec których spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Zgodnie z dodanym do ustawy pkt. 3a, za pełnienie funkcji w organach powyższych podmiotów członek organu zarządzającego nie będzie mógł pobierać wynagrodzenia.

Płatna przerwa w świadczeniu usług

Art. 5 ust. 2 nowej ustawy kominowej określa fakultatywne elementy uchwały w sprawie zasad wynagrodzeń. W projekcie ustawy dodano do art. 5 ust. 2 - pkt. 5 - umożliwiający, aby projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń przewidywały przyznanie członkom organów zarządzających uprawnienia do płatnej przerwy w świadczeniu usług w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni kalendarzowych w roku obrotowym, którego przyznanie na mocy obecnych uregulowań budziło także wiele wątpliwości.

Jest to istotna zmiana, albowiem w aktualnym stanie prawnym, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Skarbu Państwa, regulacje dotyczące przerw w wykonywaniu pracy powinny dotyczyć przerw wynikających z faktycznej niezdolności do pracy z przyczyn zdrowotnych lub innych ważnych powodów leżących po stronie zarządzającego. Ponadto, umowa o świadczenie usług zarządzania (tzw. kontrakt menedżerki) może zawierać klauzulę o dopuszczalnej (niestanowiącej naruszenia postanowień umowy) liczbie dni nieodpłatnej przerwy w świadczeniu usług (np. do 30 dni w roku obrotowym) z wyłączeniem z tego limitu ważnych przyczyn np. nieprzewidzianych przypadków losowych (np. długotrwały pobyt w szpitalu).

Obowiązki informacyjne

W przepisie art. 16 wskazano, że podmioty uprawnione do wykonywania praw udziałowych Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej będą przekazywały informację w sprawie realizacji obowiązku polegającego na ukształtowaniu i stosowaniu w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego określonych tą ustawą, Prezesowi Rady Ministrów. Natomiast podmioty uprawnione do wykonywania praw udziałowych jednostek samorządu terytorialnego lub komunalnej osoby prawnej będą przekazywały taką informację właściwemu wojewodzie w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie zmienianej ustawy.

Przepisy przejściowe

W projekcie został wprowadzony dziewięciomiesięczny termin, od dnia wejścia w życie projektu ustawy, na ukształtowanie i stosowanie wprowadzonych ustawą zasad wynagradzania członków organu zarządzającego w spółce dla podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych w rozumieniu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Taki sam termin został określony dla podmiotów uprawnionych do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, do podjęcia działań mających na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, zasad określonych wart. 17, 18, 18a, 20, 22, 22, 23 oraz 23a projektu ustawy, jeżeli obowiązek podjęcia działań wynika z przepisów tej ustawy.

Dodatkowo wprowadzono przepis przejściowy dotyczący członków organu nadzorczego osoby prawnej, o której mowa w art. 19b ustawy zmienianej w art. l wskazanych lub powołanych, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przez organ administracji rządowej lub przez państwową osobę prawną, którzy są zobowiązani spełnić wymogi, o których mowa w art. 19 ust. l pkt 1-6 i ust. 2-5 projektu ustawy, w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie projektu ustawy. Ponadto organ administracji rządowej lub państwowa osoba prawna w terminie 10 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy będzie występować do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych o wydanie opinii w zakresie, o którym mowa wart. 24 pkt lc ustawy, dotyczącej członków organów nadzorczych wskazanych lub powołanych przez organ administracji rządowej lub przez państwową osobę prawną, przed dniem wejścia w życie ustawy. W przypadku braku pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych wydanej na wniosek organu administracji rządowej lub państwowej osoby prawnej, podmioty te niezwłocznie będą miały obowiązek podjęcia działań mających na celu odwołanie wskazanych wyżej członków organów nadzorczych.

Najbliższe miesiące pokażą czy projektowane zmiany wejdą w życie. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Maria Narkiewicz

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym oraz handlowym

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj