Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

02.11.2017

Program rewitalizacji a jego publikacja w wojewódzkim dzienniku urzędowym

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Zdaniem organu nadzoru, uchwała w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji nie jest aktem, który na mocy art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Wojewoda Podlaski dnia 1 września 2017 r. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze (NR NK- II 4131.125.2017.DC), w którym stwierdził nieważność § 3 uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego na lata 2017-2023”.

Dnia 26 lipca 2017 r. rada gminy podjęła wyżej wspomnianą uchwałę, która następnie wpłynęła do Wojewody i z urzędu poddana została kontroli legalności. Zdaniem organu nadzoru § 3 uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023” podjęty został z istotnym naruszeniem prawa. We wspomnianym paragrafie, organ uchwałodawczy gminy postanowił, że „Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa”. Umieszczając powyższy zapis, rada gminy zakwalifikowała przedmiotową uchwałę do kategorii aktów prawnych podlegających publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Artykuł 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych określa, które z aktów prawnych podlegają publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wśród nich wskazane zostały m.in.: akty prawa miejscowego stanowione przez organ gminy oraz inne akty prawne, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych.

Zdaniem Wojewody kwestionowana uchwała nie jest aktem prawa miejscowego, a na obowiązek jej publikacji nie wskazują żadne przepisy szczególne. Jak wskazał organ nadzoru, program rewitalizacji nie ma mocy powszechnie obowiązującej. Przedmiotowa uchwała ma charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, której ustalenia są wiążące jedynie dla organów gminy. Wojewoda podkreślił, że regulacje zawarte w "Zintegrowanym Programie Rewitalizacji na lata 2017-2023" nie mogą bezpośrednio kształtować uprawnień i obowiązków obywateli, regulacje te nie stanowią też samodzielnej podstawy prawnej do wydania decyzji administracyjnych. 

Nawiązując do wyżej przytoczonych argumentów, Wojewoda uznał, iż §3 uchwały rady gminy narusza w sposób istotny obowiązujące przepisy prawa. Zdaniem organu nadzoru, rada gminy nie mogła określić obowiązku publikacji uchwały w sprawie programu rewitalizacji. Artykuł 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych wylicza w sposób enumeratywny akty podlegające publikacji w wyżej wspomnianym publikatorze. Wśród nich wskazane są akty prawa miejscowego, za taki akt jak wskazał Wojewoda nie można uznać uchwały w sprawie przyjęcia "Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023", co za tym idzie rada gminy nie mogła postanowić o publikacji tej uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

W związku z powyższym Wojewoda w wydanym rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność § 3 przedmiotowej uchwały. 

"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Marta Warzańska

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Prezes KNA UAM „Ad rem”, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi