Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

20.10.2017

Trybunał Konstytucyjny zajmie się przepisami o opodatkowaniu budowli podatkiem od nieruchomości

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Na 13 grudnia 2017 r. wyznaczono w Trybunale Konstytucyjnym rozprawę w sprawie, w której (upraszczając) zbadana ma być dopuszczalność opodatkowania jako budowli obiektu budowlanego, który ma wszystkie cechy budynku.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Na 13 grudnia 2017 r. wyznaczono w Trybunale Konstytucyjnym rozprawę w sprawie, w której (upraszczając) zbadana ma być dopuszczalność opodatkowania jako budowli obiektu budowlanego, który ma wszystkie cechy budynku.

Sprawa (sygnatura akt SK 48/15) została zainicjowana skargą konstytucyjną, w której wnosi się o uznanie art. 2 ust. 1 w związku z art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych za niezgodne z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 84 oraz 217 Konstytucji RP, z uwagi na to, że wskazane przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, interpretowane jednolicie przez sądy administracyjne, w taki sposób, że obiekt budowlany spełniający wszystkie cechy budynku wymienione w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jest uznawany za budowlę w oparciu o dodatkowe, niewskazane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych kryteria (takie jak np. jego przeznaczenie, funkcje, wyposażenie, oraz sposób i możliwość wykorzystania budynku), w nieuprawniony sposób ograniczają chronione konstytucyjnie prawo własności do środków pieniężnych poprzez nieuzasadnione zawyżenie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości. 

Zdaniem Skarżącego, niezgodność z Konstytucją RP jest następstwem zastosowania do obiektów wyczerpujących definicję budynku zasad określania wysokości zobowiązania podatkowego w sposób właściwy dla obiektów stanowiących budowle, w wyniku czego dochodzi do bezpodstawnego zwielokrotnienia kwoty zobowiązania w podatku od nieruchomości.

W omawianej sprawie Skarżąca była właścicielem kontenerów telekomunikacyjnych, które zostały uznane przez organy podatkowe, a następnie przez sądy administracyjne obu instancji za tymczasowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowle.

Zagadnienie, o którym mowa ma dużą doniosłość praktyczną, ponieważ analogiczne stanowisko w orzecznictwie sądowym dotyczyło także innych obiektów budowlanych, takich jak stacje transformatorowe, czy stacje redukcyjno-pomiarowe gazu.

Nie jest przesądzone, że Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę merytorycznie, gdyż Skarżący wnosi o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy podatkowej w rozumieniu przyjmowanym przez ugruntowane orzecznictwo sądowe, tymczasem w świetle orzeczeń sądów administracyjnych w omawianej kwestii wydanych w ostatnich kilkunastu miesiącach można mieć wątpliwość, czy w tym wypadku występuje jednomyślność orzecznictwa. Dodatkową wątpliwość w kontekście treści stawianych w skardze konstytucyjnej zarzutów może stanowić przyjęta w sprawie na kanwie tę skargę wywiedziono - i przez organy podatkowe i przez sądy administracyjne - okoliczność, że sporny obiekt jest tymczasowym obiektem budowlanym i nie wykazuje konstytuującej budynek cechy trwałości związania z gruntem.

Na stronach internetowych Trybunału Konstytucyjnego opublikowano stanowisko złożone w sprawie przez Prokuratora Generalnego, w którym zawarto wniosek o uznanie zaskarżonych przepisów za zgodne z Konstytucją a w odniesieniu do części skargi konstytucyjnej o umorzenie postępowania ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

Jeżeli w omawianej sprawie Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie, które nie ograniczy się do kwestii formalnych, może ono wywrzeć wpływ na praktykę porównywalny do wyroku w sprawie P 33/09, wydanego w 2011 roku a interpretującego definicję budowli w kontekście opodatkowania podatkiem od nieruchomości podziemnych wyrobisk górniczych.

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne