Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

17.10.2017

Uchwała reklamowa dla Miasta Łodzi uznana za nieważną

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Ochrona krajobrazu gminnego przed natłokiem nielegalnych reklam wymaga kompleksowego podejścia łączącego aspekty prawne, planistyczne i finansowe, które pomagamy wypracować uwzględniając lokalne uwarunkowania i priorytety.

"

Dowiedz się więcej:

Reklamy w przestrzeni publicznej

WSA w Łodzi wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2017 roku uznało łódzką uchwałę reklamową za nieważną w całości.

Zdaniem Sądu, uchwała została podjęta z istotnym przekroczeniem granic upoważnienia ustawowego. Ponadto, niektóre z jej postanowień są niejednoznaczne, co stanowi także o naruszeniu zasad techniki prawodawczej. Sąd nie stwierdził, aby uchwała była podjęta z naruszeniem procedury. Wyrok jest nieprawomocny.

Uchwałą z dnia 16 listopada 2016 roku, Rada Miejska w Łodzi ustaliła zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi [dalej także: „uchwała reklamowa dla Miasta Łodzi”].

Na powyższą uchwałę, niezależnie od skarg podmiotów prywatnych, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wniósł na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) [dalej także: „usg”], Wojewoda Łódzki.

Stawiane zaskarżonej uchwale zarzuty można sklasyfikować w następujące grupy:

 1. naruszenie prawa materialnego (w szczególności, naruszenie zasad proporcjonalności i równości, przekroczenie granic upoważnienia ustawowego, naruszenie zasady wolności działalności gospodarczej, naruszenie zasady ochrony praw słusznie nabytych);
 2. naruszenie procedury stanowienia uchwały reklamowej;
 3. naruszenie zasad techniki prawodawczej.

Rozpoznając skargę Wojewody Łódzkiego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wskazał w wyroku z dnia 11 sierpnia 2017 roku (II SA/Łd 523/17), że zasługiwała ona na uwzględnienie, choć nie wszystkie zarzuty w niej podniesione są, w ocenie Sądu, uzasadnione.

Zarzuty uznane za uzasadnione

Za uzasadnione uznał Sąd zarzuty dotyczące przekroczenia granic upoważnienia ustawowego, tj. regulowanie zjawisk czy obiektów nieposiadających charakteru tablic czy urządzenia reklamowego, jak np. efekty wizualne, holograficzne, audiowizualne, dźwiękowe, projekcje holograficzne, informacje i dzieła artystyczne (bez bliższego sprecyzowania tego pojęcia), reklamy umieszczane na pojazdach komunikacji publicznej, czy wreszcie „reklamę mobilną”.

Zdaniem Sądu, brak jest też podstaw prawnych do ustalania odległości reklam od dróg publicznych, w sytuacji, gdy powyższe zagadnienia zostały jasno uregulowane w art. 42a ust. 1 w zw. z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku – o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1440 z późn. zm.). Sąd uznał też, że granice poszczególnych obszarów wyznaczonych przez uchwałę reklamową dla Miasta Łodzi, nie są określone wystarczająco precyzyjnie. Ponadto, uchwała nie zawierała postanowień co do warunków dostosowania istniejących obiektów, co również można uznać za uchybienie.

WSA w Łodzi uznał za uzasadniony zarzut dotyczący naruszenia zasad techniki prawodawczej, przejawiający się w zamieszczeniu w zaskarżonej uchwale pojęć niejednoznacznych (np. „należyty stan estetyczny”, „odpowiednie proporcje”, „właściwa ekspozycja”, „kompozycja plastyczna”, „ekspozytor”, „reklama okolicznościowa”, „itp.”, „spójność stylistyczna obiektów w ramach obszaru”).

Zarzuty uznane za niezasadne

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, niezasadne okazały się natomiast zarzuty dotyczące naruszenia procedury stanowienia uchwały reklamowej (dotyczące braku powtórzenia opinii i uzgodnień właściwych organów po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w trakcie procedowania). Zdaniem Sądu, określony w art. 37b ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 778 z późn. zm.) [dalej także: „upzp”], katalog czynności związanych z procedurą sporządzania projektu uchwały reklamowej jest zupełnie odrębnym uregulowaniem aniżeli w przypadku procedowania nad studium, co reguluje art. 11 upzp, czy też prowadzenia prac nad planem miejscowym, co zostało uregulowane w art. 17 upzp. Jak stwierdził WSA w Łodzi, ustawodawca nie przewidział w przypadku uchwał reklamowych obowiązku ponowienia procedury, nawet po wprowadzeniu istotnych zmian do projektu.

Zdaniem autora niniejszego artykułu, uzasadnionym byłoby jednak powtarzanie przedmiotowych czynności w przypadku wprowadzenia istotnych zmian do projektu uchwały reklamowej. W przeciwnym razie powstanie możliwość „obchodzenia” przepisów dotyczących uzgodnienia i opiniowania (np. w przypadku, gdy organ uzgadniający nie będzie chciał uzgodnić projektu planu w kształcie forsowanym przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, będzie można zmienić projekt na czas uzgodnienia, uzyskać uzgodnienie, a następnie, powrócić w majestacie prawa do poprzednich rozwiązań). W skrajnych przypadkach, organy gminy będą mogły przedstawić do zaopiniowania i uzgodnienia projekt uchwały zupełnie inny, od następnie uchwalonego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi nie podzielił również zarzutu o naruszeniu przez uchwałę reklamową dla Miasta Łodzi zasady ochrony praw nabytych, chociaż, jak to zostało zaakcentowane w ustnych motywach wyroku, naruszenie przez art. 37a upzp zasady ochrony praw nabytych jest niewątpliwe. W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, że w takiej sytuacji może zachodzić potrzeba kwestionowania konstytucyjności przepisu art. 37a ust. 1 upzp, który upoważnia gminę do ograniczenia wykonywania prawa własności przez akt prawa miejscowego, ewentualnie, dochodzenia roszczeń z tego tytułu przed sądem powszechnym.

Konkluzja

Niezależnie od dalszych losów wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (który w chwili obecnej jest nieprawomocny) już dzisiaj można wyciągnąć ogólny wniosek, że przygotowując uchwałę reklamową, lepiej jest pracować rzetelnie, niż szybko.

"

Ochrona krajobrazu gminnego przed natłokiem nielegalnych reklam wymaga kompleksowego podejścia łączącego aspekty prawne, planistyczne i finansowe, które pomagamy wypracować uwzględniając lokalne uwarunkowania i priorytety.

"

Dowiedz się więcej:

Reklamy w przestrzeni publicznej

Autor artykułu

Wojciech Gwóźdź

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki nieruchomościami

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Ochrona krajobrazu gminnego przed natłokiem nielegalnych reklam wymaga kompleksowego podejścia łączącego aspekty prawne, planistyczne i finansowe, które pomagamy wypracować uwzględniając lokalne uwarunkowania i priorytety.

"

Dowiedz się więcej:

Reklamy w przestrzeni publicznej